خانه » برچسب رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در سه ماه ابتدای سالجاری ، ۲۱۴۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری در حوزه صنعت استان سمنان برآورد شده است.