مطالبی که برچسب ‘استخدام 15 هزار نفر در نهاد ریاست جمهوری سال 91’ دارند