خانه » استخدام در استان لرستان » استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور در ۳ استان (تمدید مهلت ثبت نام و تغییر زمان برگزاری آزمون)

استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور در ۳ استان (تمدید مهلت ثبت نام و تغییر زمان برگزاری آزمون)

متن آگهی:

خبر ۲۸ خرداد ماه ۹۷  – پیرو اطلاعیه های مورخ ۹۷/۰۳/۰۶ (روزنامه وقایع – استان مرکزی ،روزنامه ایران -همدان و روزنامه همشهری – لرستان) و روزنامه بازار کار در مورخ ۰۳/۰۵/ ۹۷ به اطلاع می رساند زمان برگزاری آزمون از۹۷/۰۴/۰۸ به ۹۷/۰۴/۲۲ تغییر یافته است .

ضمناً تاریخ ثبت نام تا پایان روز ۹۷/۰۴/۰۷تمدید می گردد .

****اکیداً به داوطلبین توصیه می گردد جهت کسب اطلاعات به سایت مرکز برگزاری آزمون به نشانی http://stc.sbu.ac.ir مراجعه نمایند.


خبر ۵ خرداد ماه ۹۷ – شرکت مهندسین باختر مشاور به منظور بهـره بـرداری از پسـت هـای انتقـال و فـوق توزیـع بـرق در تعـدادی از شهرستانهای استان مرکزی ، همدان و لرستان ( مطابق اطلاعات مندرج در دفترچه آزمون) در سال جاری اقـدام بـه جذب نیروی انسانی در مشاغل کارشناس بهره برداری و اپراتور پست جمعـاً بـه تعـداد ۳۵ نفـر صـرفا از میـان برادران بومی واجد شرایط در چارچوب قانون کار و از طریق برگزاری آزمون کتبـی مصـاحبه و گـزینش به کارگیری می نماید.
شرایط عمومی متقاضیان:
– داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
– اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
– نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
– عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت، پیمانی و یا کار مشخص با دستگاه های اجرایی در زمان ثبت نام
شرایط اختصاصی:
شرایط تحصیلی: داشتن مدرک تحصیلی مطابق با مقطع، رشته و گرایش اعلام شده در جدول شماره یک
‌أ. داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که رشته ، گرایش و مقطع تحصیلی آنان بـا عنـوان رشته، گرایش و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل دفترچه راهنمای ثبت نام مطابقت داشـته باشـد و عنـوانرشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه درج شده باشد. در غیر این صورت حذف خواهند شد.
‌ب. ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، کارت پایان خدمت و سن داوطلبان ،زمان برگزاری آزمون در مورخ ۹۷/۴/۸ می باشد (ملاک فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد).
‌ج. در هر یک از رشته های شغلی امتحانی (مشخص شده در جدول شماره یک) صـرفاً فـارغ التحصـیلان همـان مقطـع ورشته و گرایش عنوان شده می توانند شرکت کنند و پذیرش دیگر رشته های غیرمرتبط امکان پذیر نمی باشد. در صـورت کتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولی ایشان در هر مرحله از آزمون ملغی اعلام خواهد شد.
‌د. پذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نـام صـورت می پذیرد. مسئولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.
شرایط نظام وظیفه: انجام خدمت دوره نظام وظیفه یا معافیت قانونی دائم مشروط بـه اینکـه علـت معافیـت پزشـکی مانعی در انجام وظایف محوله ایجاد ننماید.
تذکر: دارندگان معافیت پزشکی می بایست در صورت قبولی در آزمون نسبت به تکمیـل فـرم معاینـات پزشـکی (بر داشت ا یران ا ستخدام) پیوسـت دفترچه اقدام نموده و فرم مذکور را پس از تایید پزشک معتمد شرکت برق منطقه ای باختر در زمان تطبیق مدارک ارائـه نماید. تاریخ ترخیص از خدمت یا تاریخ معافیت مندرج در کارت باید قبل از روز برگزاری آزمون کتبی باشد.
شرایط سنی:
أ. داشتن شرایط سنی حداکثر ۲۸ سال تمام (متولدین بعد از تاریخ ۶۹/۴/۱) برای تمامی متقاضیان مشاغل کاردانی
ب.داشتن شرایط سنی حداکثر ۳۰ سال تمام (متولدین بعد از تاریخ ۶۷/۴/۱) برای تمامی متقاضیان مشاغل کارشناسی
ج. ملاک محاسبه حداکثر سن تاریخ آزمون (۹۷/۴/۱) می باشد. داوطلبین توجه داشته باشند که به جز مـوارد عنـوان شده ذیل، سن ایشان به هیچ عنوان نباید از حداکثر سن مقرر تجاوز نماید. لازم به ذکر است موارد زیـر بـا ارائـه تاییدیـه معتبر از مراجع ذیصلاح به حداکثر سن افزوده می شود.
– سابقه کار مفید و مرتبط در صنعت برق (حوزه بهره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع) حداکثر ۵ سال (۶۰ ماه) مشروط به ارائه تاییدیه سازمان مربوطه و گواهی پرداخت حق بیمه به سازمان های بیمه معتبر ممهور به مهر بیمه
– مدت انجام خدمت ضرورت نظام وظیفه به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه می شود.
د. در هر صورت حداکثر سن از ۳۷ سال تجاوز نخواهد کرد.
– شرایط سنی ایثارگران تابع موارد عنوان شده در شرایط ایثارگران می باشد.
شرایط ایثارگران:
‌أ. جانبازان، آزادگان، فرزندان ذکور شهدا و فرزندان ذکور جانبازان ۲۵% به بالا و فرزندان ذکور آزادگانی که حداقل یکسال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه اختیاری در جبهـه از شـرط حـداکثر سـن معاف می باشند.
‌ب. افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر و برادر) تا میزان ۵ سال
‌ج. رزمندگان کمتر از ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه
د. رعایت شرط کسب حد نصاب نمره آزمون برای مشمولین سهمیه ۲۵% ایثارگران الزامی نمی باشد.
ه‌. جذب ایثارگران در سهمیه مشخص شده صرفاً از طریق شرکت در آزمون و رقابت با سایر داوطلبان ایثارگر می باشد.
و‌. سهمیه ۵% ایثارگران صرفا جهت مشاغل استان مرکزی می باشد.
تذکر: ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد و پنج درصد:
ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد: شامل جانبازان، آزادگان، فرزندان ذکور شهدا و فرزندان ذکور جانبازان ۲۵% بـه بـالا و فرزندان ذکور آزادگانی که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و برادران شهدا می باشند.
ایثارگران سهمیه پنج درصد: شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزندان ذکور آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت می باشند.
نکته مهم:
** تنها معرفی نامه های تایید شده از مراکز ذیل قابل قبول می باشد و سایر مراجع مورد تایید قرار نمی گیرد.
۱ – معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان خود
۲ – معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی
۳ – معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران
بومی بودن: داوطلب باید بومی شهرستان مورد تقاضا باشد. افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند ،داوطلب بومی شهرستان تلقی می گردند:
أ. شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.
ب. همسر و فرزندان کارمندان رسمی، پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته) کـه شهرسـتان محـل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا آنان یکی باشد.
‌ج. داوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی (دبیرستان یا دانشگاه) را به صورت متـوالی یـا متنـاوب و در شهرسـتان مورد تقاضا طی کرده باشد.
‌د. داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان مورد تقاضا را داشته باشد.
‌ه. پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان مورد تقاضا را داشته باشد.
تذکر ۱: پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بندهای «د و هـ» صرفا برای یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.
تذکر ۲: مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن داوطلب، آخرین تقسیمات کشوری اعلام شده توسـط وزارت کشـور درزمان ثبت نام می باشد.
قبل از واریز وجه و تکمیل فرم، این دفترچه با دقت مطالعه شود.
زمان برگزاری آزمون: روز جمعه ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ در مراکز استانهای لرستان ، مرکزی ، همدان
مکان برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود دفترچه راهنمای آزمون اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده مواد آزمون اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود فرم ثبت نام اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۲ دیدگاه تاکنون.

 1. Saeid گفت:

  با سلام .ادمین جان تاریخ برگزاری ازمونو تو بعضی سایتا زدن ۲۲تیر ایا صحت داره؟ممنون میشم جواب بدین.

  [پاسخ]

  admin پاسخ در تاريخ ژوئن 18th, 2018 11:44 ب.ظ:

  سلام ، بله درسته ، هم زمان آزمون تغییر کرده و هم مهلت ثبت نام تمدید شده.

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.