خانه » استخدام در استان بوشهر » استخدام شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاههای اتمی بوشهر

استخدام شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاههای اتمی بوشهر

متن آگهی:

خبر ۳ شهریور ماه ۹۸ – شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاههای اتمی(سهامی خاص) با استعانت از خداوند متعال جهت تامین نیروی انسانی موردنیاز خود برای کار در نیروگاه اتمی بوشهر از بین متقاضیان مرد دارای مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی جهت تصدی مشاغل کاردانی و دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد جهت تصدی مشاغل کارشناسی، پس از کسب موفقیت در تمام مراحل استخدام مندرج در همین دفترچه، به صورت قراردادی دعوت به همکاری مینماید.

بخش اول : مراحل استخدام
مراحل استخدام داوطلبان:
مرحله اول: شرکت و موفقیت در آزمون علمی کتبی
مرحله دوم: کنترل مدارک داوطلبان مطابق با الزامات قیدشده در متن آگهی استخدام
مرحله سوم: ارزیابی شایستگیها و توانمندیها و مصاحبه فنی و تخصصی از طریق برگزاری کانون ارزیابی
مرحله چهارم: آزمون عملی (ویژه مشاغل آتشنشانی)
مرحله پنجم: بررسی صلاحیتهای عمومی (گزینش)
مرحله ششم: ارزیابی سلامت جسمانی و روانی از طریق انجام معاینات پزشکی و روانشناسی (کلیه هزینههای انجام معاینات برعهده یشرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاههای اتمی میباشد.)
مرحله هفتم: موفقیت در دورههای آموزش شغلی بدو استخدام

بخش دوم : شرایط عمومی داوطلبان
۱.تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
۲.اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناختهشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۳.التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۴.انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (برای متقاضیان استخدام ردیفهای ۱ الی ۵ جدول شماره ۴ با توجه به الزامات صلاحیت این دسته از مشاغل، معافیت پزشکی موردقبول نمیباشد)؛
۵.دارا بودن توانایی و سلامت جسمانی و روانی متناسب با شغل موردنظر به تایید پزشک معتمد شرکت؛
۶.نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر؛
۷.عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان؛
۸ .عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به استناد آراء مراجع قضایی و ذیصلاح؛
۹ .به استناد ماده(۹۴ (قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازمانی،کارکنانی که تصدی یکی از پستهای سازمانی در هر یک از دستگاههای اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا میباشند، پس از پذیرفته شدن در مراحل استخدام، در زمان استخدام، نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاههای اجرایی باشند.
۱۰ .به استناد قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان، داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی
باشند.

بخش سوم : شرایط اختصاصی داوطلبان
شرایط سنی :
۱ .دارا بودن حداکثر ۲۴ سال سن با مدرک تحصیلی فوقدیپلم، و حداکثر ۲۶ سال سن با مدرک تحصیلی لیسانس و حداکثر
۲۹ سال سن با مدرک فوقلیسانس
تبصره ۱ : داوطلبانی که خدمت وظیفه عمومی را گذراندهاند، به میزان مدت زمان انجام خدمت نظاموظیفه به حداکثر سن
مقرر اضافه میشود.
تبصره ۲ : کسانی که دارای سابقه کار معتبر و مرتبط با مدرک تحصیلی و شغل موردنظر با پرداخت حق بیمه باشند، تا ۵
سال به حداکثر سن اضافه میشود.
تبصره ۳ : با احتساب مجموع مدت زمان انجام خدمت وظیفه عمومی و سابقه کار مرتبط، حداکثر سن داوطلبان، نباید بیش
از ۵ سال از سقف ذکرشده در بند ۱ تجاوز نماید.
تذکر (۱ : (ملاک عمل برای زمان دریافت کارت پایان خدمت آخرین روز ثبت نام میباشد.
تذکر (۲ : (ملاک عمل برای محاسبه سن افراد، روز شروع ثبتنام آزمون میباشد

شرایط تحصیلی :
۲ .مدارک دانشگاهی قابلقبول، دانشنامه یا گواهی موقت تحصیلات دانشگاهی میباشد که از لحاظ ارزش علمی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل و تاریخ فراغت از تحصیل در آن ذکرشده باشد. (هرگونه گواهی تحصیلی یا گواهی لغو معافیت تحصیلی صادره برای حوزه نظاموظیفه موردپذیرش نخواهد بود.)
۳ .حداقل معدل کل برای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی ۱۳ و برای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد ۱۵میباشد.
۴ .مدرک معادل و همچنین مدارک تحصیلی با عناوین دورههای فراگیر، آموزش باز و مکاتبهای با توجه به نحوه پذیرش دانشجو خارج از آزمونهای سراسری دانشگاهها موردپذیرش نخواهد بود.
۵ . مدارک داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظاموظیفه و یا کارت معافیت دائم آنان بعد از تاریخ برگزاری آزمون استخدام کتبی باشد، موردپذیرش نخواهد بود.
۶ .در هر یک از رشته های امتحانی صرفاً دانشآموختگان همان رشته، گرایش و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز میتوانند ثبت نام کنند و پذیرش دیگر رشته ها یا گرایشها امکانپذیر نمیباشد.
۷ .اصالت مدارک تحصیلی پذیرفتهشدگان نهایی از مراجع ذیصلاح استعلام خواهد شد و در صورت عدم صحت مدارک در هر مرحله (حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار) استخدام داوطلب منتفی خواهد بود.

تذکر (۱ : (ملاک عمل در محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه تحصیلی میباشد.

بخش چهارم : مواد آزمون
الف- مواد آزمون عمومی
مواد آزمون عمومی برای تمامی مشاغل عبارتند از :
۱ .فّناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL )
۲ .ریاضی و آمار مقدماتی
۳ .زبان و ادبیات فارسی
۴ .معارف اسلامی
۵ .زبان انگلیسی عمومی
۶ .اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۷ .هوش و توانمندیهای عمومی
تبصره: اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالهای معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد

بخش پنجم : امتیازات و سهمیه های قانونی
داوطلبان ایثارگر در صورت دارا بودن شرایط، از امتیازات مربوطه برخوردار خواهند شد.
داوطلبان مشمول سهمیه ایثارگران افرادی هستند که یکی از شرایط زیر را داشته باشند:
ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان، همسر و فرزندان آزادگان، خواهر و برادرشاهد، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان.
تذکر: اصالت مدارک ایثارگری پذیرفتهشدگان در مرحله کنترل مدارک داوطلبان، از مراجع ذیصلاح استعلام خواهد شد.

بخش ششم : مراحل ثبت نام
ثبت نام به صورت اینترنتی از روز دوشنبه ۴ شهریورماه سال ۱۳۹۸ انجام خواهد شد.
داوطلب متقاضی استخدام باید در زمان ثبت نام در آزمون، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد.
الف) تهیه فایل اسکن شده از مدارک :
۱ .عکس پرسنلی : داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق سامانه ثبتنام اینترنتی در اختیار داشته باشد :
– عکس ۳۴) تمام رخ) که در سال جاری گرفته شده باشد
– با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۲۰۰۳۰۰ پیکسل و حداکثر ۳۰۰۴۰۰ پیکسل باشد
– تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد
– حجم فایل ذخیره شده باید حداقل ۱۵ کیلوبایت و حداکثر ۷۰ کیلوبایت باشد
– حاشیه های زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد
– حتیالامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد
تذکر (۱ : (اسکن و استفاده از عکس روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نیست و لازم است داوطلبان
از اصل عکس پرسنلی و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تذکر (۲ : (در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطلشده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد. لازم به
ذکر است با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای استخدامی قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع
اکثراً برای داوطلبانی که در کافی نت ثبت نام می کنند رخ داده است، تاکید می گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت ها انجام
می دهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به
جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباه از طرف داوطلب، تخلف محسوب شده و مطابق مقررات
با وی رفتار خواهد شد.
۲ .کارت ملی
۳.صفحه اول شناسنامه
*۴ .مدرک تحصیلی
*۵ .کارت پایان خدمت/معافیت دائم
۶ .مدارک لازم برای استفاده از سهمیه ایثارگران
تذکر(۱ :(داوطلب باید تصویر اسکن شده از مدارک ذکر شده در بندهای ۴ و ۵ را با در نظر گرفتن مشخصات زیر آماده نموده و در هنگام ثبت نام به صورت فایل با فرمت JPG در سامانه بارگذاری نماید.
– تصویر با وضوح و کیفیت لازم باشد؛
– حداقل ۳۰ کیلوبایت و حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت باشد؛
– حاشیههای زائد حذف و ترجیحاً رنگی باشد.
* تذکر (۲ :(داوطلبانی که تا آخرین روز ثبتنام فارغالتحصیل گردیده و یا خدمت آنها به پایان خواهد رسید، در صورت کسب حد نصاب نمره لازم و قرار گرفتن در سقف ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز، در زمان بررسی مدارک داوطلبان، تصویر مدارک مورد نیاز از آنها اخذ خواهد شد. بدیهی است در هر صورت، در زمان بررسی مدارک به همراه داشتن اصل مدارک مورد اشاره ضروری است.

ب) مطالعه شرایط آزمون
دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیدًا توصیه میشود داوطلبین محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبتنام در آزمون اقدام نمایند.

ج) پرداخت وجه:
متقاضیان واجد شرایط، پس از مطالعه دقیق شرایط آزمون، باید با مراجعه به منوی «آزمون» در صفحه اول سامانه، بر روی گزینه
«پرداخت هزینه» کلیک کرده و مبلغ ۸۹۰۰۰۰) هشتصد و نود هزار) ریال هزینه ثبتنام در آزمون را به اضافه ۰۰۰,۵ ریال خدمات
پیامکی از طریق درگاه الکترونیک، پرداخت نمایند. جهت این امر، کارت بانکی به همراه رمز اینترنتی، تاریخ انقضا و کد CVV۲ مورد
نیاز میباشد.

د) شروع فرآیند ثبت نام:
فرآیند ثبتنام در سامانه، در هفت مرحله انجام میپذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطلاعات خود را وارد سامانه نماید.

ه) ویرایش اطلاعات
در زمانی که سامانه جهت ویرایش اطلاعات داوطلبان باز میباشد، داوطلبان میتوانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود و کلیک بر
روی بخش «ویرایش اطلاعات» اقدام به ویرایش اطلاعات ثبت شده خود نمایند.
نکته بسیار مهم : در صورتی که داوطلب جهت ویرایش وارد سامانه شود، حتماً
میبایست دوباره تمامی ۷ مرحله را به صورت کامل طی نموده و کد رهگیری خود
را مشاهده نماید، در غیر این صورت، تغییرات مورد نظر ایشان اعمال نخواهد
گردید و همان اطلاعات قبل از ویرایش برای داوطلب معتبر خواهد بود.

و) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:
کارت شرکت در آزمون مذکور، از تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۸ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به
آدرس ir.hrtc.www قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۸ در برگزار خواهد شد. ملاک تعیین حوزه امتحانی
داوطلبان، یکی از دو شهر تهران یا بوشهر بر اساس اطلاعاتی است که در فرم ثبتنام درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاری
آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور
کارت شرکت در آزمون، به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای
آزمون، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش هفتم : مراحل و نحوه اعلام نتیجه
تعیین حد نصاب علمی، اعلام نتایج و معرفی افراد جهت بررسی مدارک و آزمون عملی به شرح زیر صورت میپذیرد :

الف) کسب حدنصاب علمی:
معرفی داوطلبان جهت شرکت در سایر مراحل استخدام، منوط به کسب حدنصاب لازم در آزمون علمی بوده و انتخاب افراد پذیرفته
شده بر اساس ترتیب نمرات مکتسبه، و با رعایت سایر مبانی مقررات جاری مطابق قواعد زیر میباشد :
پس از برگزاری آزمون نمرات داوطلبان به تفکیک مواد عمومی و تخصصی محاسبه و حد نصاب آزمون، معادل پنجاه درصد(۵۰(%
بالاترین نمره مکتسبه در آزمون با ضریب یک برای نمره عمومی و ضریب ۲ برای نمره تخصصی در هر شغل محاسبه و مبنای سایر
مراحل انتخاب داوطلبان قرار میگیرد.

ب) انتخاب و اعلام لیست ۳ برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین دارندگان حد نصاب علمی:
انتخاب افراد سه برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک صرفًا از بین داوطلبینی که حد نصاب لازم را کسب نمودهاند، بر اساس نمره کل
آنان با ضریب یک برای نمره عمومی و ضریب ۲ برای نمره تخصصی افراد به ترتیب نمره فضلی به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش در
هر شغل محل صورت میپذیرد.
تذکر: نمره کل افراد در کارنامه اولیه صادر شده، صرفًا بر اساس اطلاعات خوداظهاری داوطلب بوده و نتیجه نهایی نمرات آنها
پس از بررسی، انطباق و اعمال مستندات مربوط به امتیازات و سهمیههای قانونی و تایید آن، اعلام خواهد شد.

ج) بررسی مدارک
پس از انجام آزمون کتبی، پیرو اطلاعیه درجشده در سایت اینترنتی استخدام، پذیرفتهشدگان چند برابر ظرفیت موردنیاز باید مدارک زیر را اسکن و ارسال نمایند.
۱ .مدرک تحصیلی داوطلب
۲ .کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه داوطلب
۳ .کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم داوطلب
۴ .گواهی معتبر سابقه کار مرتبط برای آن دسته از داوطلبانی که از شرایط ویژه سنی استفاده کردهاند. (تشخیص مرتبط بودن
سابقه کار با شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاههای اتمی میباشد).
۵ .مدارک ایثارگری (ویژه داوطلبان استفاده از سهمیه ایثارگری)
تذکر: اعتبار کلیه مدارک ارسالی از مراجع قانونی ذیصلاح استعلام خواهد شد. در صورتی که مشخص گردد داوطلب با مدارک جعلی اقدام به ثبتنام نموده است موضوع استخدام داوطلب منتفی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

د) ارزیابی شایستگیها و توانمندیها و مصاحبه فنی و تخصصی از طریق برگزاری کانون ارزیابی
– پس از تایید مدارک ارسالی داوطلبان، از طریق سایت اینترنتی از بین دارندگان حد نصاب به ترتیب رتبه علمی کسبشده به میزان چند برابر ظرفیت موردنیاز جهت ارزیابی شایستگیها و توانمندیها و مصاحبه فنی دعوت به عمل میآید. 

– در صورت عدم تکمیل ظرفیت موردنیاز، مجددًا از بین داوطلبان دارای حد نصاب به ترتیب رتبه علمی کسبشده جهت ارزیابی شایستگیها و توانمندیها و مصاحبه فنی دعوت به عمل میآید.
تذکر: معرفی و یا موفقیت در مرحله «ارزیابی شایستگیها و توانمندیها و مصاحبه فنی و تخصصی از طریق برگزاری کانون ارزیابی» هیچگونه حقی برای داوطلب ایجاد نمیکند و پذیرش نهایی منوط به موفقیت در سایر مراحل استخدام میباشد.

ه) آزمون عملی(ویژه مشاغل آتشنشانی)
– موفقیت داوطلبان مشاغل آتشنشانی در آزمون عملی (آمادگی جسمانی) الزامی میباشد.
مواد آزمون عملی:
۱ -پرش طول
۲ -دوی ۱۰۰ متر
۳ -دوی۵۴۰ متر
۴ -دراز و نشست
۵-بارفیکس یا کشش از میله

۱. شروع ثبت‌نام : از ساعت ۱۶ روز ۴ شهریورماه ۱۳۹۸ تا پایان روز ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۸
۲. ویرایش اطلاعات : همزمان با شروع ثبت‌نام تا پایان روز ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۸
۳. دریافت کارت ورود به جلسه : از روز ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۸ 
۴٫ برگزاری آزمون : صبح روز جمعه ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۸

 برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

برای ثبت  نام اینجا کلیک نمایید

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.