خانه » استخدام در استان کرمان » استخدام دانشکده علوم پزشکی رفسنجان سال ۹۶ 

استخدام دانشکده علوم پزشکی رفسنجان سال ۹۶ 

متن آگهی:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان بر اساس مصوبه هیئت امناء مورخ ۲۸/۴/۹۴ و  مجوز شماره ۱۹۵۲/۲۰۹/د مورخ ۱۴/۴/۹۳ مدیر کل دفتر منابع انسانی وزارت متبوع،  در سال ۱۳۹۵ از بین افراد واجد شرایط جهت تحصیل در مرکز آموزش بهورزی شهرستان برای روستاهای جدول  زیرتعداد ۱۴ نفر(۱۲ نفر زن -۲ نفر مرد) داوطلب به صورت قراردادی می پذیرد:

فهرست خانه های بهداشت محل پذیرش فراگیر بهورزی

ردیفخانه بهداشتتعداد پذیرششرایط احراز
بهورز زنبهورز مرد–       دارابودن مدرک تحصیلی کاردانی :کاردانی برای بهورز زن : بهداشت عمومی (گرایش بهداشت خانواده )، مامایی

دارابودن مدرک تحصصیلی کاردانی برای بهورز مرد: بهداشت عمومی (گرایش مبارزه با بیماریها )، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط

-دارا بودن مدرک دیپلم کامل متوسطه: تجربی،ریاضی، انسانی، فنی حرفه ای، کار و دانش و سایر رشته های مورد تأیید – دیپلم کامل متوسطه در رشته بهورزی

۱نوش آباد۱ نفر۱ نفر
۲عبدا… آباد۰۱ نفر
۳دئفه رضوی۱ نفر۰
۴کورگه۱ نفر۰
۵اکبر آبادهجری۱ نفر۰
۶راویز۱ نفر۰
۷خنامان۱ نفر۰
۸رکن آباد۱ نفر۰
۹حسین آباد نوق(اسماعیل آباد)۱ نفر۰
۱۰ناصریه۱ نفر۰
۱۱عرب آباد۱ نفر۰
۱۲ده رئیس (انار)۱ نفر۰
۱۳دقوق آباد۱ نفر۰

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی

۱- شرایط عمومی :
۱-۱) داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
۲-۱) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور
۳-۱) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴-۱) داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم قانونی از خدمت(ویژه برادران)
تبصره-معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعلام کمیسیون پزشکی دانشگاه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.
۵-۱) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روان گردان
۶-۱) نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر
۷-۱) داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کاربهورزی و قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش(به تائید پزشک معتمد شهرستان یا حسب مورد با تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه).
۸-۱) نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه
۹-۱)داوطلبان  نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت سایر دستگاه های دولتی باشند.
تبصره: نیروهای قراردادی دانشگاه به شرط دارا بودن سایر شرایط مجاز به شرکت در آزمون مزبور می باشند.
۱۰-۱)نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
۲- شرایط اختصاصی:
۱-۲) متقاضیان  با مدرک فوق دیپلم در یکی از رشته های بهداشت عمومی(بهداشت خانواده) ، مامائی برای پذیرش بهورز زن.
۲-۲) متقاضیان با مدرک فوق دیپلم دریکی از رشته های بهداشت عمومی(مبارزه با بیماریها)، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط برای پذیرش بهورز مرد.
۳-۲) متقاضیان  با مدرک دیپلم دارا بودن انواع دیپلم کامل متوسطه مورد تأیید و دیپلم کامل متوسطه بهورزی
۴-۲) شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع فوق دیپلم و مدرک تحصیلی فوق دیپلم غیر مرتبط که حائز شرایط احراز مندرج نیستند مجاز نمی باشد.
۵-۲) شرکت دانشجویان حائز شرایط در آزمونهای پذیرش بهورز بلامانع است و در صورت احراز قبولی، پذیرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک دانشگاهی قبل از شروع کلاسهای بهورزی می باشد.
۶-۲) مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (رشته های ذکر شده در بندهای ۱-۲ و ۲-۲)در حین انجام طرح مجاز به شرکت در آزمون می باشند مشروط بر اینکه قبل از شروع دوره بهورزی از ادامه طرح انصراف یا طرح پایان یافته باشد.
۷-۲) پذیرش صرفا” به صورت بومی صورت میگیرد.  داوطلبان شرکت کننده در آزمون چنانچه دارای یکی از شرایط ذیل باشند بومی تلقی می شوند :
الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه )با روستا یا شهرستان محل تقاضا یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.(دارای پرونده خانوار در خانه بهداشت باشد)
ب) حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی(ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان) را در روستا یا شهرستان مورد تقاضا طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.(دارای پرونده خانوار در خانه بهداشت باشد)
تبصره ۱: داوطلبان زن که شرایط بندهای (الف) و (ب) را نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط بند (الف) و (ب) ازدواج کرده و حداقل ۲ سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی میشوند و پذیرش آنان بلامانع است.
بدیهی است افراد بومی بندهای (الف) و(ب) نسبت به این افراد در اولویت هستند و این افراد به بومیان روستای قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.
تبصره ۲ : احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای (الف) و (ب) و تبصره ۱  از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای تمامی اعضای شورا)  با مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه  وخانه بهداشت( منظم به رونوشت از پرونده بهداشت متقاضی) و مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.
تبصره ۳ : داوطلبان پذیرش بهورزی چنانچه تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا انجام دوران خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل سکونت داشته است مشروط به آنکه شورای اسلامی بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر محل مورد تقاضا گواهی نماید پذیرش آنان بلامانع است  . لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر ضرورت ندارد مشروط بر اینکه خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند.
۸-۲) شرایط سنی :
• حداقل سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم ۱۶ سال و برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم ۱۸ سال
• حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم ۲۶ سال (۲۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز)
• تاریخ اولین روز شروع ثبت نام، مبنای محاسبه سن قرار خواهد گرفت.
تبصره – موارد ذیل به شرط ارائه تأئیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه میگردد ضمن اینکه با احتساب موارد زیر حداکثر سن متقاضیان با مدرک دیپلم نباید از ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز)و فوق دیپلم در بدو ورود نباید از ۳۰ سال (۲۹ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز)تجاوز نماید.
الف) مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت
ب) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
ج)  سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین گردیده و به هر حال از شرایط سنی مندرج در آگهی نبایستی بیشتر باشد.
د) سهمیه معلولین با درنظر گرفتن شرایط احراز بهورزی رعایت خواهد شد.
۳ – مدارک ثبت نام
۱-تکمیل فرم  درخواست جهت ثبت نام در محل مرکز آموزش بهورزی و رضایت نامه سرپرست
۲- اصل و فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- اصل و فتوکپی تمام صفحات شناسنامه- اصل و فتوکپی کارت ملی- ۲  قطعه عکس که مشخصات داوطلب در پشت آن نوشته شده باشد.
۳- تأییدیه بومی بودن و سکونت داوطلب در محل و مقبولیت اجتماعی وی از طرف شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای تمامی اعضای شورا)  ، مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه  وخانه بهداشت( منظم به رونوشت از پرونده بهداشت متقاضی)
۴- اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم برای داوطلبان مرد
۵-تأئیدیه  سلامت جسمی و روانی توسط پزشک مرکز خدمات جامع سلامت
۶- اصل رسید بانکی به مبلغ ۹۶۰۰۰ریال برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و مبلغ ۱۱۲۰۰۰ریال برای دارندگان مدرک فوق دیپلم که به حساب شماره ۲۱۷۸۴۱۳۸۱۵۰۰۱ نزد بانک ملی به نام درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به عنوان حق شرکت در امتحان عمومی وتخصصی  واریز گردیده است.(واریز مبلغ و ارائه فیش بانکی در زمان دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است)
(ایثارگران ۵۰%مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند).
۷- ارائه مدارک دال بر ایثارگری صادره از بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان
۸-  سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
۹- یک برگ پوشه
۱۰-تصویر گواهی پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در صورت استفاده از معافیت سنی
نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام :
متقاضیان لازم است از تاریخ ۹۵/۱۲/۷ لغایت ۹۵/۱۲/۱۸ به مرکز آموزش بهورزی شهرستان رفسنجان به آدرس رفسنجان خیابان امام (ره)، جنب مرکز خدمات جامع سلامت امام علی(ع)  شخصا” مراجعه و مدارک وفرمهای تکمیل شده را تحویل و رسید دریافت نمایند.
تذکرات:
چنانچه در هریک از مراحل پذیرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی ودر صورت شرکت در کلاس های آموزشی ضمن اخراج ,داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد ودر صورت صدور حکم اشتغال ,حکم صادر لغو بلا اثر میگردد.
-استفاده از سهمیه ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط عمومی واختصاص می باشد.
۴-مواد امتحان :
الف) مواد درسی آزمون برای دارندگان مدرک فوق دیپلم :
الف۱- آزمون توانمندیهای عمومی، به صورت کتبی به عمل خواهد آمد:
دروس: معارف اسلامی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی ، اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون هر درس ۱۵ سوال ( مجموعاً ۶۰ سوال ) به صورت چهار گزینه ای خواهد بود(با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط).
آزمون توانمندیهای عمومی مجموعا ۶۰ نمره (معادل  ۳۰ درصد از کل نمره آزمون )را به خود اختصاص خواهد داد .
الف۲-آزمون  تخصصی، به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.
دروس: نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی ( ۳۰ سوال) ، آمار حیاتی و اپیدمیولوژی (۱۵ سوال ) و  آموزش بهداشت ( ۱۵ سوال) مجموعا ۶۰ سوال که به صورت چهار گزینه ای خواهد بود(با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط).
آزمون توانمندیهای تخصصی مجموعا ۶۰ نمره (معادل  ۳۰ در صد از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد .
تبصره : مصاحبه ۸۰ نمره( معادل۴۰ درصد از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص می دهد .
ب) مواد درسی آزمون برای دارندگان مدرک دیپلم :
جهت سنجش توانمندیهای عمومی , ازمون کتبی به عمل خواهد آمد.
دروس دیپلم کامل متوسطه شامل( ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی ، دین و زندگی)  اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون هر درس ۱۵ سوال  ( مجموعاً ۶۰ سوال ) که به صورت چهار گزینه ای خواهد بود(با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط ).
آزمون توانمندیهای عمومی مجموعا ۶۰ نمره  (معادل  ۶۰ درصد از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد .
تبصره : مصاحبه ۴۰ درصد از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد .
-برای هر پست بهورزی ,گزینش افراد دارای مدرک کاردانی دارای اولویت است.لذا در صورتی که برای یک پست بهورز,تعداد واجدین شرایط با مدارک کاردانی حداقل ۲ نفر باشند دانشگاه از میان ۲ نفر ذکر شده اقدام به گزینش بهورز می نماید.
-از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی حداکثر به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش به ترتیب نمره فضلی انتخاب و جهت انجام مصاحبه دعوت به عمل می آید.
-بعد از انجام مصاحبه بالاترین امتیازات به تعداد دو برابر ظرفیت مورد نیاز هر خانه بهداشت به هسته گزینش دانشگاه معرفی می شوند.
۵- زمان ومحل توزیع کارت ورود به جلسه :
هرگونه اطلاع رسانی در خصوص تاریخ های مربوط به کارت ورود به جلسه، آزمون کتبی و …. از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به ادرسwww.rums.ac.ir   یا ارسال پیامک ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۲۳۳۳ خواهد بود.
کارت ورود به جلسه و راهنمای آزمون و اعلام  محل برگزاری در روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ  ۵ و۶/۰۲/۹۶   از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۴  در محل مرکز آموزش بهورزی به آدرس رفسنجان خیابان امام (ره)، جنب مرکز خدمات جامع سلامت امام علی(ع)  با ارائه رسید تحویل مدارک، به شخص داوطلب توزیع می گردد.
۶- شرط شروع به تحصیل:
-موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه که توسط کمیته پذیرش به عمل خواهد آمد.
-تأئیدیه هسته گزینش دانشگاه
-سپردن تعهد رسمی به موسسه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که ((پس از اتمام دوره آموزش تطبیقی مهارتهای بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ۱۵ سال و بیش از آن با صلاحدید دانشگاه به صورت شیفتهای مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته درروستا انجام وظیفه نماید)) الزامی است.
تبصره-پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی, از ادامه تحصیل انصراف نمایند یا خلاف اطلاعات اعلام شده توسط فرد محرز شود،  ضمن پرداخت هزینه های مربوط مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند.
مدت تحصیل برای پذیرفته شدگان با مدرک دیپلم ۲۴ ماه و دارندگان مدرک فوق دیپلم (در صورت رسیدن به حدنصاب)  ۶ ماه بصورت شبانه روزی و بصورت متناوب براساس آئین نامه مرکز آموزش بهورزی خواهد بود.

نام خانوادگی:نام:
نام پدر:جنس: مرد                         زن
تاریخ تولد:روز        ماه        سالمحل تولد:استان:              شهرستان:             بخش:
شماره شناسنامه:محل صدور:کد ملی:
دین:                          مذهب:وضعیت تأهل: متأهل                    مجرد
وضعیت نظام وظیفه: دارای کارت پایان خدمت                                   دارای معافیت قانونی دائم
وضعیت ایثارگری:۱-جانباز                    درصد جانبازی

۲-رزمنده(برای حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه) مدت حضور: روز     ماه      سال

۳-آزاده ، مدت اسارت: روز        ماه     سال

۴-فرزند و همسر شهداء: فرزند         همسر      ۵-فرزند و همسر جانبازان % ۲۵ و بالاتر: فرزند         همسر

۶-فرزند و همسر آزادگان بالای یک سال اسارت:   فرزند         همسر

۷- فرزند و همسررزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه:فرزند              همسر

۸-فرزند جانبازان زیر %۲۵ و آزادگان زیر یک سال اسارت: فرزند جانباز                   فرزند آزاده

۹-خواهر و برادر شهید: خواهر                 برادر

سایر موارد: مشمول خدمت طرح پزشکان و پیراپزشکان                           دانشجو
مدرک تحصیلی:  دیپلم                نوع دیپلم                   تاریخ اخذ دیپلم:
مدرک تحصیلی:  فوق دیپلمرشته تحصیلی:                               گرایش تحصیلی:                                   معدل:

دانشگاه محل تحصیل:                                             تاریخ اخذ مدرک فوق دیپلم:

نشانی کامل:
دو شماره تلفن ثابت(برای تماس ضروری):دو شماره تلفن همراه (برای تماس ضروری):
اینجانب                                    متقاضی شرکت در آزمون پذیرش بهورز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان، متن آگهی مربوطه را با دقت و به طور کامل مطالعه و سپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام و مسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را بر عهده میگیرم.درصورت اثبات خلاف اظهارات اینجانب در هر مقطع زمانی (قبل و بعد از اشتغال) هرگونه حقی را برای عقد قرارداد در آن دانشگاه از خود سلب می نمایم.
تاریخ تکمیل فرمامضا و اثر انگشت متقاضی:

امضا و اثر انگشت سرپرست متقاضی:

جهت دریافت فایل وفرم اطلاعات فردی کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.