خانه » استخدام در استان سیستان و بلوچستان » استخدام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(اطلاعیه تغییر زمان آزمون)

استخدام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(اطلاعیه تغییر زمان آزمون)

متن آگهی:

خبر ۲۶ تیر ۹۹: اطلاعیه تغییر زمان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در اطلاعیه ای اعلام کرد؛ با توجه به مصوبه کار گروه آزمون پذیرش و جذب بهورز، زمان آزمون متقاضیان بهورزی با مدرک کاردانی و کارشناسی از تاریخ ۹۹/۰۴/۲۷ به تاریخ ۹۹/۰۶/۰۷ تغییر یافت.


خبر ۱۲ خرداد ماه ۹۹ – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در نظر دارد به منظور شناسائی نیروی انسانی جهت پذیرش فراگیر بهورزی وبر اساس مجوز استخدام پیمانی ۱۵۱۶۰۹-۲۷/۳/۹۸ سازمان اداری واستخدامی کشور به تعداد ۸۰ نفر از افراد بومی واجدالشرایط از طریق امتحان عمومی ، تخصصی ، مصاحبه و گزینش به شرح ذیل شناسایی و به عنوان دانش آموز بهورزی پذیرش نماید.
الف ) شرایط عمومی برای استخدام بهورز عبارتست از:
۱-اعتقاد به دین مبین اسلام با یکی ازادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور
۲-داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
۳-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴-بومی بودن در محل مورد تقاضا.
۵-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
تبصره:معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعلام کمیسیون پزشکی دانشگاه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد .
۶-عدم اعتیاد به دخانیات ،مواد مخدر وروانگردان
۷-عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
۸-داشتن سلامت جسمانی ،روانی ،اجتماعی ،وتوانایی برای انجام کار بهورزی وقابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی وانجام سیاری ها در روستای تحت پوشش با تایید کمیسیون پزشکی
۹-نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی وسایر واحدهای دانشگاه
ب) شرایط اختصاصی پذیرش بهورز عبارتست از :
۱-دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی ویا کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی ،مامایی وپرستاری برای داوطلبان زن وداشتن مدرک تحصیلی کاردانی ویا کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی،بهداشت محیط، وپرستاری برای داوطلبان مرد
۲- شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع کارشناسی در آزمون بهورزی مجاز نمی باشد .
تبصره : در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده بوده ودر عین حال مدرک تحصیلی بالاتر در سایر رشته ها (غیر مرتبط) باشد , ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مورد نظر پس از شروع به کار ودر هنگام اشتغال خواهد بود .
۳- پذیرش دانشجویان با عنوان بهورز ممنوع می باشد ودر صورت احراز قبولی ,پذیرش نهایی آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی وگواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک قبل از شروع کلاس های بهورزی باشد .در صورت عدم ارائه گواهی مذکور یا تردید در صحت گواهی می بایست از دانشگاه محل تحصیل مدارک لازم دال بر تایید واحد های گذرانده شده (تا زمان برگزاری آزمون) وعدم امکان دریافت هرگونه مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته پذیرفته شده اخذ گردد.به منظور اطمینان از اجرای این فراینددانشگاه علاوه بر موارد پیشگفت می بایست تعهد مورد لزوم مبنی بر عدم برخورداری از شرایط دریافت مدرک تحصیلی را نیز اخذ نماید .
۴-پذیرش افراد متعهد خدمت وکلیه افرادی که شرایط به کارگیری واستخدام را به عنوان بهورز در خانه بهداشت اعلام شده ندارند ممنوع می باشد. در صورتی که اجرای تعهد خدمت با محل بکارگیری فرد تناقض نداشته باشد تعهدات قبلی فرد به این تعهد خدمت (۱۵ سال بهورزی ) اضافه خواهد شد .(دارا بودن شرط بومی و سایر شرایط مندرج در آگهی الزامی می باشد )
۵- مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان در رشته های اجباری که در حین انجام خدمت قانونی در دانشگاه می باشند, در صورت دارا بودن شرایط بومی وسایر شرایط مندرج در آگهی مجازبه شرکت در آزمون استخدام پیمانی می باشند .
۶-پذیرش بهورز به صورت بومی در وهله اول از روستای محل استقرار خانه بهداشت انجام می شود .داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی روستا تلقی گردند.
۶-۱) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد .
۶-۲) حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمائی ، متوسطه اول و متوسطه دوم ) را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد .
۶-۳) داوطلبان زن که شرایط بند «الف» و «ب» را نداشته باشند ولی با فرد شاغل و ساکن در همان روستای محل پذیرش بهورز و واجد شرایط مطابق با بند ( الف ) ، (ب ) ازدواج کرده و حداقل ۲ سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضای پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی می گردند و پذیرش آنان بلامانع است . بدیهی است این افراد با افراد بومی بند «الف» و «ب» در یک اولویت قرار دارند و نسبت به بومیان روستای قمر در اولویت پذیرش خواهند بود
۶-۴) احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای «الف» و «ب» و تبصره ۱ از طریق گواهی شورای اسلامی (ممهور به مهر و امضای رئیس شورا ونصف اعضای شورا به اضافه یک نفر ) و پس از تایید خانه بهداشت ومرکز بهداشت شهرستان مربوطه صورت می پذیرد .
۶-۵) چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا اشتغال وانجام دوره خدمت وظیفه (سربازی) در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسلامی روستا ، سکونت آنان را گواهی کند و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان مربوطه بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید پذیرش آنها بلامانع است . لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط بر این که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند ضرورت ندارد.در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق الزامی می باشد.
۶-۶) در صورت نبود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل ۲ نفر به ازای هر مورد پذیرش در روستای اصلی ، می بایست از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آید :
۶-۶-۱) روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان
۶-۶-۲) در صورت نبود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه تا شعاع ۳۰ کیلومتر از روستای اصلی و پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود . ( الویت در روستاهای قمر نزدیک ترین روستا می باشد )
۶-۶-۳)در شرایطی که تعداد واجدین شرایط دارای مدرک دانشگاهی برای شرکت در آزمون تنها یک نفر باشد دانشگاه می تواند مشروط برگواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی بر آنکه فراخوان در تمامی نقاط مورد نظر انجام شده و تنها فرد واجد شرایط یک نفر است در صورت کسب نمره حد نصاب وی را برای مصاحبه معرفی نماید .
نکته :تعریف روستای قمر : روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت بجز روستای محل استقرار خانه بهداشت
روستاهای با شعاع ۳۰ کیلومتر نیز باید تحت پوشش مرکز خدمات سلامتی قرار گرفته باشند که برای خانه بهداشت وابسته آن پذیرش صورت میگیرد
۶-۷) در صورتی که تعداد واجدین شرایط در روستای اصلی کمتر از ۲نفر باشد از روستای قمر پذیرش خواهد شد . در این شرایط داوطلبان روستای اصلی و قمر در اولویت مساوی خواهند بود این روال تا رسیدن به حد نصاب داوطلبان ادامه می یابد و تا زمانی است که در مرحله قبل تعداد واجدین شرایط به حد نصاب نرسیده باشند؛ اما اگر در یک مرحله تعداد واجدین شرایط از حدنصاب عبور نماید، داوطلبانی که از مناطق دورتر پذیرش شده اند می بایست حذف شوند.
۶-۸ ) حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ۳۰ سال (۲۹ سال و ۱۱ماه و ۲۹ روز ) و حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز)می باشد. تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از ۳۰ سال(۲۹ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و سن داوطلب دارای مدرک کارشناسی نباید از ۳۲ سال( ۳۱ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) تجاوز نماید.
*) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
* ) مدت خدمت وظیفه دوره ضرورت آقایان بر اساس کارت پایان خدمت

ج) نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز :
– ثبت نام از متقاضیان فراخوان شناسایی بهورز از طریق سامانه آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به نشانی Azmoon.zaums.ac.ir ازتاریخ ۱۰/۳/۹۹-۳۰/۳/۹۹ صورت خواهد گرفت.
– اطلاع رسانی از طریق سایت دانشگاه ، روزنامه زاهدان و مراکز بهداشت شهرستان ومراکز آموزش بهورزی می باشد.
د‌) مدارک مورد نیاز :
۱) تکمیل فرم در خواست فراخوان شناسایی بهورز
۲) اصل رسید بانکی پرداخت به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۲۱۷۸۵۲۲۶۲۵۰۰۷ در آمد های اختصاصی دانشگاه بعنوان حق شرکت در آزمون عمومی وتخصصی داوطلبان فراخوان شناسایی فراگیر بهورزی ( متقاضی موظف است پیش از پرداخت مبلغ مذکور از شرایط مندرج در اگهی اطمینان کسب نماید )

۳) عکس ۳*۴جدید تمام رخ
۳)تصویرآخرین مدرک تحصیلی
۴)تصویر صفحه اول ودوم شناسنامه وتصویر کارت ملی( پشت ورو )
۵)تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیر پزشکی (ویژه برادران)
۶)مدارک دال بربومی بودن(فرم تاییدیه شورای روستا وتاییدیه های تحصیل در روستا)
۷)مدارک دال برایثارگری
۸) گواهی اشتغال یا پایان طرح جهت داوطلبان رشته های طرح اجباری
۹)تاییدیه از اداره امور عشایری جهت متقاضیان خانه های بهداشت عشایری
ه ) فر آیند ارسال مدارک ومهلت ثبت نام :
۱- متقاضیان واجد شرایط ،اصل مدارک فوق را جهت تطبیق به مرکز آموزش بهورزی شهرستان متقاضی تحویل و ثبت نام نمایند
۲- تکمیل فرآیندنهایی ثبت نام متقاضیان در سامانه منوط به تائید مرکز آموزش بهورزی ,شهرستان مربوطه خواهد بود
۳- دریافت کد رهگیری پس از تکمیل فر آیند ثبت نام در سامانه مذکور خواهد بود
۴- متقاضیان پس از تائید نهائی و ارزیابی محیطی مرکز اموزش بهورزی شهرستان مورد تقاضا می توانند ازتاریخ ۲۴-۲۵/۴/۹۹ نسبت به دریافت کارت ورودبه جلسه ازطریق سامانه آزمون دانشگاه اقدام نمایندآزمون در تاریخ ۲۷/۴/۹۹ در محل سالن آزمون معاونت آموزشی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان واقع در میدان دکتر حسابی برگزار خواهد بود .
۵- به مدارک ناقص وثبت نام پس از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود
تبصره۱ : متقاضیان مربوطه به مدت پانزده روز پس از اعلام نتیجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمایند و کارگروه آزمون دانشگاه موظف است پس از بررسی پاسخ نهائی را به ذینفع اعلام نماید .
تبصره ۲ : سپردن تعهد رسمی و ارائه سفته (به میزان اعلام شده ) به دانشگاه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر اینکه پس از اتمام آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ۱۵ سال خدمت نماید ، متعهدین ملزم به اجرای شیفت های مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا نسبت به انجام وظیفه خواهند بود و این تعهد برای کلیه بهورزان (اعم از سهمیه ایثار گری و غیر سهمیه ایثارگری و …) قابل خرید و انتقال نمی باشد .
تبصره۳: چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و حتی در صورت شرکت در کلاس های آموزشی ضمن اخراج، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد و حتی در صورت صدور حکم استخدام، حکم صادره لغو و بلااثر می گردد .
تبصره۴ : پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی ، از ادامه دوره انصراف نمایند و یا به هردلیلی اخراج شوند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه ، مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند .
و )به منظور سنجش توانمندی های عمومی و تخصصی، آزمون های کتبی به شرح ذیل از داوطلبان به عمل خواهد آمد .
سنجش داوطلبان:
۱- آزمون کتبی : سوالات آزمون از واحد های درسی مرتبط با بهورزی سلامت خانواده (۳۰سوال) بهداشت محیط(۲۰ سوال ) بیماریها (۳۰سوال) آموزش بهداشت (۲۰ سوال ) جمعاٌ تعداد ۱۰۰ سوال تهیه میگردد که بصورت چهار گزینه ای طراحی شده است
نکته: سوالات به صورت چهار گرینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی می شود . آزمون کتبی ۶۰% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد .
۲- مصاحبه : از بین داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول حداقل به میزان ۳ برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد که معادل ۴۰% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد .
تبصره- آزمون برای متقاضیان کاردان و کارشناسی بر یکدیگر تفوق ندارند
ر) توضیحات :
۴-۱) فهرست پذیرفته شدگان اولیه تا سه برابر تعداد مورد نیاز بر حسب کسب نمرات بالاتر جهت انجام مصاحبه، پس از تایید کمیته آزمون، در سایت دانشگاه واز طریق مراکز آموزش بهورزی اطلاع رسانی خواهد شد .
۴-۲) انتخاب پذیرفته شدگان به میزان ۲ برابر جهت معرفی به هسته گزینش به ترتیب نمره کل ماخوذه (جمع امتیاز آزمون کتبی و امتیاز مصاحبه) خواهد بود .
۴-۳) پذیرفته شدگان اصلی پس از ابلاغ نتایج نهایی حداکثر یک ماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک به آموزش بهورزی شهرستان مراجعه نمایند
۴-۴) در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر ویا انصراف آنان قبل از شروع دوره آموزشی از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شرکت در دوره دعوت بعمل خواهد آمد مشروط بر اینکه فرد ذخیره قبل از شروع دوره توسط هسته گزینش دانشگاه معرفی شده باشد
۴-۵ ) پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی، از ادامه دوره انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند .
ز) تذکرات:
۱- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا ، مفقودین و جانبازان درصورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
۲- براساس هماهنگی های بعمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران جذب ایثارگران از محل سهمیه های استخدامی از طریق شر کت در ازمون استخدامی موسسات رقابت بین کلیه داوطلبان ایثارگر در هر یک از سهمیه های ۲۵% و ۵% بر اساس نمره مکتسبه در آزمون استخدامی به میزان دو برابرظرفیت جهت معرفی به مصاحبه انجام خواهد گرفت .
۳- جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسائی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
۴- هر گونه اطلاع رسانی در خصوص امتحان فراخوان شناسایی بهورز از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی ومراکز آموزش بهورزی شهرستانها به صورت همزمان خواهد بود و متقاضیان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
۵- با توجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان فراخوان شناسایی بهورز تکمیل برگ در خواست شغل می باشد، لازم است در تکمیل برگه مورد نظر نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ارسال برگ درخواست شغل قابل پذیرش نخواهد بود.

برای دانلود جدول شهرهای مورد نیاز اینجا کیلک نمایید

 

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.