خانه » استخدام در استان آذربایجان غربی » استخدام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

متن آگهی:

خبر ۱۰ مهر ۹۶ – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی آذربایجانغربی برای تامین نیروی انسانی مورد نیـاز خـود در خانـه های بهداشت  تحت پوشش  بر اساس بند ۱۲ صورتجلسه مـورخ ۹۲/۱۱/۰۸ هیـات امنـائ دانشـگاه و طبـق مفـاددستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز ، در نظر دارد از بین داوطلبان بومی در یک فضای رقـابتی وبـا رعایـت عدالت استخدامی،  تعداد ۱۲۵  نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش در رشته شغلی بهورزی به شرح ذیل پس از اخذ مجوزهای لازم  بصورت پیمانی استخدام نماید:

نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز:
۱-۴- ثبت نام از متقاضیان به صورت غیرالکترونیکی بشرح ذیل توسط دانشگاه انجام میشود.
۲-۴- آگهی پذیرش بهورز پس از تایید دانشگاه توسط مرکز بهداشت شهرستان در محلهای مـورد نیـاز  از طریـق، بخشداری، دهداری، شورای اسلامی وسایر اماکن عمومی نصب  واطلاعیه در مراکز خدمات جامع سلامت روسـتایی و خانه های بهداشت انتشار می یابد.  ضمنا هرگونه اطلاع رسـانی در خصـوص امتحـان اسـتخدامی  در رشـته  شـغلی بهورزی  از طریق تابلو اعلانات دانشگاه و سایت اینترنتی دانشـگاه ، بـه صـورت همزمـان خواهـد بـود و داوطلبـان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

– مدارک مورد نیاز ثبت نام:
الف)تکمیل فرم درخواست شغل (با دقت وخط خوانا تکمیل گردد.)
ب)  رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۱۵۷۰۰۰ریال  برای دارندگان  مدارک دیپلم ومبلـغ ۲۹۵۰۰۰ریـال بـرای  دارندگان  مدارک فوق دیپلم به حساب شماره۲۱۷۸۴۹۰۰۱۲۰۰۷بانک ملی شعبه مدرس بنـام  در آمـدهای متفرقـهدانشگاه  قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی بعنوان حق شرکت در امتحان عمومی وتخصصی داوطلبان استخدام
ج) دو قطعه عکس ۴*۳ جدید، تمام رخ ،پشت نویسی شده (یک قطعه عکس روی فرم ثبت نام الصاق شود).
د) تصویر آخرین مدرک تحصیلی
ه) تصویرتمام صفحات شناسنامه
و) تصویرکارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)
ذ)تصویرپایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از آن
ح)مدارک دال بر بومی بودن از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر وامضای اکثریت اعضـای شـورا) وخانه  بهداشت (منوط و منضم به رونوشتی از پرونده بهداشتی متقاضی ) با تایید مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و تایید مرکز بهداشت شهرستان و تایید نهایی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان  صورت می پذیرد.
ط)مدارک دال بر ایثارگری، حسب مورد از مراجع ذیربط
ه )سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
ی) یک عدد پوشه
د) تاییدیه کمسیون پزشکی در صورت داشتن معافیت پزشکی اقایان   ماده ۵:
نحوه ارسال مدارک ومهلت ثبت نام:
۱-۵ متقاضیان واجد شرایط،می بایست  مدارک لازم را به ترتیب ذکرشده حداکثر تـا تـاریخ ۵ آبـان ۹۶  بـا پسـتسفارشی پیشتاز به نشانی : واحد گسترش مرکزبهداشت شهرستان………………..  ارسال نمایند.
۲-۵- به مدارک ناقص ویا مدارکی که بعد از مهلت ثبت نام به پست تحویل و یا از هر طریق دیگر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد ومدارک ارسالی و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود. ملاک تاریخ ارسال مـدارک بـهپست، تاریخ ثبت شده چاپی بر روی مرسوله پستی می باشد.

زمان ومحل توزیع کارت:
۱-۶- کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی وتخصصی در روزهای ۲۳ و ۲۴  آبان ماه سـال ۹۶  از طریـق سایت اینترنتی دانشگاه قابل چاپ و دریافت خواهد بود.
۲-۶- تحویل کارت ورود به جلسه آزمون  فقط به خود داوطلب با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی امکان پذیر است.
۳-۶- زمان و مکان دقیق برگزاری آزمون در کارت های ورود به جلسه درج و به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

مواد آزمون  عبارتند از:
الف –برای سنجش داوطلبان دارای مدرک فوق دیپلم:
۱-۷-آزمون کتبی توانمندیهای عمومی برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم :
جهت سنجش توانمندی های عمومی ،از داوطلبان آزمون کتبی بعمل خواهد آمـد سـوالات آزمـون توانمنـ دی هـایعمومی برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم شامل:
۱-زبان وادبیات فارسی ۲- زبان انگلیسی ۳-  معارف اسلامی  ۴- اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانونی   خواهد بود که  از هر درس ۱۵ سوال درمجموع به تعداد( ۶۰) سوال بصورت  سوالات چهارگزینه ای  (با اعمال یک  نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی می شود.آزمون های توانمندیهای عمومی مجموعا ۶۰ نمره (معادل ۳۰%از کل نمره آزمون ) را به خود اختصاص خواهد داد.
تبصره۱:متقاضیان  اقلیت های مذهبی از پاسخگویی به۱۵  سوال معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.
۲-۷- آزمون کتبی تخصصی برای دارندگان مدرک فوق دیپلم شامل آزمون کتبی  از دروس اختصاصی می باشـد کـه شامل:
۱- نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی( ۳۰ سوال) ۲-آمار حیاتی واپیدمیولوژی( ۱۵ سوال)۳-  آموزش بهداشت
(۱۵ سوال) جمعا ۶۰ سوال که بصورت  سوالات چهارگزینه ای  (با اعمال یک  نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی خواهد شد .آزمون های توانمندیهای تخصصی مجموعا ۶۰ نمره (معادل ۳۰%از کل نمره آزمون ) را به خود اختصاص خواهد داد.

مصاحبه: ازبین داوطلبان  فوق دیپلم پذیرفته شده ، در مرحله اول حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت پـذیرشمصاحبه به عمل خواهد آمد که ۸۰ نمره (معادل ۴۰% کل نمره آزمون)را به خود اختصاص می دهد.
ب- برای سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم:
۴-۷- آزمون کتبی توانمندیهای عمومی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه:
جهت سنجش توانمندی های عمومی ،از داوطلبان آزمون کتبی بعمل خواهد آمـد سـوالات آزمـون توانمنـدی هـایعمومی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم  از دروس کامل متوسطه شامل:
۱-ادبیات فارسی  ۲- زبان انگلیسی ۳- دین وزندگی ۴- اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانونی  خواهد بود که از  هر درس ۱۵ سوال درمجموع به تعداد( ۶۰) سوال بصورت سوالات چهارگزینه ای  (با اعمال یک  نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی میشود.آزمون های توانمندیهای عمومی مجموعا ۶۰ نمره (معادل ۶۰%از کل نمره آزمون ) را به خود اختصاص خواهد داد.

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی 

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.