خانه » آگهی های زیر مجموعه » آگهی استخدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تمدید مهلت ثبت نام)

آگهی استخدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تمدید مهلت ثبت نام)

متن آگهی:

 مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۳۹۴/۲/۳۱ تمدید شد.

بانک مرکزی برای تامین  نیروی انسانی مورد نیاز ، در رشته های مختلف استخدام می کند.

شرایط

۱-تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
۲-تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
۳-اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران.
۴-عدم اشتهار به فساد و نداشتن سوء سابقه.
۵-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان  ( به شرح مندر ج در ستون سایرشرایط لازم جدول آگهی استخدام) .

ثبت نام متقاضیانی که دا رای معافیت موقت تحت هر عنوان می باشند مورد قبول نخواهد بود .

تبصره : تاریخ ترخیص از خدمت و یا صدور کارت معافیت باید قبل از تاریخ انقضای مهلت ثبت نام  ( ۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۴) باشد.

۶-مدت خدمت وظیفه عمومی انجام شده به حداکثر سن تعیین شده برای هر ردیف شغلی اضافه خواهد شد .
۷ – حداقل سن استخدام  ۱۸ سال تمام ( متولدین  ۱۳ / ۰۲ / ۱۳۷۶ به قبل) و حداکثر سن به شرح مندرج در شرایط آگهی استخدام میباشد. ضمنا قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام اعمال خواهد شد.
۸- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ، ثابت ، پیمانی و یا بازخرید سایر دستگاه های اجرایی باشند  .
۹ – تاریخ فراغت از تحصیل باید قبل از تار یخ انقضای مهلت ثبت نام   ( ۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۴ ) باشد  .
۱۰ – داشتن سلامت کامل جسم و روان و توانایی کامل انجام کار به تشخیص مراجع پزشکی مورد تایید بانک.
۱۱ – ایثار گران عزیز در صورت دارا بودن شرایط لازم بر اساس قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، طبق ضوابط از اولویتها و  امتیازات خاص خود برخوردار خواهند بود.

جدول ردیفهای شغلی

مشاهده شرایط ردیف شغلی عنوان شغلی مدرک تحصیلی رشتهتحصیلی محلخدمت جنسیت سایر شرایط سن استخدام حداقل معدل
مشاهده شرایط ۱ مشاغل تخصصی کارشناسی ارشد اقتصاد( علوم اقتصادی ، اقتصادنظری ،

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ،

برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی )

تهران مرد و زن بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
مشاهده شرایط ۲ مشاغل تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
مشاهده شرایط ۳ مشاغل تخصصی کارشناسی ارشد حسابداری تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
مشاهده شرایط ۴ مشاغل تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
مشاهده شرایط ۵ مشاغل تخصصی کارشناسی ارشد آمار تهران مرد و زن بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
مشاهده شرایط ۶ مشاغل تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
مشاهده شرایط ۷ مشاغل تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی تهران مرد و زن بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
مشاهده شرایط ۸ مشاغل تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
مشاهده شرایط ۹ مشاغل امور گزینشی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
مشاهده شرایط ۱۰ مشاغل تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتیو درمانی تهران مرد و زن بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
مشاهده شرایط ۱۱ مشاغل تخصصی کارشناسی ارشد حقوق-گرایشهای خصوصی،جزا و جرم شناسی تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
مشاهده شرایط ۱۲ مشاغل تخصصی کارشناسی ارشد حقوق-گرایش بین الملل تهران مرد و زن بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
مشاهده شرایط ۱۳ مشاغل تخصصی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
مشاهده شرایط ۱۴ مشاغل تخصصی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی تهران مرد و زن بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
مشاهده شرایط ۱۵ مشاغل تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت مالی تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
مشاهده شرایط ۱۶ مشاغل تخصصی کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی تهران مرد و زن بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
مشاهده شرایط ۱۷ مشاغل امور حراستی کارشناسی ارشد مدیریت مالی تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
مشاهده شرایط ۱۸ مشاغل امور حراستی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-گرایشهای امنیت اطلاعات

و شبکه های کامپیوتری

تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
مشاهده شرایط ۱۹ مشاغل تخصصی در کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع آمل(کارخانه تولید

کاغذ اسناد

بهادار)

مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۸ سال متولدین ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ به بعد شانزده
مشاهده شرایط ۲۰ مشاغل تخصصی کارشناسی حسابداری تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۲۱ مشاغل تخصصی کارشناسی مدیریت بازرگانی تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۲۲ مشاغل تخصصی کارشناسی مدیریت دولتی تهران مرد و زن بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۲۳ مشاغل تخصصی کارشناسی آمار تهران مرد و زن بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۲۴ مشاغل تخصصی کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی تهران مرد و زن بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۲۵ مشاغل تخصصی کارشناسی مهندسی برق-گرایش الکترونیک تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۲۶ مشاغل تخصصی کارشناسی مهندسی برق-گرایش قدرت تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۲۷ مشاغل تخصصی کارشناسی مهندسی مکانیک-گرایش حرارت و سیالات تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۲۸ مشاغل تخصصی کارشناسی مهندسی عمران-گرایش عمران تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۲۹ مددکار اجتماعی کارشناسی مددکاری اجتماعی تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۳۰ متصدی جمع آوری آمارهای اقتصادی کارشناسی آمار-مدیریت امور بانکی-حسابداری-مدیریت بازرگانی-مدیریت دولتی-اقتصاد اردکان-بندرعباس-

بروجرد-تهران-

خلخال-

زابل-

زاهدان-

ساوه-

شهرضا

-کاشان

-کرج-کرمان

-گرگان-

گلپایگان

-مهاباد

مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد چهارده
مشاهده شرایط ۳۱ مشاغل امور حراستی کارشناسی مدیریت دولتی تهران مرد و زن بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۳۲ مشاغل امور حراستی کارشناسی مهندسی کامپیوتر-سخت افزار تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۳۳ مشاغل امور حراستی کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۳۴ مشاغل امور حراستی کارشناسی مدیریت بازرگانی تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۳۵ مشاغل تخصصی در سازمان تولید اسکناس و مسکوک کارشناسی حسابداری تهران(سازمان تولید اسکناس

و مسکوک)

مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۳۶ مشاغل تخصصی در سازمان تولید اسکناس و مسکوک کارشناسی مهندسی شیمی-گرایشهای(پلیمر،پتروشیمی،شیمی معدنی) تهران(سازمان تولید اسکناس

و مسکوک)

مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۶ سال متولدین ۱۳۶۸/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۳۷ مشاغل فنی کاردانی تاسیسات تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۴ سال متولدین ۱۳۷۰/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۳۸ مشاغل فنی کاردانی برق صنعتی ( الکتروتکنیک ) تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۴ سال متولدین ۱۳۷۰/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۳۹ مشاغل فنی سازمان تولید اسکناس و مسکوک کاردانی برق-الکترونیک تهران(سازمان تولید اسکناس

و مسکوک)

مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۴ سال متولدین ۱۳۷۰/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۴۰ مشاغل فنی سازمان تولید اسکناس و مسکوک کاردانی تاسیسات تهران(سازمان تولید اسکناس

و مسکوک)

مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۴ سال متولدین ۱۳۷۰/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۴۱ مشاغل فنی سازمان تولید اسکناس و مسکوک کاردانی برق صنعتی ( الکتروتکنیک ) تهران(سازمان تولید اسکناس

و مسکوک)

مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۴ سال متولدین ۱۳۷۰/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۴۲ مشاغل فنی سازمان تولید اسکناس و مسکوک کاردانی گرافیک تهران(سازمان تولید اسکناس

و مسکوک)

مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۴ سال متولدین ۱۳۷۰/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۴۳ مشاغل فنی سازمان تولید اسکناس و مسکوک دیپلم تهران(سازمان تولید اسکناس

و مسکوک)

مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۳ سال متولدین ۱۳۷۱/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۴۴ مشاغل فنی سازمان تولید اسکناس و مسکوک دیپلم تهران(سازمان تولید اسکناس

و مسکوک)

مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۵ سال متولدین ۱۳۶۹/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۴۵ مشاغل فنی کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار دیپلم تهران(سازمان تولید اسکناس

و مسکوک)

مرد بومی استان – دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان) – سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک– آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL – ۲۳ سال متولدین ۱۳۷۱/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۴۶ مامور انتظامی دیپلم تهران مرد بومی استان – دارا بودن کارت ی‍ایان خدمت وظیفه ، حداقل ۱۷۵ سانتیمتر قد و دید چشم ۱۰/۱۰ بدون عینک- موفقیت در آزمون آمادگی جسمانی – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL ۲۳ سال متولدین ۱۳۷۱/۰۲/۱۳ به بعد پانزده
مشاهده شرایط ۴۷ مامور انتظامی دیپلم استان مازندران(شهرستانهای آمل و نوشهر) مرد بومی استان – دارا بودن کارت ی‍ایان خدمت وظیفه ، حداقل ۱۷۵ سانتیمتر قد و دید چشم ۱۰/۱۰ بدون عینک- موفقیت در آزمون آمادگی جسمانی – آشنایی با مهارتهای هفتگانه ICDL ۲۳ سال متولدین ۱۳۷۱/۰۲/۱۳ به بعد پانزده

نکات مهم

۱. از آنجا که وجه واریزی جهت شرکت در آزمون به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا از داوطلبان گرامی تقاضا می شود قبل از واریز وجه، تمامی شرایط مربوط به ردیف شغلی مورد تقاضای خود از قبیل شرایط سنی ، تحصیلی، شرط حداقل معدل کل ، بومی بودن و …. را به دقت و بطور کامل مطالعه نموده و در صورت تطابق شرایط اقدام به ثبت نام نمایند بدیهی است مسئولیت هرگونه مغایرت در ثبت نام و شرایط آگهی که منجر به غیرواجد شدن نفرات خواهد شد بر عهده داوطلبان بوده و بانک هیچگونه تعهدی در خصوص استرداد مبلغ پرداخت شده نخواهد داشت.
۲. برای تمامی ردیف های شغلی، شرط حداقل معدل کل تعیین شده که داوطلبان گرامی می بایست به این نکته توجه کافی داشته باشند.
۳. در صورتی که اطلاعات مندرج در هریک از مدارک الصاقی با اطلاعات وارد شده در فرم ثبت نام مغایرت داشته باشد، بانک مجاز به ابطال ثبت نام (علیرغم واریز وجه ثبت نام) خواهد بود.
۴. در طی مراحل ثبت نام یا ویرایش، به هیچ عنوان از دکمه back یا forward مرورگر خود استفاده ننموده و صرفاً از دکمه های “صفحه بعدی” و “صفحه قبلی” که به همین منظور در پایین هر صفحه تعبیه شده استفاده نمایید. در غیر این صورت عواقب عدم ثبت صحیح اطلاعات بر عهده داوطلب خواهد بود.
۵. داوطلبان گرامی در انتخاب ردیف شغلی دقت لازم را داشته باشند. زیرا پس از تکمیل ثبت نام، تغییر ردیف شغلی انتخابی به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.
۶. اتمام مهلت ثبت نام، پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ بوده و به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود. ضمناً ثبت نام قبل از روزهای پایانی مهلت تعیین شده با سهولت بیشتری همراه بوده و توصیه می گردد ثبت نام به روزهای پایانی مهلت مذکور موکول نشود.

 جهت ثبت نام موارد ذیل مورد نیاز می باشد

۱. فایل اسکن شده عکس ۴×۳ تمام رخ جدید با فرمت jpg و حجم کمتر از KB40
تذکر مهم : ثبت نام با عکس های ناواضح یا گرفته شده با موبایل به هیچ عنوان تائید نخواهد شد.
۲. فایل اسکن شده از مدرک تحصیلی با فرمت jpg و حجم کمتر از KB100.
۳. فایل اسکن شده از صفحه اول شناسنامه با فرمت jpg وحجم کمتر از KB100.
۴. فایل اسکن شده از کارت پایان خدمت یا معافیت، پشت و رو در یک صفحه (ویژه داوطلبین مرد) با فرمت jpg و حجم کمتر از KB100.
۵.فایل اسکن شده از گواهینامه لیفتراک (صرفاً برای متقاضیان ردیف شغلی راننده لیفتراک) با فرمت jpg و حجم کمتر از KB100.
۶. پرداخت مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺑﺎﻧﻚ مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ﻃﺮﻳﻖ درﮔﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ از طریق ﻛﺎرت ﻫﺎی ﺑـﺎﻧﻜﻲ ﻣﺘـﺼﻞ ﺑـﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺘﺎب و در اختیار داشتن رمز دوم کارت

جهت ثبت نام در آزمون استخدامی بانک مرکزی اینجا را کلیک کنید

 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی بانک مرکزی اینجا کلیک کنید

نمونه سوالات تخصصی مدیریت

نمونه سوالات تخصصی حسابداری

نمونه سوالات تخصصی مهندسی کامپیوتر

در صورت نیاز به راهنمایی در مورد این مطلب و یا هر مشکلی در زمینه تمامی آزمون های استخدامی ( استخدام ها ، زمان ثبت نام ها ، کارت ها ورود به جلسه ، مصاحبه ها و... ) نیاز به مشاوره و یا راهنمایی دارید
از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۴۲ دیدگاه تاکنون.

 1. امید به خدا گفت:

  سلام رشته الهیات که باید بره بمیره هیجالازم ندارن کاش اینایی که تو این رشته تحصیل کردن رافکری به حالشون میکردید ودیگه از تودانشگاه رشته الهیات وگرایشاشو حذف میکردید

  [پاسخ]

 2. maria گفت:

  سلام .من هم با نظر دوستان موافقم چرا فقط تهران؟ جاهای دیگه هم به کاراحتیاج دارن مگه بقیه آدم نیستن همش تهران یعنی چی اصلاح کنید خودتون رو!!!!!!!!!!!!

  [پاسخ]

 3. حسین توانگر گفت:

  با سلام و خسته نباشید . متولدین ۱۳۶۵ برای نگهبانی استخدام نمی شوند ؟

  [پاسخ]

 4. یه بیکار تحصیل کرده گفت:

  به خدا این آزمونهای استخدامی شگردیه فقط برای گرفتن پول از ملت جویای کار همین………………….

  [پاسخ]

 5. hassan گفت:

  سلام من اهل کرج هستم و رشته ام برق قدرت هست و فقط تهران پذیرش داره …. خواستم بدونم که می تونم در آزمون شرکت کنم یا نه چون تو شرایط ثبت نام گفتن که باید بومی باشی ؟

  [پاسخ]

 6. مهدی گفت:

  با سلام. متاسفانه تمام شرکتهای خصوصی راکد هستند و همه به سمت کار دولتی هجوم میبرن. از طرفی شرایط سنی بسیار کمی برای مشاغل دولتی گذاشتن. برای کسی مثل من، فوق لیسانس برق با معدل الف از دانشگاه معتبر، با سن ۳۲ سال هیچ شغلی پیدا نمیشه
  متاسفم برای خودم.

  [پاسخ]

 7. نام شما گفت:

  من خودم تو منطقه ارس باران خدمت کردم.عشایر که یکی از قطب های اقتصاد کشوره،به بهانه غرق شدن تو رودخانه ارس، مردم روستای کنار رود ارس رو حتی یه ماهی نمیذارن بگیرند.

  [پاسخ]

 8. داوود گفت:

  خودشون اعلام کردن از سراسر کشور جذب میکنند.بعدش تو شرایط فقط بومی تهران میگیرند.این چه عدالتیه،توی یکی از روستاهای شهرستان ملکان از آذربایجان شرقی یه کارخونه ذوب آهن زدن هرچی مهندس لازم دارند از استان تهران وتعدادی هم از تبریز میارند بعدش هرچی کارگره ساده هست بومی شهر ملکان میگیرند.مگه فقط تهران مهندس داره ،توشهر خودمون جوانهای باغیرتی هستند،که صدتا ازتهرونی بهترند.باشه ماهم امام زمان داریم،باید همه این مسئولین بهش جواب بدن.

  [پاسخ]

 9. parastoo گفت:

  لازمه خودمو به نشانه اعتراض جلویصدا وسیما اتیش بزنم ارما که گذشت شاید بقیه خانمهایی ک. درس خوندن ومثل پسرا حق سربازی به سنشون اضافه نمیشه و همیشه با سد ستخدام فقط مردمواجهاند یه فرجیبشه

  [پاسخ]

 10. علی گفت:

  تورو قران تبعیض چقدر فقط تهران این حرف یعنی یه چیزی مثل نژاد پرستی شده اینه مملکت اسلامی و هی دم میزنن عدالت علی بانک مرکزی کجا ایران یا تهران….

  [پاسخ]

 11. Rahman گفت:

  باید به جای نوشتن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می نوشتن بانک مرکزی تهران و خلاص چه وضعیه بومی بومی به اسم کل ایران و به کام فقط تهران.

  [پاسخ]

 12. ناشناس گفت:

  خدا وکیلی سرکارمون گذاشتید باز تمدید شد البته به خرج خودمون سرکاریم
  تصمیم قطعی بگیرید بعد حرف بزنید بزارید تو سایت

  [پاسخ]

 13. naser گفت:

  سلام خواهشا پیام منوببه دست رییس بانک برسونید خونوتده شهیدهستم متولد۶۷ ثبت نام هم کردم اما مردود اعلام کردن این چه جوربی عدالتیه توهمه جا زدن شرایط سنی داریم واسه خونوتده شهدا پس کجاست این امتیازها چرا بی خودی تبلیغ میکنین

  [پاسخ]

 14. ف گفت:

  من یه فوق لیسانس ناامید از کارم.

  [پاسخ]

 15. sam گفت:

  سلام.بنده لیسانس ناپیوسته عمران دارم و فوق دیپلم بنده کامیپیوتر بوده و پس از پایان فوق دیپلم، در آزمون کارشناسی ناپیوسته در رشته عمران شرکت کردم و حال دارای مدرک لیسانس عمران هستم،حال سوال بنده اینه که مجاز به ثبت نام هستم یا خیر
  ممنون میشم جوابم رو کامل بدید

  [پاسخ]

 16. z گفت:

  تمام بی عدالتیا به کنار
  من موندم این پیرپاتالایی که توو بانکن از کجا اومدن؟؟؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

 17. عباس گفت:

  سلام.من لیسانس عمران گرایش سازه دارم. و تمامی. واحدهای پاس شده در دانشگاه،کاملا با رشته عمران گرایش عمران،مطابقت داره.تمامی شرایطای دیگه بهم میخوره.خواستم بدونم میتونم ثبت نام کنم یانه؟؟
  باتشکر

  [پاسخ]

 18. mahya گفت:

  ]چرا همش تهران
  تازه با افتخارم میزنن بانکککک مرکززززی نیرووو میگیرد !!!!!!!
  اینکه همش تهرانی ها رو میگیره
  بعدم جرا همش مردا ؟؟؟؟
  پس ما این همه سال برا چی درس خوندیم ؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

 19. mostafa گفت:

  یعنی علانا رشته ریاضی باید بره بمیره دیگه!!!!
  نه معلمی میگیرمون دیگه نه بانکا…

  [پاسخ]

 20. نمیدونم چی بگم گفت:

  راههای پول درآوردن زیاده….اینهم یکیش.بعدشم فقط تهران ملت همه تهران بریزید بعد میگن ترافیک شده وکلی دنگ فنگ /.مجبورنیستید لااقل شهرهای دیکه کارجورکنید تاتهران منفجرنشده.واسه هموطنیای تهرانی میگم .تهرانی اصل نداریم.من ک جنوبیم

  [پاسخ]

 21. Hasan گفت:

  من نمیدونم بانک مرکزی برای استخدام این ۳۵۰۰۰ تومنو واسه چی میخواد
  مدیریت محترم سازمان استخدام کشور از اونایی که این مبلغو دریافت میکنن از مردم’ اگه مورد تایید نباشن یعنی مردم پولشونو بی جهت ریختن تو جیب بانک مرکزی
  اول استخدام شدنو تضمین کنن بعد مبلغو دریافت کنن

  [پاسخ]

 22. mina گفت:

  دیگه خسته شدم هرجا آزمون هست فقط آقایونو میخوان بعدشم شرایطای سخت در نظر میگیرن فکر کنم دیگه امیدی به این آزمونا نیست من واقعا نمیدونم چیکار کنم

  [پاسخ]

 23. خاک برسرم گفت:

  من که به انتهای خط رسیدم یکی از همین روزها به دنیای دیگر خواهم رفت دستتان درد نکند دیگر استخدامی هایتان به دردم نمی خورد

  [پاسخ]

 24. hosein گفت:

  فقط تهران
  کاش دیگه نمیگفتن تهران باید جمعیتش کم بشه
  والله به قول دوستمون راه این خراب شده باز کنن تا ما بریم گورمون گم کنیم ازین کشور…
  بیخودی ۱۰-۱۲سال درس خوندیم که چی بشه؟؟

  [پاسخ]

 25. سیستان گفت:

  تاریخ دقیق ازمون مشخص نشده

  [پاسخ]

 26. مجتبی از مشهد گفت:

  با تشکر از مدیریت محترم سایت Estekhdami :
  محل خدمت تهران هست یا متقاضی حتما باید از تهران باشه؟

  [پاسخ]

 27. یه بنده خدا گفت:

  بانک مرکزی مگه فقط مال تهرانیاست؟!!!!! یعنی ما رو بی شعور فرض کردن!!!!!!

  [پاسخ]

 28. محمد گفت:

  سلام من دانشجوی دکترا در رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه علامه طباطبایی هستم (لیسانس اینجانب مترجمی زبان میباشد) و از شرایط فرزند جانباز بودن هم برخوردارم ولی بومی استان نیستم.آیا فرزند جانباز بودن محدودیت بومی بودن را برطرف می کند.

  [پاسخ]

 29. حامد گفت:

  فقط تهران ؟
  بقیه ادم نیستن ؟

  خوب لاقل یه ارتباط بذارید
  ما از این مملکت گورمونو گم ک
  نیم بریم …

  [پاسخ]

 30. یعقوب گفت:

  چرا منابع آزمون بانک مرکزی را نزدن فقط عمومی را زدن تخصصی را نزدن ما به چی نگاه کنیم میشه راهنمایی کنید

  [پاسخ]

 31. Mohsen گفت:

  با سلام,
  گرایش کارشناسی مکانیک فقط سیالات میتونه شرکت کنه,یا تاسیسات حرارتی برودتی میتونند شرکت کنند .
  ممنون میشم اگه جواب بدیند .

  [پاسخ]

 32. A گفت:

  احتمالا فامیلای مسئول گزینش همشون توی تهران جمع شدن بخاطر همین فقط از تهران نیرو میگیرن.

  [پاسخ]

 33. پرهام گفت:

  این چه شرایط سنییه پس ما که دوسال رفتیم خدمت تا لیسانس گرفتیم شدیم بیست و هشت سال دیگه نمیشه بنویسیم اخه این شرایط سنیا چرا اینجوری مینویسن بخدا افسردگی گرفتم

  [پاسخ]

 34. mari گفت:

  تکلیف ما دخترایی که درس خوندیم چیه؟
  جدیدا همه جا فقط مرد استخدام میکنن

  [پاسخ]

 35. وحید گفت:

  سلام ببخشید کسی که متولد ۱۳۶۶ باشه و مدت زمان خدمت هم به سنش اضافه بشه – از شرایط سنی مندرج در آگهی بیشتر میشه- لطفا راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

 36. مسلم احمدی خواه گفت:

  سلام به مدیریت سایت استخدامی کشور.واقعا واقعا واقعا از شما و عوامل سایت و اقدامات کامل وجامعی که دارید انجام می دهید راضی و خوشنودم.خدارو هزاران بارشکر که این سایت کامل رو داریم.خدا ازشما راضی باشه…
  خداوندگار بزرگ ومنان حامی تان باشد…
  ——-
  مدیر سایت : از لطف ما سپاسگزاریم ، و این رو وظیفه خود میدونیم.

  [پاسخ]

 37. سعید گفت:

  چرا همه استخدام ها واسه تهرانه ما شهرستانیم هیچی دیگه با این طرح بومی بودنشون.ایلام که جز این کشور نیست انگار

  [پاسخ]

 38. منصور گفت:

  به جز استان تهران ، استان های دیگه بنده خدانیستن که هرچی استخدامی میاد همش بومی تهران میخواد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

 39. davud گفت:

  هر چی آگهی که مال تهرانه
  بومی هم که می خوان
  پولم بریز بعدم یادت تو روفراموش
  این چه وضعیه.بابت تا چه حد به شعور مردم توهین

  [پاسخ]

 40. M L گفت:

  خدایی این بی عدالتیه ,مگه من که لیسانس گرفتم نباید جایگاهی تو شهر خودم داشته باشم,منی که محتاج هزینه های اولیه خودمم هستم,به این امید درس خوندم که شغل آبرومندی داشته داشتم,فقط استخدام آقایون !!!!!!

  [پاسخ]

 41. bateniyeh گفت:

  چرا شرایط استخدام بانک مرکزی مشخص نیست ؟ باید اول ثبت نام کنیم بعد شرایط رو بخونیم ؟ شاید اصلا مورد قبول نباشه شرایط

  [پاسخ]

 42. نگار گفت:

  متاسفم به این شرایط سن گذاشتنشون

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.