مطالبی که برچسب ‘استخدام در اصفهان’ دارند
آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – 31 شهریور ماه 93

نیازمندی های استان اصفهان – 31 شهریور ماه 93


آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – 30 شهریور ماه 93

نیازمندی های استان اصفهان – 30 شهریور ماه 93

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – 29 شهریور ماه 93 (سری 2)

نیازمندی های استان اصفهان – 29 شهریور ماه 93

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – 27 شهریور ماه 93

نیازمندی های استان اصفهان – 27 شهریور ماه 93

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – 26 شهریور ماه 93

نیازمندی های استان اصفهان – 26 شهریور ماه 93

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – 26 شهریور ماه 93

نیازمندی های استان اصفهان – 26 شهریور ماه 93

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – 24 شهریور ماه 93

نیازمندی های استان اصفهان – 24 شهریور ماه 93


آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – 23 شهریور ماه 93

نیازمندی های استان اصفهان – 23 شهریور ماه 93

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – 22 شهریور ماه 93

نیازمندی های استان اصفهان – 22 شهریور ماه 93


آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – 19 شهریور ماه 93

نیازمندی های استان اصفهان – 19 شهریور ماه 93

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – 18 شهریور ماه 93

نیازمندی های استان اصفهان – 18 شهریور ماه 93


آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – 16 شهریور ماه 93

نیازمندی های استان اصفهان – 16 شهریور ماه 93

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – 12 شهریور ماه 93

نیازمندی های استان اصفهان – 12 شهریور ماه 93

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – 10 شهریور ماه 93

نیازمندی های استان اصفهان – 10 شهریور ماه 93


طلا گوشت اسپادانا

آگهی استخدام شرکت طلا گوشت اسپادانا

شرکت طلا گوشت اسپادانا یک شرکت صنایع غذایی بسته بندی گوشت و فراورده های گوشتی نیازمند نیروی انسانی با شرایط زیر است 
آدرس شرکت اصفهان خیابان آبشار سوم 
تلفن :03132218404
لطفا در صورت داشتن رزومه آن را تا تاریخ 15 شهریور به آدرس :job@talagoosht.com
ارسال نمایید

جنسیت

تعداد

سابقه کار

تحصیلات

عنوان شغل

مرد

یک نفر

حد اقل سه سال کار مرتبط

لیسانس یا فوق لیسانس

مدیر بازرگانی

مرد

یک نفر

حد اقل سه سال کار مرتبط

حد اقل کاردانی

انباردار

-

-

حد اقل سه سال کار مرتبط

حد اقل کاردانی

مدیر بازاریابی بازاریاب

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – 8 شهریور ماه 93 (سری 2)

نیازمندی های استان اصفهان – 8 شهریور ماه 93

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – 6 شهریور ماه 93

نیازمندی های استان اصفهان – 6 شهریور ماه 93

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – 5 شهریور ماه 93

نیازمندی های استان اصفهان – 5 شهریور ماه 93

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – 3 شهریور ماه 93

نیازمندی های استان اصفهان – 3 شهریور ماه 93

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – 1 شهریور ماه 93

نیازمندی های استان اصفهان – 1 شهریور ماه 93