۱ . داوطلبان بایستی دارای  شرایط  ذیل باشند:      
۱/۱ – تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.
۱/۲ – داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
۱/۳ – داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم  از خدمت نظام وظیفه (داوطلبان متقاضی امور نگهبانی و سرایداری  بایستی حتما دارای کارت پایان خدمت باشند ودارندگان کارت معافیت از خدمت اعم از پزشکی ،کفالت ،موارد خاص ، ایثارگران  و  سایر موارد به هیچ وجه مجاز به ثبت نام وشرکت در آزمون برای این رشته ها  نمی باشد ) بر این مبنا دارندگان کارت های معافیت دائم در صورت داشتن شرایط لازم دیگر  فقط مجاز به ثبت نام وشرکت در آزمون برای رشته خدماتی نظافتچی می باشند .درضمن  ملاک تاریخ پایان خدمت آخرین روز مهلت ثبت نام  ( 96/12/5) می باشد وسربازانی که خدمت آنان در تاریخ ۹۶/۱۲/۶ وبعد از آن به اتمام می رسد و یا دارندگان معافیت موقت به هیچ عنوان مجاز به ثبت نام بورای هیچ یک از رشته های فوق نخواهند بود .
۱/۴ – عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان.
۱/۵ – عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
۱/۶ – داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانائی برای انجام شغل مورد تقاضا (شرایط مندرج در بندهای تبصره ۱ تذکرات آگهی)  و تایید پزشک معتمد.
۱/۷- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۱/۸- برای رشته های خدماتی نظافتچی ، نگهبانی و  سرایداری داشتن حداقل ۲۰ سال سن وحداکثر ۳۰ سال تمام (مدت خدمت سربازی آقایان به حداکثر سن اضافه می گردد) می باشد.  ملاک محاسبه حداکثر سن اولین روز شروع ثبت نام   96/11/26 خواهدبود
تبصره : مدت پنج سال افزایش به حداکثر سن مذکور برای ایثارگران محترم واجد شرایط، شامل (جانبازان وآزادگان – همسر وفرزندان شهداء- فرزندان وهمسر جانبازان ۲۵% وبالاتر وهمسر و فرزندان آزادگان که حداقل یک سال اسارت دارند – خواهران و برادران شهداء – و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) منظور خواهد شد.
توضیح : به غیر از موارد فوق (خدمت سربازی وایثارگران واجد شرایط مذکور) هیچ مورد دیگری از جمله سابقه اشتغال قبلی ، پرداخت بیمه و … برای حداکثر سن قابل قبول نخواهد بود .
۱/۹ –دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم نظام متوسطه (کلیه رشته ها) صادره از مدارس تحت نظر ومورد تأئید وزارت آموزش وپرورش  ، برای رشته های خدماتی ، نگهبانی و  سرایداری (مدارک و گواهی های صادر شده غیر از مدارس تحت نظر آموزش وپرورش مانند گواهینامه های مهارتی صادره از سازمان فنی حرفه ای وسایر مراکز قابل قبول نمی باشد)
تبصره :  بکارگیری برای رشته های خدماتی ، نگهبانی و سرایداری  از این محل با مدرک دیپلم نظام متوسطه مورد نظر می باشد و قرارداد بکارگیری وپرداخت حقوق بر مبنای دیپلم خواهد بود و داوطلبان پذیرفته شده نهایی بایستی متعهد به  عدم تقاضای اعمال مدرک بالاتر و پرداخت حقوق بر اساس مدارک بالاتر از دیپلم ، تغییر شغل ، جابجایی محل خدمت ، موافقت با ادامه تحصیل و … در طول مدت اشتغال  گردند وشرکت طرف قرارداد در رابطه با موارد مذکور مجاز به رد تقاضای افراد بکارگیری شده خواهد بود.

۱/۱۰- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب فقط یکی از امور و محل های ذکر شده در جدول مشاغل خواهند بود.
۱/۱۱-داوطلبان نباید به هر شکل شاغل در سایرشرکتها ، سازمانها ویا دستگاههای دولتی وغیر دولتی  باشند و حکم ، قرارداد وتعهد  اشتغال بکارداشته باشند.
۱/۱۲-  پذیرش برای مشاغل نگهبانی و خدماتی نظافتچی صرفاً از بین افراد  بومی شهرستان می باشد (شرایط مندرج در بند ۱۴/۱ آگهی) و افرادغیر بومی شهرستان حق ثبت نام وشرکت در آزمون را ندارند.
۱/۱۳-  برای شغل سرایداری با توجه به لزوم بیتوته فرد بکارگیری شده جهت نظافت ،نگهبانی و مراقبت ازساختمان های تحویل داده شده به شرکت،  صرفا افرادی می توانند داوطلب بکارگیری شوند که علاوه بر بومی روستاویا شهر مذکور ( طبق شرایط اعلام شده در بند۱۴/۱ آگهی) حداقل در دو سال گذشته (منتهی به تاریخ برگزاری آزمون)  نیز در همان روستا یا شهر سکونت داشته باشند و بتوانند نسبت به  ارائه تائیدیه بومی وسکونت  از خانه بهداشت و شورای اسلامی شهر یا روستا طبق فرم پیوست اقدام نمایند . بدیهی است افراد غیر بومی وغیر ساکن شهر یا روستا ) عدم سکونت حداقل دوسال در شهر یا روستا ( مجاز به ثبت نام وشرکت در آزمون نمی باشند . شایان ذکر است افراد بومی شهر یا روستای مورد نظرکه خانواده اصلی آنان در دو سال گذشته  درآن محل سکونت ثابت داشته لیکن فقط شخص داوطلب  به دلایلی از جمله ادامه تحصیل  ، خدمت نظام وظیفه ، مشاغل موقت و … خارج از شهر یا روستا سکونت موقت داشته اند  با ارائه تائیدیه مذکور مجاز به ثبت نام وشرکت در آزمون خواهند بود.
۱/۱۴ –  شرایط بومی مدنظر  ، داشتن حداقل یکی از شرایط زیر  می باشد :
الف) شهرستان  محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان (برای شغل سرایداری شهر یا روستای) مورد تقاضا یکی باشد .
ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با محل مورد تقاضا یکی باشد.
ج) داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان  (برای شغل سرایداری شهر یا روستای) محل مورد تقاضا طی کرده باشد  .
د) داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه درمحل مورد تقاضا را داشته باشند. (پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور و در قبال اشتغال بکار  قابل احتساب می باشد).
تبصره: مبنای تعیین شهرستان وتوابع برای احراز بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
۱۵/۱- داوطلبان پذیرفته شده از لحاظ قوانین و مقررات تابع  قانون کار می باشند.
تذکرات:
در خصوص رشته های نگهبانی و سرایداری جذب افراد پس از سنجش توانائیهای جسمی و اخذ تاییدیه های لازم صورت خواهد گرفت. و صرف قبولی در آزمون کتبی ملاک عمل نخواهد بود .ضمنا کلیه داوطلبان این رشته ها  بایستی علاوه بر شرایط عمومی فوق دارای شرایط اختصاصی ذیل نیز باشند.

شرایط خاص رشته های نگهبانی وسرایداری :
الف) داوطلبان رشته های نگهبانی و سرایداری  میبایست دارای کارت دائمی پایان خدمت وظیفه عمومی باشند ، دارندگان کارت معافیت اعم از (پزشکی ، کفالت، موارد خاص ، ایثارگران و سایر معافیتها) تحت هیچ شرایطی مجازبه ثبت نام در این رشته نمی باشند.
ب) وزن داوطلبان میبایست متناسب با قد آنان باشد که در هر صورت این میزان نمی تواند بیش از ۸۰ کیلو گرم لحاظ گردد.
ج)  قد داوطلبان  می بایست حداقل  175 سانتی متر باشند (افرادی که قد آنان کمتر از ۱۷۵ سانتی متر باشد مجاز به ثبت نام وشرکت در آزمون نمی باشند)
د) موفقیت در تست ورزش و آمادگی جسمانی و کسب حد اقل ۳۵۰ امتیاز (شامل دوی  100متر در ۱۳ ثانیه و انجام شنای سوئدی بیش از ده مرتبه ، حرکت دراز و نشست ۸۰ مرتبه در ۱/۵ دقیقه ، انعطاف پذیری در حالت درازکش هر یک سانتی متر ۱  امتیاز و پرش عمودی هر یک سانتی متر ۱ امتیاز)
و) اخذ گواهی سلامت جسمانی و روانی از پزشک معتمد دانشگاه .
ه) ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانها و…
ی) ارائه مدارک دال برکسب مدال های قهرمانی ورزشی در ورزشهای انفرادی مانند کشتی ، جودو، کاراته و … در میادین بین المللی و ملی و کشوری دارای امتیاز ویژه خواهد بود.
– با توجه به شرایط خاص اعلام شده برای امور نگهبانی  وسرایداری مقرراست برای این رشته ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز از بین داوطلبان واجد شرایط به ترتیب نمره  فضلی آزمون کتبی و با لحاظ نمودن اولویت وامتیازهای مد نظر، انتخاب شده وپس از بررسی های لازم و انجام تست های مورد نظر ، امتیازات  مکتسبه در این مرحله با نمره آزمون کتبی (به نسبت مد نظر) جمع ودر نهایت ۱/۵ برابر ظرفیت ازبین افراد حائز بالاترین نمرات  به عنوان پذیرفته نهایی (یک برابر اصلی و ۵۰% ذخیره) اعلام شده  و ۱/۵ برابری که درمجموع نمرات پائین تری کسب نموده اند حذف خواهند شد .
***  با توجه به وضعیت خاص بیمارستان روانپزشکی سینای جونقان، برای جذب نگهبان جدای از  شرایط عمومی اعلام شده در توضیحات  فوق ، شرایط خاصی (ازجمله وضعیت جسمی مناسبتر ، قد بلندتر با  توده جسمی   بیشتر «در حد مناسب»  ورزشکاران  رشته های رزمی  وقدرتی  انفرادی و …. مدنظر می باشد که هنگام انجام تست ورزشی  لحاظ خواهد شد»)
* لذا اکیداً توصیه می گردد  داوطلبان قبل از ثبت نام  موارد فوق را به دقت مطالعه ودر صورت برخورداری از کلیه شرایط اعلام شده  وتوانائی جسمی لازم نسبت به ثبت نام در امور نگهبانی و سرایداری و خدماتی (نظافتچی) اقدام نمایند ، بدیهی است در غیر اینصورت  وعدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده  در متن آگهی، مسؤلیت بر عهده داوطلب خواهدبود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و بکارگیری محرز گردد ، داوطلب اطلاعات خلاف داده یا حقایق را کتمان نموده یا واجد یکی از  شرایط مندرج دراین آگهی نیستند ، ضمن برخورد قانونی از انجام مراحل بعدی محروم شده وحتی در صورت بکارگیری، قرارداد وی لغو خواهد شد و فرد خاطی حق هیچگونه اعتراضی را در این زمینه نخواهد داشت .
– در خصوص امور خدماتی (نظافتچی): مقرر است برای این رشته ۲ برابر ظرفیت مورد نیاز از بین داوطلبان واجد شرایط به ترتیب نمره فضلی آزمون کتبی و با لحاظ نمودن اولویت و امتیازهای مدنظر،انتخاب شده و سپس جذب افراد بر اساس ۶۰ درصد نمره عملی ، ۴۰ درصد نمره کتبی (جمع امتیازات کتبی و عملی) صورت پذیرد و در نهایت ۱/۵ برابر ظرفیت از بین افراد حائز بالاترین نمرات بعنوان پذیرفته شده نهایی (اصلی و ذخیره) اعلام  گردد و  سایر افراد دارای مجموع نمرات پایین تر حذف خواهند شد.
– اولویت ایثارگری شامل (جانبازان وآزادگان وهمسرو فرزندان آنان و همسر وفرزندان شهداء – خواهران و برادران شهداء و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه) مد نظر قرار خواهدگرفت.

–  برای یکی از فرزندان واجد شرایط کارمند زن یا مرد دانشگاه علوم پزشکی استان چهار محال وبختیاری (اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی ، بازنشسته و فوتی) مشروط بر آنکه فرزند دیگری از آنان در دانشگاه  به صورت شرکتی بکارگیری نشده باشد ، امتیاز در نظر گرفته می شود .
– شایان ذکر است بکارگیری از این محل به صورت موقتی وبرای مدت محدود بوده و هیچگونه حقی برای پذیرفته شد گان از لحاظ تقاضای استخدام ، تداوم خدمت پس از  اتمام قرارداد با شرکت و خدمت طولانی مدت  ایجاد نخواهد کرد وتمدید قرارداد و ادامه خدمت افراد پذیرفته شده منوط به نظر کارفرما ، تمدید قراردادشرکت ، وجود اعتبار و رضایت از نحوه کارایی ورفتاری خواهد بود. وهیچگونه تعهدی برای دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال وبختیاری از لحاظ موارد فوق در بر نخواهد داشت .
ثبت نام  به صورت اینترنتی وبه روش زیر می باشد:
* داوطلبان واجد شرایط برای ثبت نام بایستی حداکثر تا  روز شنبه  مورخ ۹۶/۱۲/۵ ضمن واریز مبلغ دویست وپنجاه هزار ریال (۲۵۰۰۰۰ ریال) به حساب  شماره ۹۷۰۳۵۴۳۹۴۱ بانک تجارت بنام  رحمان شیرانی تک آبی ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت) یا از طریق  پرداخت کارت به کارت بانکی (به تجارت کارت  شماره ۵۸۵۹۸۳۱۱۱۱۹۱۸۱۹۸ به همین نام) تحت عنوان هزینه ثبت نام وهمراه داشتن فایل اسکن شده فیش یا رسید مربوطه و همچنین فایل عکس  4*3 جدید بهسامانه ثبت نام آزمون مراجعه وطبق توضیحات مندرج  جهت شرکت در آزمون مربوطه ثبت نام نمایند ، لازم به ذکر است ثبت نام از طریق سایت مذکور به طور چند مرحله ای بوده و تا دریافت کد رهگیری ادامه دارد و هنگامی ثبت نام قطعی خواهد بود که کد رهگیری اعلام گردد.
 زمان و نحوه  توزیع کارت:
* کارت ورود به جلسه امتحان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخهای ۹۶/۱۲/۹ و ۹۶/۱۲/۱۰ از طریق سایت شرکت برای افرادی که به روش فوق ثبت نام نموده  وکدرهگیری دریافت نموده اند توزیع می گردد. همچنین زمان دقیق و  محل برگزاری امتحان در هنگام دریافت کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
نحوه  آزمون ومواد امتحانی:
* آزمون برای  امور نگهبانی، سرایداری و خدماتی (نظافتچی) به صورت کتبی و سوالات عمومی شامل :
معارف اسلامی، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، هوش و اطلاعات عمومی در سطح مقطع  تحصیلی متوسطه نظام آموزشی کشور می باشد.
تذکر:  مجدداً متذکر می شود مسوولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده در متن آگهی  بر عهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان وبکارگیری  محرز گردد داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی بوده ،داوطلب خاطی از انجام مراحول بعدی محروم شده وحتی در صورت بکارگیری ، قرارداد وی لغو خواهد شد  .
* داوطلبان در صورت وجود ابهام و نیاز به اطلاعات تکمیلی ویا سوالات احتمالی ضروری می توانند در روزهای کاری هفته از ساعت ۸  الی ۳۰/ ۱۳به دفتر شرکت  صدرا بتن مهبد به نشانی  شهرکرد چهار راه فصیحی – کوچه ۱۲ روبروی پارکینگ یزدان مجتمع کیمیا – طبقه ۴  پلاک ۱۵  مراجعه نمایند ویا با شماره  تلفن شرکت ۰۳۸۳۲۲۶۱۴۷۶ تماس حاصل نمایند .(لطفاً فقط در موارد ضروری و در ساعات تعیین شده با شماره فوق تماس گرفته واز تماسهای غیر ضروری و در خارج از ساعات مذکور و یا سایر شماره تلفن های شرکت و واحد های دیگر  اجتناب فرمائید)

لینک اطلاعیه در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانلود فایل راهنما و شرایط آزمون استخدامی

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید