خانه » استخدام در استان کرمان » استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان (اطلاعیه زمان برگزاری آزمون)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان (اطلاعیه زمان برگزاری آزمون)

متن آگهی:

خبر ۹ مهر ۹۷: اطلاعیه مربوط به استخدام قراردادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نظر به درخواستهای مکرر داوطلبان و با عنایت به همزمانی آزمون استخدام قراردادی دانشگاه با آزمون استخدام سازمان محترم تامین اجتماعی ، آزمون با یک هفته تاخیر در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۷ برگزار خواهد گردید. بدیهی است سایر مفاد آگهی کماکان به قوت خود باقی است

جهت مشاهده متن اطلاعیه اینجا کلیک نمایید


خبر ۴ مهر ماه ۹۷ – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصب شواری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در نظر دارد از محل مجوز استخدامی شماره ۲۰۹/۹۱۰/د مورخ ۹۷/۰۲/۱۸ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعداد ۱۱۴ نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان کتبی (عمومی و تخصصی)، مصاحبه تخصصی و گزینش بصورت قرارداد یک ساله با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل جذب و بکارگیری نماید.

ردیفعنوان رشته شغلیمحل جغرافیای خدمتتعداد مورد نیازجنسیتجمعشرایط احراز
مردزن۶ نفردارا بودن دانشنامه دکتری در رشته پزشک عمومی
۱پزشک عمومیشهرستان زرندبیمارستان سینا۲**
شهرستان شهر بابکبیمارستان ولیعصر (عج)۲**
شهرستان کوهبانبیمارستان ابوحامد۱**
شهرستان بردسیربیمارستان قائم (عج)۱**
۲کارشناس اتاق عملشهرستان زرندبیمارستان سینا۱**۲ نفردارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته اتاق عمل
شهرستان بردسیربیمارستان امام حسین (ع)۱**
۳کارشناس هوشبریشهرستان کرمانمرکز آموزشی درمانی شفا (بخش ICU)۲**۱۰ نفردار بودن دانشنامه کارشناسی در رشته هوشبری
مرکز آموزشی درمانی با هنر (بخش ICU)۳**
مرکز آموزشی درمانی افضلی پور (بخش ICU)۳**
شهرستان بافتبیمارستان خاتم الانبیاء (ص)۱**
شهرستان بردسیربیمارستان قائم (عج)۱**
۴کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبیشهرستان زرندبیمارستان۲**۴ نفردارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته علوم آزمایشگاهی و کارشناسی ارشد در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی، هماتولوژی، و ژنتیک انسانی مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته علوم آزمایشگاهی
شهرستان شهر بابکبیمارستان ولی عصر (عج)۱**
شهرستان کرمانمرکز اموزشی درمانی افضلی پور (آزمایشگاه ژنتیک)۱**
۵پرستارشهرستان کوهبانبیمارستان ابوحامد۲ نفر مرد*۲۰ نفردارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته پرستاری و کارشناسی ارشد در کلیه گرایشهای رشته پرستاری و آموزش پرستاری مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته پرستاری
شهرستان راوربیمارستان علی بن ابیطالب۲ نفر**
شهزستان شهر بابکبیمارستان ولی عصر (عج)۱ نفر مرد*
شهرستان ارزوئیهبیمارستان امام حسین (ع)۴ نفر خانم*
شهرستان بردسیربیمارستان قائم (عج)۴ نفر**
شهرستان بافتبیمارستان خاتم الانبیاء (ص)۲ نفر**
شهرستان کرمانمرکز آموزشی درمانی شفا۲ نفر**
مرکز آموزشی درمانی افضلی پور۱ نفر**
مرکز تخصصی درمانی جواد الائمه (ع)۱ نفر**
۶کارشنا س پرتوشناسیشهرستان ارزوئیهبیمارستان امام حسین (ع)۱*۳ نفردارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته تکنولوژی پرتو شناسی و کارشناسی ارشد در کلیه رشته های مرتبط با تکنولوژی پرتو شناسی (رادیولوژی)مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته تکنولوژی پرتو شناسی
شهرستان شهر بابکبیمارستان ولی عصر (عج)۲**
شهرستان کرمانکلینیک تخصصی و فو قتخصصی بعثت (۱)۳**۱ نفردارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد MRI مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی دررشته پرتو شناسی (رادیولوژی)
۷کارشناس تغذیه و رژیم های درمانیشهرستان بردسیرمرکز بهداشت۱**۲ نفردارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته تغذیه و یا کارشناسی ارشد
در رشته های تغذیه- علوم بهداشتی در تغذیه و علوم تغذیه
مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های فوق
شهرستان راورمرکز بهداشت۱**
۸کارشناس فناوری اطلاعات سلامتشهرستان بردسیربیمارستان قائم (عج)۱**۸ نفردارا بودن دانشنامه کارشناسی در یکی رشته های مدارک پزشکی انفورماتیک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت  و کارشناسی ارشد این رشته ها مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته های
انفورماتیک پزشکی، مدارک پزشکی یا فناوری اطلاعات  سلامت
شهرستان راوربیمارستان ابوحامد۱**
شهرستان کوهبانبیمارستان علی بن ابیطالب (ع)۱**
شهرستان رابربیمارستان امام خمینی۲**
شهرستان  شهر بابکبیمارستان ولی عصر (عج)۳**
۹مددکار بهداشتی درمانیشهرستان راوربیمارستان  علی بن ابیطالب (ع)۱**۱ نفردارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته های مددکاری اجتماعی و
روانشناسی بالینی و مدرک کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی
مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته روانشناسی بالینی
۱۰کارشناس بهداشت حرفه ای شهرستان راور مرکز بهداشت ۱ * * ۲ نفر دارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته بهداشت حرفه ای و کارشناسی
ارشد در رشته بهداشت حرفه ای مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته بهداشت حرفه ای
شهرستان ارزوئیه۱**
۱۱کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی شهرستان کرمان دفتر منابع فیزیکی ۱ * * ۱ نفر دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مهندسی
عمران یا معماری
۱۲داروسازشهرستان کرمانمعونت غذا و دارو۱**۱ نفردار بودن دانشنامه دکترای حرفه ای در رشته داروسازی
۱۳متصدی خدمات (کمک پرستار) ** شهرستان بردسیر بیمارستان قائم (عج) ۱ * *    ۲۳ نفر دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم به علاوه گواهی نامه دوره کمک
پرستاری از مراجع مورد تائید معاونت پرستاری وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی
(بکارگیری به صورت قرارداد مشاغل کارگری است)
 شهرستان کوهبان بیمارستان ابوحامد ۱ * *
 شهرستان راور بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) ۱ **
 شهرستان رابر بیمارستان امام خمینی ۲ * *
 شهرستان بافت بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) ۵ ( ۲ نفر زن) ( ۲ نفر مرد) * *
 شهرستان ارزوئیه بیمارستان امام حسین (ع) ۱ * *
 شهرستان زرند بیمارستان سینا ۱ * *
 شهرستان شهر بابک بیمارستان ولیعصر (عج) ۱ * *
 شهرستان کرمان مرکز آموزشی شفا ۴ * *
 مرکز اموزشی درمانی افضلی پور ۳ * *
 مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر ۴ * *
۱۴حسابدار شهرستان بردسیر بیمارستان قائم (عج) ۱ * * ۵ نفر دارا بودن دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های
حسابداری ، حسابرسی، مدیریت مالی – و کارشناسی ارشد
مدیریت دولتی (گرایش مدیریت مالی)
 شهرستان راور بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) ۱ * *
 شهرستان شهر بابک بیمارستان ولی عصر (عج) ۱ * *
 شهرستان کرمان معاونت توسعه مدیریت و منابع ۱ * *
 شهرستان ارزوئیه بیمارستان امام حسین (ع) ۱ * *
۱۵کارگزین شهرستان شهر بابک   ستا شبکه و مرکز ۱ * *  ۲ نفردارا بودن دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته هایمدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی
 شهرستان بافت ۱ * *
۱۶کارشناس تحلیلگر سیستم شهرستان کوهبان ستاد شبکه و مرکز ۱ * * ۳ نفردارا بودن دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات
 شهرستان کرمان — ۲ * *
۱۷مامور حراست شهرستان بردسیر ستاد شبکه ۱ * * ۱ نفر دارا بودن دانشنامه کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته های
حقوق، علوم سیاسی و مدیریت دولتی
۱۸کارشناس برنامه و بودجه شهرستان کرمان معاونت توسعه مدیریت و منابع ۳ * * ۳ نفر دارا بودن دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، و مدرک کارشناسی ارشد در رشته
های حسابداری و مدیریت دولتی
۱۹کارشناس گزینش شهرستان کرمان مدیریت خهسته گزینش ۱ * * ۱ نفردارابودن دانشنامه کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته های
معارف اسلامی، فقه و اصول و علوم حوزوی
۲۰کارشناس جلب مشارکتهای مردمی شهرستان کرمان معاونت امور اجتماعی و مشارکتهای مردمی ۱ * * ۱ نفردارا بودن دانشنامه کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت
خدمات بهداشتی و درمانی و یا روانشناسی بالینی
۲۱کارشناس آمار شهرستان کرمان معاونت توسعه مدیریت و منابع ۱ * * ۱ نفردارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته آمار
۲۲کارشناس امور اجرایی سلامت شهرستان شهر بابک بیمارستان ولیعصر (عج) ۲ * *  ۴ نفر دارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و یا
کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، و کارشناسی ارشد
در رشته مدیریت دولتی به شرط دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 شهرستان کرمان معاونت آموزشی (EDC) ۲ * *
۲۳کارشناس امور اداری شهرستان کرمان معاونت توسعه مدیریت و منابع ۱ * * ۱ نفردارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و
درمانی
۲۴کاردان پرتوشناسی شهرستان رابر بیمارستان امام خمینی ۱ * * ۱ نفردارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)
۲۵منشی بخش شهرستان شهر بابک بیمارستان ولیعصر (عج) ۳ * * ۳ نفردارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته مدارک پزشکی، فناوری اطلاعات
سلامت و یا انفورماتیک پزشکی
۲۶مهندس تاسیساتشهرستان کرمان معاونت دانشجویی و فرهنگی ۱ * —دارا بودن دانشنامه کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته های تاسیسات
کلیه گرایش ها و مهندسی مکانیک گرایش تاسیسات
 دفتر منابع فیزیکی ۱
 مرکز اموزش درمانی شهید بهشتی ۱
 شهرستان بیمارستان ابوحامد ۱

* شرایط عمومی پذیرش قرارداد کار معین
۱ داشتن تابعیت ایران
۲ -تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
۳-التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
۴-انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان)
۵ -عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روان گردان
۶ -نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر
۷ -داشتن سالمت جسمانی روانی و توانایی برای انجام کار که برای آن استخدام می شوند (طبق نظر کمیسیون پزشکی یا گروه طب کار دانشگاه و
شرکت های طب کاردارای مجوز قانونی)

تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی
افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون نیستند عبارتند از :
۱ -مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دانشگاه و سایر دستگاه های اجرایی و یا کارکنان بازنشسته و بازخرید خدمت آنها
۲-انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحد های تابعه دانشگاه و سایر دستگاهها و موسسات دولتی
۳-افرادی که به موجب آرای مراجع قضائی و ذی صالح ،از خدمت دولتی منع شده باشند
۴-افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمان ها ،شرکت های دولتی وسازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است دارند.
۵ -دارندگان مدرک تحصیلی معادل در رشته های تحصیل آگهی شده
۶ -دارندگان مدرک تحصیلی در مقاطع باالتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده مندرج درآگهی (مدارک مرتبط با شغل آگهی شده)
تبصره ۱ :در صورتی که داوطلب دارای مقطع تحصیلی بالاتر غیر مرتبط با مدرک تحصیلی مندرج درآگهی باشد، حسب نظر دانشگاه مربوطه، ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور قرارداد خواهد بود.
تبصره۲ :تشخیص مرتبط یا غیرمرتبط بودن مدرک تحصیلی صرفاً بر عهده واحد مهندسی مشاغل دانشگاه بوده و ضروری است داوطلبان در
صورت وجود ابهام قبل از انجام ثبت نام، مراتب را از واحد مذکور مستقر در ستاد دانشگاه استعالم نمایند.
۷ -دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های دانشگاه جامع علمی کاربردی در حیطه علوم پزشکی و سلامت و بهداشت (براساس نامه شماره ۵۲۳/۷۱/د مورخ ۱۳۹۶/۴/۳ دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی)
*لازم به ذکر است در صورت شرکت هر یک از مشمولین بند های مذکور، داوطلب در هر یک از مراحل جذب، از انجام مرحله بعدی محروم و
حتی در صورت صدور قرارداد ، قرارداد مزبور لغو و بلا اثر می گردد.

تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی :
افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون نیستند عبارتند از :
۱ -مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دانشگاه و سایر دستگاه های اجرایی و یا کارکنان بازنشسته و بازخرید خدمت آنها
۲-انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحد های تابعه دانشگاه و سایر دستگاهها و موسسات دولتی
۳-افرادی که به موجب آرای مراجع قضائی و ذی صالح ،از خدمت دولتی منع شده باشند
۴-افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمان ها ،شرکت های دولتی وسازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است دارند.
۵ -دارندگان مدرک تحصیلی معادل در رشته های تحصیل آگهی شده
۶ -دارندگان مدرک تحصیلی در مقاطع باالتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده مندرج درآگهی (مدارک مرتبط با شغل آگهی شده)
تبصره ۱ :در صورتی که داوطلب دارای مقطع تحصیلی بالاتر غیر مرتبط با مدرک تحصیلی مندرج درآگهی باشد، حسب نظر دانشگاه مربوطه، ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور قرارداد خواهد بود.
تبصره۲ :تشخیص مرتبط یا غیرمرتبط بودن مدرک تحصیلی صرفاً بر عهده واحد مهندسی مشاغل دانشگاه بوده و ضروری است داوطلبان در
صورت وجود ابهام قبل از انجام ثبت نام، مراتب را از واحد مذکور مستقر در ستاد دانشگاه استعالم نمایند.
۷ -دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های دانشگاه جامع علمی کاربردی در حیطه علوم پزشکی و سلامت و بهداشت (براساس نامه شماره ۵۲۳/۷۱/د مورخ ۱۳۹۶/۴/۳ دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی)

*لازم به ذکر است در صورت شرکت هر یک از مشمولین بند های مذکور، داوطلب در هر یک از مراحل جذب، از انجام مرحله بعدی محروم و
حتی در صورت صدور قرارداد ، قرارداد مزبور لغو و بلا اثر می گردد.
* شرایط اختصاصی پذیرش
شرایط سنی داوطلبان
– داشتن حداقل ۲۰ سال(متولدین تا ۱۳۷۷/۰۷/۰۵) و حداکثر ۲۶ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم (متولدین تا ۱۳۷۱/۰۷/۰۵ به
بعد) ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد (متولدین ۱۳۶۲/۰۷/۰۵ به بعد) و ۴۵ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری (متولدین ۱۳۵۲/۰۷/۰۵به بعد)

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهند شد :
الف) جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان بیست وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (دارندگان گواهی از معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین یا سپاه پاسداران انقالب اسلامی یا معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی، و یا ستاد مشترک نیروهای مسلح (در خصوص کارکنان پایور نیروهای مسلح و نیرو های وظیفه ) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
ب) افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر، برادر) تا میزان ۵ سال.
پ) رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ،به میزان مدت حضور در جبهه.
ت) داوطلبانی که طرح نیروی انسانی (اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند، به میزان انجام خدمت فوق .
ث) مدت خدمت سربازی انجام شده آقایان.
ج) سابقه خدمت کارکنان قرارداد مشاغل کارگری و همچنین کارکنان شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با دانشگاه براساس لیست بیمه.
*ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان
الف) مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح اجباری می بایست حتماً دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

تبصره ۱- در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۵۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ وزارت متبوع، نسبت به تمدید طرح آن ها اقدام شده است؛ و همچنین داوطلبانی که به استناد بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۹/۱۵۹۱/د مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ متقاضی انجام خدمت قانونی بدون احتساب ضریب منطقه خدمتی باشند، در مدت باقیمانده تا سقف قانونی، نیازی به ارائه گواهی ((پایان طرح)) ندارند و گواهی ((اشتغال به طرح)) برای اینگونه افراد کفایت می نماید .
* مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اجباری که در حال گذراندن طرح خود (مدت زمان اجباری) می باشند؛مجاز به شرکت در آزمون نخواهند بود.
ب) مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می گذرانند در صورتی می توانند در آزمون دانشگاه شرکت نمایند که موافقت کتبی با انصراف از طرح از واحد محل خددمت اخذ و در زمان بررسی مدارک ارائه نمایند.
*نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
صرفا داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در زمان ثبت نام، حسب مورد مدارک ذیل را در دست داشته و در زمان بررسی مدارک ارائه نمایند :
۱ -مدرک و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در آگهی (تاریخ فارغ التحصیلی حداکثر تا ۹۷/۰۷/۱۳)
۲-کارت ملی
۳ -شناسنامه عکس دار
۴-کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم(ویژه آقایان) (تاریخ پایان خدمت حداکثر تا ۱۳۹۷/۰۷/۱۳)
۵ -مدرک دال بر ایثارگری (ویژه داوطلبان ایثارگر)
۶ -مدارک دال بر معلولیت عادی)ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی(
۷-مدارک دال بر بومی بودن (حسب مورد براساس هر یک از موارد هشت گانه ذکر شده در بند «امتیازات و سهمیه های قانونی»)
۸ -گواهی پایان طرح و یا معافیت برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اجباری (تاریخ پایان طرح یا معافیت حداکثر تا ۱۳۹۷/۰۷/۱۳)
۹ -گواهی مبنی بر موافقت با «انصراف از طرح» برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اختیاری که طرح خود را در سایر دانشگاهها و موسسات تابعه وزارت بهداشت (غیر از دانشگاه محل جغرافیایی مورد نظر) می گذرانند.
۱۰ -لیست سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی به همراه گواهی مدت کارکرد با ذکر تاریخ شروع و پایان از واحد محل خدمت ویژه
کارکنان مشاغل کارگری و یا شاغلین شرکت های طرف قرارداد دانشگاه (برای کاهش شرایط سنی)

تذکرات مهم در خصوص مدارک مورد نیاز
با توجه به این که مدارک متقاضیان، پس از تعیین نمرات داوطلب در آزمون عمومی و تخصصی توسط دانشگاه بررسی خواهد شد، لذا در
صورتی که مدارک داوطلبان (به ویژه مدارک ایثارگری، بومی بودن،گواهی اشتغال به کار و معلولیت عادی) مغایر با شرایط مندرج در این
آزمون باشد؛ هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد شد و در هر مرحله از آزمون، اعالم نتایج اولیه، مصاحبه و حتی در صورت
پذیرش نهایی، امتیاز، اولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلب سلب خواهد شد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. ضمنا در
صورت نیاز، مدارک از مراجع ذیربط استعلام خواهد گردید و تطبیق اولیه انجام شده، ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

*اقدامات مورد نیاز برای ثبت نام اینترنتی:
ثبت نام به صورت الکترونیکی ازطریق سایت اینترنتی دانشگاه به شرح ذیل انجام می زیرد:
الف) تکمیل برگ درخواست شغل بصورت اینترنتی
ب) داوطلب می بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را بر اساس شرایط ذیل آماده و از طریق سامانه
آزمون ارسال نمایند :
-عکس ۴*۳ که در سال جاری گرفته شده باشد(عکس تمام رخ)
– عکس اسکن شده فقط باید با فرمت Jpg باشد
-اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰*۲۰۰ و حداکثر۴۰۰*۳۰۰ پیکسل باشد .
-تصویر داوطلب باید واضح مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
-عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد .
-حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.
– حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد .
حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد
*اسکن عکس از روی کارت های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و…) قابل قبول نمی باشد و داوطلب الزم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق ،اقدام به اسکن نمایند .
تذکر مهم :
با توجه به مشکالت به وجودآمده در آزمون های قبلی در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود؛ رخ داده است؛ تاکید می گردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباها عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
ج) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۲۹۵۰۰۰ (دویست و نود و پنج هزار) ریال به حساب شماره ۱۹۴۰۰۰۲۹۱ نزد بانک رفاه کارگران به نام نوام درآمد اختصاصی دانشگاه به عنوان حق شرکت در امتحان عمومی و تخصصی داوطلبان قابل پرداخت می باشد.
(فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف بوده و سایر ایثارزران ۵۰درصد مبلغ مذکور را می پردازند.)

تذکر بسیار مهم در خصوص تغییر اطلاعات ثبت نامی
 باتوجه به این که اعالم نتیجه اولیه (معرفی افراد برای بررسی مدارک) براساس اطالعات ثبت نامی (خود اظهاری) داوطلبان و امتیازات و سهمیه های قانونی انتخاب شده توسط آنها صورت می گیرد و به دلیل این که در هنگام بررسی مدارک، هرگونه تغییر در اطلاعات وارد شده به نحوی که منجر به بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد کل فرایند اعلام نتیجه را با اختلال مواجه می سازد؛ لذا الزم است ورود اطالعات مذکور (انتخاب اولویت بومی، وضعیت ایثارگری و …) در فرم تقاضانامه ثبت نام) به خصوص اگر در کافی نت صورت می گیرد (با دقت و صداقت صورت گیرد چرا که با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون های قبلی، امکان اصلاح اطلاعات مذکور در هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

* نحوه ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام
– متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی مرکز آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.
– به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.
– زمان و محل توزیع کارت :
– کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی و تخصصی در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ و ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ و ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ با استفاده از کد رهگیری از طریق سایت اینترنتی آزمون قابل چاپ خواهد بود. همچنین زمان و محل برگزاری امتحان در هنگام  توزیع کارت به اطلاع خواهد رسید.
* مواد آزمون
۱ .آزمون کتبی:
به هر یک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد.
کلیه دروس آزمون دروس عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینه ای با ضریب (۱ ) برای سوالات حیطه عمومی و ضریب (۲) برای سوالات
حیطه تخصصی طراحی خواهد شد. ضمنا به ازای هر سه پاسخ غلط، یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد.
مواد آزمون عمومی به شرح ذیل می باشد :
۱ -فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه)
۲ -زبان و ادبیات فارسی
۳ -معارف اسالمی
۴ -زبان انگلیسی – عمومی
۵ -معلومات عمومی
تبصره – اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی از پاسخ گویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و دراین صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.
مواد آزمون تخصصی :
سوالات حیطه تخصصی آزمون با توجه به دانش و مهارت های تخصصی متناسب با رشته شغلی طراحی خواهد شد.
۲ .مصاحبه تخصصی:
پس از برگزاری آزمون کتبی، به تعداد سه برابر ظرفیت هر شغل محل از داوطلبان براساس سهمیه ها و اولویت های قانونی به ترتیب نمره فضلی برای انجام مصاحبه تخصصی دعوت به عمل خواهد آمد.
آزمون کتبی هفتاد درصد نمره کل و مصاحبه که به صورت کاملا تخصصی و در ارتباط با شغل مورد نظر انجام می گردد؛ سی درصد نمره
کل داوطلبان را شامل خواهد شد.
-نحوه پذیرش داوطلب و اعلام نتیجه
۱ -اعلام نتیجه و انتخاب افراد در هر یک از رشته محل های آزمون به ترتیب زیر صورت خواهد گرفت :
محاسبه نمره کل آزمون کتبی داوطلبان (مجموع نمره کل عمومی با ضریب (۱) و نمره کل اختصاصی با ضریب (۲))
تعیین حد نصاب نمره عملی لازم: شرط لازم (و نه کافی) برای اعمال امتیازات و سهمیه های قانونی و انتخاب داوطلبان جهت معرفی به دانشگاه به منظور بررسی مدارک، بر مبنای کسب حداقل ۵۰ درصد میانگین امتیاز سه نفر دارای باالترین نمره آزمون در هر یک از مشاغل دانشگاه می باشد که به روش زیر تعیین می گردد.

حدنصاب=۵۰%میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای بالاترین امتیاز در هر شغل دانشگاه

تبصره – در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز در یک رشته شغلی ممکن است حسب نظر دانشگاه حد نصاب نمره آزمون تا تکمیل ظرفیت کاهش داده شود.
۲-اعمال امتیازات و اولویت ها و سهمیه های قانونی توسط دانشگاه و محاسبه نمره کل اولیه و اعلام فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول براساس نمره فضلی حداکثر تا سه برابر برای بررسی مدارک از طریق وب سایت دانشگاه.
تذکر مهم:
از داوطلبان کلیه شغل محل های دانشگاه (پس از اعالم نتایج اولیه آزمون کتبی، به میزان سه برابر ظرفیت هر شغل محل به ترتیب نمره فضلی (پس از اعمال امتیازات و سهمیه های قانونی از جمله اولویت بومی) برای بررسی مدارک دعوت به عمل خواهد آمد و در صورت تایید مدارک برای انجام مصاحبه اقدام خواهد شد و دعوت جهت بررسی اولیه مدارک، به هیچ عنوان به منزله پذیرش نهایی فرد نخواهد بود.
۳ -دعوت از مشمولین بند ۳ جهت بررسی مدارک و مستندات در زمان مقرر
۴ -انطباق سوابق و مدارک و مستندات ارائه شده با خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نام که به تایید (امضاء و اثر انگشت) داوطلب رسیده باشد و تایید آن از سوی دانشگاه
۵ -اعمال امتیازات و سهمیه های تایید شده (براساس مدارک و مستندات مثبته ارائه شده از سوی داوطلبان دعوت شده)
۶ -استخراج لیست نهایی سه برابر ظرفیت هر رشته شغلی برای انجام مصاحبه تخصصی
۷ -با توجه به اینکه پذیرش در کلیه رشته های شغلی دانشگاه »با انجام مصاحبه« صورت می گیرد؛ پس از محاسبه هفتاد درصد(۷۰%) نمره آزمون کتبی (پس از احتساب سهمیه ها و ضرایب مربوطه) و سی درصد (۳۰%) نمره مصاحبه تخصصی، معرفی افراد به هسته گزینش به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش به ترتیب نمره کل نهائی صورت خواهد گرفت.
* امتیازات و سهمیه های قانونی و نحوه اعمال آن ها.

به استناد ماده ۲۱ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و براساس هماهنگی های بعمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، جذب ایثارگران از محل سهمیه های مربوطه با رعایت سازوکار ذیل انجام می پذیرد .

الف : سهمیه استخدامی بیست و پنج درصد (۲۵%) ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت و خواهر و برادر شهید می باشد که مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قبل از برگزاری آزمون تعیین تکلیف و از کل سهمیه کسر گردیده اند.
– با توجه به هماهنگی به عمل آمده، سهمیه بیست و پنج درصد صرفاً در رشته شغلی متصدی خدمات عمومی (کمک پرستار) اعمال خواهد گردید.
ب) سهمیه استخدامی پنج درصد (۵%) به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت از طریق شرکت در آزمون و به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد.
ج – فرزندان شاهد و ایثارگرانی که حسب ضوابط جاری بنیاد شهرستان در شمول سهیمه ۲۵ % قرار نمی گیرند و احیاناً به صورت طرح یا شرکتی شاغل و یا دانشجو باشند، در صورت تمایل می توانند در آزمون ثبت نام نمایند و صرفاً از معافیت شرط حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند می گردند و ملزم به رعایت سایر آگهی استخدامی می باشند.
د – اولویت انتخاب در مشمولین پنج درصد سهیه استخدامی با رزمندگان می باشد (رزمندگان در صورت ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی و داشتن شرایط احراز لازم در حد سهیمه تعیین شده از شرط حد نصاب در آزمون معاف بوده و براساس نمرات فضلی مکتسبه انتخاب خواهند شد) و سایر مشمولین سهمیه مذکور در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت.
ح- استخدام مازاد بر سهیمه استخدامی ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان صورت می پذیرد.
در خصوص ایثارگران در مواردی که نیاز به تخصص وجود دارد رعایت شرایط علمی الزامی می باشد.
ب) سهمیه معلولین:
سه درصد از سهمیه اختصاص داده شده آزمون در صورت برخورداری از شرایط اعالم شده و کسب حدنصاب نمره و دارا بودن توانایی انجام کار در شغل مورد نظر با تائید کمسیون پزشکی و یا مراکز طب کار به معلولین و با معرفی سازمان بهزیستی شهرستان تعلق خواهد گرفت.
ج) سهمیه بومی:
پس از کسر سهمیه های ایثارگران و معلولین، تمامی باقیمانده سهمیه براساس ضوابط و شرایط مندرج در آگهی به داوطلبان بومی شهرستان و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به داوطلبان بومی استان که حائز یکی از شرایط ذیل باشند؛ به ترتیب نمره فضلی تعلق خواهد گرفت. بنابراین در صورت وجود نیروی بومی شهرستان در یک شغل محل، پذیرش از بین داوطلبان بومی استان انجام نخواهد شد.
بومی شهرستان :
۱ -شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان مورد نظر یکی باشد
۲ -همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنها با شهرستان مورد نظر یکی باشد.
۳ -داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان مورد نظر طی کرده باشد.
۴ -داوطلب پدر یا مادر یا همسر داوطلبی حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان مورد نظر را داشته باشد.
بومی استان :
۱ -استان محل تولد داوطلب یا همسر وی در استان کرمان باشد.
۲ -همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته) که محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنها استان کرمان باشد.
۳-داوطلب حداقل چهار (۴ )سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی) را به صورت متوالی یا متناوب در استان کرمان طی کرده باشد.
۴-داوطلب پدر یا مادر یا همسر داوطلبی حداقل (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان کرمان را داشته باشد.

تذکرات مهم در خصوص اولویت بومی
-داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعالم شده برای والدین و همسر خود (موضوع بند ۲و۴ موارد بومی شهرستان و بومی
استان) استفاده نمایند که زمان تحقق موضوع (اشتغال، بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه) به صورت کامل مربوط به پس از تاریخ تولد
و ازدواج داوطلبان باشد.
-پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بند های مورد اشاره صرفا توسط یکی از موارد یا پدر یا مادر یا همسر قابل احتساب است
-در خصوص بند ۴ شرایط «بومی شهرستان»  و«بومی استان» احتساب سنوات پراخت بیمه صرفا به پرداخت هایی که در قبال اشتغال
فرد صورت گرفته باشد لحاظ خواهد شد(پرداخت بیمه روستایی، بیمه در قبال خدمات درمانی، بیمه سربازی و… مورد قبول نمی
باشد.
-ضمنا در خصوص بند ۴شرایط »بومی شهرستان«، شهرستان محل خدمت (کارگاه) فرد که بیمه بابت آن پرداخت شده است مالک
عمل می باشد (نه شهرستان صادر کننده گواهی حق بیمه)
-در خصوص بند (۲) موارد «بومی شهرستان»  و «بومی استان» محلی را که فرد درآن بازنشسته شده است مالک عمل می باشد. (نه
محل انتقال مستمری بازنشستگی)
مبنای شهرستان و استان برای تعیین بومی بودن، آخرین تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
کلیه داوطلبان مشمول شرایط بومی الزم است در صورت قرارگرفتن در فهرست دعوت شدگان به بررسی مدارک مستندات و مدارک
بومی بودن رابه همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک که متعاقبا از سوی دانشگاه اعلام خواهد شد؛ ارائه نماید.

*تذکرات و توصیه های کلی :
– داوطلب بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند.لازم به ذکر است مالک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، پایان طرح، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه، آخرین روز ثبت نام و مالک محاسبه سن، اولین روز ثبت نام می باشد.
– مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده و یدا هر گونده
مغایرت بین اطالعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام به دانشگاه اعالم می نماید با مستنداتی که در اعالم نتیجه اولیه و بررسی مددارک
ارائه خواهد شد برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از آزمون، اعالم نتایج اولیه، مصاحبه و حتی در صورت پذیرش نهایی محرز شود داوطلب به
اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا واقعیتی را کتمان نموده است، به این ترتیب ابتدا از امتیاز مربوطه محروم و چنانچه فاقد شرایط منددرج
در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور قرارداد، قرارداد مزبور لغو و بال اثر گردیده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضدی را
نخواهد داشت.

جهت مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.