خانه » آگهی های زیر مجموعه » اعلام نتیجه نهایی داوطلبین آزمون استخدامی شهرداریهای جدیدالتاسیس استان آذربایجان غربی

اعلام نتیجه نهایی داوطلبین آزمون استخدامی شهرداریهای جدیدالتاسیس استان آذربایجان غربی

متن آگهی:

اعلام نتیجه نهایی داوطلبین آزمون استخدامی شهرداریهای جدیدالتاسیس استان آذربایجان غربی در پست های اداری به تفکیک رشته شغلی وشهر محل خدمت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، اداره کل امور شهری و امور شوراهای استانداری با انتشار اطلاعیه ای نتایج نهایی داوطلبین آزمون استخدامی شهرداریهای جدیدالتاسیس استان آذربایجان غربی در پست های اداری به تفکیک رشته شغلی و شهر محل خدمت اعلام نمود.

در متن این اطلاعیه آمده است:

با عنایت به اتمام مراحل برگزاری آزمون استخدامی شهرداریهای جدیدالتاسیس استان، نتایج نهایی آزمون مذکور در پست های اداری به تفکیک رشته شغلی و شهر محل خدمت و نمرات آزمون علمی و مصاحبه به شرح جداول ذیل اعلام می گردد:

نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی مهندسی راه وساختمان شهرداری خلیفان

نتیجهجمعنمره مصاحبهنمره تخصصی با اعمال ضرایبرشته شغلیکدملینام ونام خانوادگیشماره داوطلبردیف
معرفی به گزینش۶۰/۱۶۳۴۰/۸۰۲۰/۸۳مهندس عمران۲۷۵۵۶۱۵۶۱۳مهدی ساربانی۱۲۱۱۳۲۱
۲۷/۱۶۱۲۰/۸۷۰۷/۷۴مهندس عمران۲۹۲۹۹۲۲۱۵۱سامان محمدی۱۲۱۱۹۴۲
۰۷/۱۵۹۴۰/۸۶۶۷/۷۲مهندس عمران۲۸۷۲۴۲۳۸۹۳احمدپورمحمداقدم۱۲۱۰۲۷۳

 

نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی مهندسی راه وساختمان شهرداری مرگنلر

نتیجهجمعنمره مصاحبهنمره تخصصیرشته شغلیکدملینام ونام خانوادگیشماره داوطلبردیف
معرفی به گزینش۵۴/۱۵۳۲۰/۸۸۳۴/۶۵مهندس عمران۲۸۳۰۸۵۸۵۰۶رضاخلیل زاده۱۲۱۰۷۷۱
۳۳/۱۵۲۴۰/۸۳۹۳/۶۸مهندس عمران۲۷۵۵۶۵۵۱۵۱حامد پورحسینی ینگجه۱۲۱۱۹۷۲
۰۰/۱۲۹۶۵۰۰/۶۴مهندس عمران۲۸۵۱۵۵۳۲۳۲عباس رضایی برگشادی۱۲۱۱۲۷۳

 

نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی مهندسی راه وساختمان شهرداری نازک علیا

نتیجهجمعنمره مصاحبهنمره تخصصیرشته شغلیکدملینام ونام خانوادگیشماره داوطلبردیف
معرفی به گزینش۶۰/۱۶۸۶۰/۸۸۰۰/۸۰مهندس عمران۲۸۰۲۸۴۰۰۳۷اصغر مختاری اصل۱۲۱۲۰۵۱
۵۳/۱۳۶۲۰/۶۰۳۳/۷۶مهندس عمران۲۸۰۱۹۳۶۳۲۴میرحسین فتاحی۱۲۱۱۴۱۲
۸۷/۱۰۲۸۰/۳۹۰۷/۶۳مهندس عمران۲۸۰۳۳۵۱۶۱۷حجت تقی زاده۱۲۱۱۹۵۳

 

نتیجه نهایی مصاحبه داوطلبین رشته شغلی کارشناس محیط زیست شهرداری خلیفان

نتیجهجمعنمره مصاحبهنمره تخصصیرشته شغلیکدملینام ونام خانوادگیشماره داوطلبردیف
معرفی به گزینش۸۰/۱۷۰۶۵۸۰/۱۰۵محیط زیست۲۸۶۰۰۳۴۰۵۶کمال خضری۱۲۱۲۴۰۱
۹۳/۱۶۰۴۰/۸۵۵۳/۷۵محیط زیست۲۸۶۰۰۱۱۵۹۵جواد جعفرنژاد۱۲۱۲۵۸۲
۱۴/۱۵۷۸۰/۹۱۳۴/۶۵محیط زیست۲۹۰۶۹۸۳۰۸سیدامیرجاویدان۱۲۱۲۴۸۳

 

نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کارشناس محیط زیست شهرداری زرآباد

نتیجهجمعنمره مصاحبهنمره تخصصیرشته شغلیکدملینام ونام خانوادگیشماره داوطلبردیف
معرفی به گزینش۵۳/۱۴۰۸۰/۴۰۷۳/۹۹محیط زیست۲۸۰۳۶۰۰۲۳۴سجادحاجی صادقلو۱۲۱۲۶۱۱
۳۳/۱۲۶۷۵۳۳/۵۱محیط زیست۲۹۰۹۹۱۵۳۵۲مسعود میرزایی سعادتلو۱۲۱۲۴۱۲
۶۰/۹۸۶۰/۵۰۰۰/۴۸محیط زیست۲۹۴۹۸۹۱۰۶۳خلیل فرجی۱۲۱۲۸۴۳

 

نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کارشناس محیط زیست شهرداری مرگنلر

نتیجهجمعنمره مصاحبهنمره تخصصیرشته شغلیکدملینام ونام خانوادگیشماره داوطلبردیف
معرفی به گزینش۸۰/۱۴۲۸۰/۷۴۰۰/۶۸محیط زیست۲۷۵۴۸۴۳۱۰۸ابراهیم بدلی باوانی۱۲۱۲۶۸۱
۰۰/۱۴۰۸۰/۸۲۲۰/۵۷محیط زیست۶۴۰۹۸۱۳۹۵۳اروجعلی خرسندی۱۲۱۷۷۵۲
۰۰/۱۱۲۴۰/۶۱۶۰/۵۰محیط زیست۲۸۲۰۰۳۵۸۷۶بهزاد محمد اقدم۱۲۱۲۶۶۳

 

نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کارشناس محیط زیست شهرداری نازک علیا

نتیجهجمعنمره مصاحبهنمره تخصصیرشته شغلیکدملینام ونام خانوادگیشماره داوطلبردیف
معرفی به گزینش۹۷/۱۳۳۸۰/۹۱۱۷/۴۲محیط زیست۴۹۲۹۵۲۳۷۷۱مسعود الهیاری۱۲۱۲۷۵۱
۳۳/۱۱۰۵۱۳۳/۵۹محیط زیست۶۳۷۹۹۱۳۰۲۵حسین لطفی نیا۱۲۱۲۵۱۲
۳۳/۹۷۵۰۳۳/۴۷محیط زیست۱۵۸۱۹۱۱۶۳۷میربهزاد غیبی۱۲۱۲۷۲۳

 

نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کارشناس حسابداری شهرداری زرآباد

نتیجهجمعنمره مصاحبهنمره تخصصیرشته شغلیکدملینام ونام خانوادگیشماره داوطلبردیف
معرفی به گزینش۶۴/۱۶۴۶۰/۷۲۰۴/۹۲حسابدار۲۹۱۹۵۳۰۲۷۵علی اصغر محمدی۱۲۱۴۸۱۱
۳۳/۱۵۳۲۰/۷۱۱۳/۸۲حسابدار۲۹۲۰۱۹۱۵۹۴محسن مهدوی صفاخانه۱۲۱۴۲۰۲
۲۰/۱۴۷۲۰/۷۱۰۰/۷۶حسابدار۲۸۰۲۹۱۰۱۳۲مرتضی فرج زاده۱۲۱۴۰۷۳

 

 

نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کارشناس حسابداری شهرداری نازک علیا

نتیجهجمعنمره مصاحبهنمره تخصصیرشته شغلیکدملینام ونام خانوادگیشماره داوطلبردیف
معرفی به گزینش۴۷/۱۶۱۸۰/۶۸۶۷/۹۲حسابدار۲۷۵۵۷۶۲۱۷۹توحید غفاری لک۱۲۱۴۸۳۱
۲۳/۱۲۰۵۲۲۳/۶۸حسابدار۴۹۲۰۰۰۰۸۸۱جعفر اصغری۱۲۱۸۵۰۲
۴۰/۱۱۴۵۵۴۰/۵۹حسابدار۲۸۰۲۸۲۳۲۸۰امیر اسدی قربانی۱۲۱۳۸۲۳

 

 

نتیجه نهایی داوطلبین رشته شغلی کارشناس حسابداری شهرداری مرگنلر

نتیجهجمعنمره مصاحبهنمره تخصصیرشته شغلیکدملینام ونام خانوادگیشماره داوطلبردیف
معرفی به گزینش۶۰/۱۴۱۶۰/۷۵۰۰/۶۶حسابدار۶۴۰۹۹۲۳۰۱۵روشن امیری۱۲۱۳۶۲۱
۴۰/۱۲۹۸۰/۶۷۶۰/۶۱حسابدار۲۸۲۰۰۱۶۶۱۸اسحاق کچانلو۱۲۱۳۹۶۲

 

 

نمرات مصاحبه داوطلبین رشته شغلی کارشناس امور اداری شهرداری مرگنلر

نتیجهجمعنمره مصاحبهنمره تخصصیرشته شغلیکدملینام ونام خانوادگیشماره داوطلبردیف
معرفی به گزینش۷۶/۱۸۲۸۰/۹۷۹۶/۸۴امور اداری۲۹۱۹۹۰۵۷۱۶وحید حاجی زاده۱۲۱۵۲۶۱
۳۳/۱۷۰۰۰/۸۶۳۳/۸۴امور اداری۲۸۰۳۴۶۷۹۰۹مهدی مزرعه لی۱۲۱۶۴۰۲
۸۰/۱۵۳۸۰/۵۹۰۰/۹۴امور اداری۴۹۲۹۹۰۸۶۷۱حمید باقی۱۲۱۵۷۷۳

 

 

نمرات مصاحبه داوطلبین رشته شغلی کارشناس امور اداری شهرداری زرآباد

نتیجهجمعنمره مصاحبهنمره تخصصیرشته شغلیکدملینام ونام خانوادگیشماره داوطلبردیف
معرفی به گزینش۳۳/۱۸۴۸۰/۷۵۵۳/۱۰۸امور اداری۲۸۰۲۸۷۳۲۴۵مرتضی غنی زاده۱۲۱۵۶۹۱
۶۰/۱۰۵۶۰/۱۰۵امور اداری۲۷۹۱۷۶۹۱۸۸مهدی مقدم۱۲۱۵۸۳۲
۸۷/۱۰۴۸۷/۱۰۴امور اداری۲۸۰۳۳۴۹۷۵۲جعفر شهسوار۱۲۱۵۳۸۳

 

* شایان ذکر است داوطلبینی که با توجه به کسب بالاترین امتیاز معرفی به گزینش گردیده اند ، مراحل قانونی و اداری با هماهنگی هسته گزینش استانداری انجام و جهت تکمیل مدارک از آنها دعوت به عمل خواهد آمد . لذا تا زمان اطلاع رسانی نیازی به مراجعه حضوری پذیرفته شدگان به استانداری نمی باشد .

لینک اعلام نتایج

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.