خانه » استخدام در استان اصفهان » استخدام نیروی خدمات شبکه بهداشت و درمان بوئین و میاندشت

استخدام نیروی خدمات شبکه بهداشت و درمان بوئین و میاندشت

متن آگهی:

خبر ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۱ – شرکت خدمات پیمانکاری ستاره ماندگار ایرانیان در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز رشته شغلی خدمات بصورت شرکتی به تعداد ( ۳ نفر) آقا ( جهت ستاد شبکه، آزمایشگاه و مرکز خدمات جامع سلامت میاندشت ) واجدشرایط را از طریق سنجش توانمندیهای عمومی(آزمون کتبی)و سنجش توانمندیهای تخصصی (مصاحبه شغلی) یا توامان پس ازطی کردن مراحل گزینش وسایر ضوابط به صورت شرکتی به شرح ذیل جذب نماید.

مهلت ثبت نام : ۳۰ آبان ماه۱۴۰۱

بخش اول: تعاریف

آزمون کتبی: سنجش دانش عمومی داوطلبان که به صورت آزمون کتبی برگزار می شود و مفاد امتحانی آن براساس ترکیـب اطلاعات عمومی و رشته شغلی مربوطه می باشد.
مصاحبه شغلی: سنجش حضوری توانمندیهای تخصصی است که ازطریق آزمون کتبی قابل سنجش نمی باشد.
داوطلب آزاد: به شخصی اطلاق میشود که در زمان ثبت نام، مشمول سهمیه ایثارگران، سهمیه معلولین وشاغل درشـرکتهای طرف قرارداد بر اساس تامین نیروی انسانی نمی باشد.
داوطلب بهزیستی: به فردی اطلاق می شود که با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از ۳درصد سهمیه جذب قانون حمایت از حقوق افراد بهزیستی می باشد.
داوطلب ایثارگر: ایثارگران شامل موارد زیر هستند :

 

تذکر: مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از :
۱-معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
۲-معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
۳-معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران
بخش دوم : شرایط عمومی و اختصاصی جذب شرکتی

الف) شرایط عمومی داوطلبان:
– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح درقانون اساسی
– داشتن تابعیت ایران
– داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
-عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
– عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
– نداشتن منع جذب در،دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
-داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
-عدم اشتغال در شرکتهای خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان( به صفحه تذکرات مراجعه فرمایید.)
– داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن جذب میشوند بر اساس سنجش(سلامت طب کا)
ب( شرایط اختصاصی داوطلبان:
– شرایط سنی: داشتن حداقل ۲۰سال سن تمام و حداکثر ۳۲سال تمام تا تاریخ انتشار آگهی
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
-۱جانبازان ،آزادگان فرزندان شهدا ،فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف هستند.
-۲سایر مشمولین سهمیه ۲۵درصد و ۵درصد در صورت ثبت نام درآزمون ،مکلف به رعایت حداکثرسن های اعلام شده درذیل میباشند و در غیر این صورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.
– پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان ۵سال
– داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها
-۳مدت خدمت سربازی برای آقایان
-۴درخصوص نیروهای جدید الورود درصورت وجود سابقه بیمه ،تا سقف ۵سال به حداکثر سن مقرر افزوده می شود (به جز سوابق خویش فرما)
-۵درخصوص نیروهایی که در سنوات گذشته به صورت مستمر در دانشگاه مشغول و هم اکنون نیز فعالیت انها ادامه دارد ،مدت سابقه بیمه به حداکثر سن افزوده می شود.
-۶در خصوص نیروهایی که در سنوات گذشته به صورت غیر مستمر در موسسه مشغول فعالیت بوده اند سوابق بیمه ای غیر مستمر تا سقف ۸سال منوط به ارایه رضایت عملکرد از آخرین محل خدمت در دانشگاه به حداکثر مقرر افزوده می شود. بدیهی است در صورت عدم ارایه رضایت عملکرد امکان به کارگیری فراهم نخواهد شد .
۷-به استناد بند الف ماده ۱۵قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ / ۷ / ۲۴مجلس شورای اسلامی به ازاءتاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر ۵سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.آقا/خانم
-۸داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در مؤسسه و سایر مؤسسات تابعه وزارت مطبوع و یا شرکتهای خدمات پیمانکاری تامین نیرو طرف قرارداد آنها (خرید خدمات تامین نیروی انسانی) به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ فراخوان با مؤسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان ۵سال.
-۹سابقه مشمولین موضوع تبصره ۴ماده ۳۴آیین نامه اداری استخدامی( مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتی )حداکثر به مدت ۵سال قابل محاسبه است.
نکته: مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از ۱۵سال بیشتر نخواهد بود.(ایثارگران تابع قوانین و مقررات مربوطه می باشند)
– مدرک تحصیلی :
مدرک تحصیلی صرفا دیپلم عام
– شرایط اختصاصی بومی:
داوطلبان بومی شهرستانی باید متولدیا ساکن با سابقه ده سال سکونت درهمان شهرستان باشد، بومی بودن افرادازطریق ذیل احرازمیگردد:
الف)شهرستان محل تولد مندرج درشناسنامه داوطلب با شهرستان بویین یکی باشد.
تذکر: باتوجه به تغییرات تقسیمات کشوری درسالهای مختلف،درصورت اخـتلاف نظریـا ابهـام درخصـوص شهرسـتان محـل تولد،ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.
ب)استفاده از اولویت بومی ازطریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن وحداقل ۱۰سال سکونت با ارایـه استتشـهاد محلـی براساس فرم ذیل ( ممهور به مهر نیروی انتظامی) پاسگاه یا کلانتری محل در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.
تبصره :داشتن گواهی تحصیلی درمقاطع تحصلی ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان در شهرستان محل مـورد تقاضـا باتاییـد اداره آموزش و پرورش شهر ستان مربوطه می تواند بعنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارایه استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن فعلی فرد در شهر ستان محل موردتقاضا ملاک محاسبه قرارگیرد.
ج) مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن،تقسیمات کشوری در اولین روزثبت نام برای آزمون می باشد

فرم بومی بودن

تذاکرات مهم:
۱-تکمیل این فرم برای تمامی داوطلبان بومی شهرستانی که متقاضی استفاده از اولویت جذب شرکتی به لحاظ ساکن
بودن با سابقه حداقل ۱۰سال سکونت می باشند، الزامی است.
۲-داوطلبان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان درشهرستان مورد تقاضا می باشند، با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفا می توانند از آن برای احراز تمام و یا قسمتی از سوابق ده سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهرمند گردند و تکمیل این فرم برای احراز سکونت فعلی آنـان در شهرستان مورد نظر الزامی می باشد.
۳-چنانچه متقاضی برای تایید سابقه حداقل ۱۰سال سکونت خوددرشهرستان موردتقاضا، در بـیش از یـک بخـش از شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد می تواند از یک نسخه دیگر از این فرم نیز به این منظور استفاده کند.
۴-این فرم صرفا جهت بهره مندی داوطلبان متقاضی استفاده از اولویت بومی شهرسـتانی در فراخـوان جـذب نیـروی شرکتی می باشد.

بخش چهارم:مراحل ثبت نام در آزمون:
ستاد شبکه آزمایشگاه ،۳ نفر آقا،مدرک دیپلم عام

الف( نحوه وزمان ثبت نام متقاضیان:
متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از ساعت ۸صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ لغایت ساعت ۲۴مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ نسبت به ثبت نام الکترونیکی در سامانه پیام۹۸ اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.
نکته :۱به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و به هیچ وجه مدت ثبت نام تمدید نخواهد شد.
ب( مدارک مورد نیاز ثبت نام درآزمون
– بارگذاری تصویر اصل مدرک تحصیلی صرفا دیپلم عام
– بارگذاری تصویر اصل کارت ملی)پشت و رو(
– بارگذاری تصویر اصل شناسنامه بانضمام تمام صفحات آن )در صورت دارابودن همسر و فرزندان جهت بررسی ماده ۱۵قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴مجلس شورای اسلامی)
– بارگذاری تصویر اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( ویژه برادران )
– بارگذاری تصویر اصل مدارک دال بر ایثارگری )برای دارندگان سهمیه ایثارگری(
-بارگذاری تصویر اصل گواهی معلولیت ( معلولین عادی) حسب مورد از مراجع ذیربط( سازمان بهزیستی)
– بارگذاری عکس ۳×۴پرسنلی بدون حاشیه ها ی اضا فی که در سال جاری گرفته شده باشد .
حداقل حجم فایل عکس ۵۰کیلو بایت و حداکثر ۱۰۰کیلوبایت و در قالب JPGباید باشد .
اسکن عکس از روی کارت های شناسایی کارت ملی، شناسنامه و مدارک مشابه قابل قبول نمی باشد .
عکس متقاضیان زن باید با حجاب و صورت آنان به طور کامل مشخص باشد .
در صورت استفاده از عکس غیرمعتبر، ثبت نام متقاضی باطل می شود و اجازه شرکت در آزمون را ندارند.
ج) زمـان و مکـان برگـزاری آزمـون:داوطلبـان مکلـف هسـتند سـامانه هـای اینترنتـی بـه آدرس، سامانه پیام۹۸ ، https://mui.ac.ir جهت اطلاع رسانی را برای زمان و مکان آزمون کتبی و مصاحبه شغلی یـا توامـان ،روزانـه بررسـی نمایند. ضمنا پیامک هم برای داوطلب ارسال خواهد شد. بنابر این شـماره تلفـن همراهـی را در زمـان ثبـت نـام در سامانه پیام ۹۸ ثبت گردد که دائما فعال و در دسترس باشد.
بدیهی است با توجه به موارد ذکر شده در صورت هرگونه عدم آگاهی از اطلاع رسانی مراحل فراخوان جذب نیرو صرفا بـرعهده داوطلب خواهد بود و حق هرگونه اعتراض از ایشان سلب خواهد گردید.

بخش پنجم: نحوه پذیرش داوطلبان و اعلام نتایج :

الف) تعیین حدنصاب آزمون کتبی :
حد نصاب آزمون کتبی = ۵۰درصد میانگین نمره کل سه نفر دارای بالاترین امتیاز
– کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی برای مشمولین ۲۵درصد الزامی نمی باشد.
-کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی برای مشمولین ۵درصدایثارگری ،۳درصد بهزیستی و سهمیه آزاد الزامی است.
ب) نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول(آزمون کتبی) به میزان سه برابرظرفیت محل جغرافیایی خدمت با رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطه جهت انجام مصاحبه شغلی و آمادگی تست جسمانی ، در سامانه پیام۹۸.ir بارگذاری می گردد.
ج) بررسی و جمع بندی امتیاز مکتسبه:
-۳۰ درصد نمره سنجش توانمندیهای عمومی ( آزمون کتبی) و ۷۰درصد نمره سنجش توانمندی هـای تخصصـی ( مصـاحبه شغلی) ملاک امتیاز می باشد.
تبصره: موارد زیر به حداکثر نمره مکتسبه ( ۷۰درصد+۳۰درصد) اضافه می گردد :
– نمره مکتسبه داوطلبان بومی شهرستان با ضریب یک و چهاردهم(۱ / ۴) محاسبه و ملاک عمل قرارمی گیرد.-
به استناد بند ب ماده ۱۵قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ مجلس شورای اسلامی به ازاءتاهل و نیز هر فرزند دو درصد و مجموعاً حداکثر تا ده درصدنمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد(آقا/خانم) .
د) اعلام نتایج:
-از کل مجوز آگهی ۳۰درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص مییابـد. از ۳۰درصـد مورداشـاره ،بیست وپنج درصد به جانبازان وآزادگان فاقد شغل وفرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبـازان بیسـت وپنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج (۵) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ماه حضورداوطلبانه در جبهه ها وهمسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج درصد وآزادگان زیریکسـال اسـارت اختصاص می یابد.
-پذیرش مازاد بر ۳۰درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط و براسـاس نمـره فضـلی صـورت خواهدپذیرفت.
-سهمیه بهزیستی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه ) (۳) درصد سـهمیه قـانونی مربوطـه برخوردار خواهند بود. ( معلولین بایدتوانایی لازم برای انجام کاری که برای آن جذب میشوندرابراساس نظریه سنجش سلامت)طب کار) داشته باشند)
-کسب حد نصاب ۵۰درصدمجموع کل آزمون جهت باقی ماندن فرد داوطلب در بانـک ذخیـره نیـرو( رزرو) بـرای داوطلبـان الزامی است.
-در رشته محل هایی که صرفا یک مجوز به کارگیری وجود دارد اعمال هرگونه سهمیه وجاهتی ندارد و ملاک پذیرفته شـده صرفا به ترتیب نمره فضلی خواهد بود.

بخش ششم: تذکرات و توصیه های کلی

– ثبت نام نیروهای شاغل در شرکتهای طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشـکی اصـفهان مشـروط میباشـد. نیروهـای شـاغل درشرکت های پیمانکاری طرف قرارداد (تامین نیروی انسانی)فقط با اعلام انصراف یک ماه قبلی و کتبی یا اتمام قـرارداد و یـا ارائه تسویه حساب امکان شرکت در فراخوان (آزمون/مصاحبه/ترکیبی) سایر شرکت هـای مـورد اشـاره ( حتـی رشـته شـغلی دیگری) را خواهند داشت
.-داوطلبان صرفا در صورتی میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلی( مقطع، رشـته و گـرایش تحصـیلی) آنـان مطابق با عناوین مدرک تحصیلی( مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی جـذب یکسان بوده و همچنین مدرک تحصیلی ثبت نامی( مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) داوطلب، در متن گواهینامـه موقـت وی درج گردیده باشد.
– مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود واگر در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقدشرایط مندرج در آگهی اسـت از ادامـه خدمت فرد خاطی جلوگیری خواهد شد و داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت عقـد قـرارداد و شروع بکار، قرارداد فرد مزبور لغو وبلااثرمی گردد و حق اعتراض از داوطلب برابر قوانین ومقررات مربوطه سلب میشود.
-داوطلبان بایستی به مبنای تاریخهای اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند. لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن، اولین روزثبت نام می باشد.

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.