مطالبی که برچسب ‘استخدام در اصفهان’ دارند
نیازمندی های استان اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۰ شهریور ماه ۹۴ (سری ۲)

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۰ شهریور ماه ۹۴
 

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱ شهریور ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۱ شهریور ماه ۹۴


آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۷ مرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۹ مرداد ماه ۹۴


آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۵ مرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۵ مرداد ماه ۹۴

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۳ مرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۳ مرداد ماه ۹۴

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱ مرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۱ مرداد ماه  ۹۴

قطار شهری اصفهان

آگهی استخدام سازمان قطار شهری اصفهان

سازمان قطار شهری اصفهان و حومه در نظر دارد نسبت به جذب یک نفر کارشناس ایمنی و بهداشت کار ( HSE) با حداقل شرایط ذیـل پس از طی مراحل قانونی و مصاحبه اقدام نماید.

کارشناس HSE :

مدرک تحصیلی کارشناس یا کارشناس ارشد ایمنی یا صنایع
جنسیت مرد
داشتن کارت پایان خدمت
حداقل ۵ سال سابقه
آشنا به فرایندهای ارزیابی ریسک
حداکثر سن ۳۵ سال
مسلط به زبان انگلیسی
دارای تاییدیه وزارت کار و رفاه اجتماعی

بدیهی است موارد فوق حداقل مشخصات مورد انتظار بوده و سایر موارد در جلسات مصاحبه مد نظر قرار خواهد گرفت .
بــدین منظــور از کلیــه واجــدین شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت تهیــه فــرم مربوطــه بــه نشــانی  زیر مراجعه نموده و پس از تکمیل ، حداکثر تا تاریخ ۲۰ تیر ماه ۹۴  آن را همراه با تصـاویر  آخرین مدرک تحصیلی ، کارت ملی و شناسنامه به سازمان قطار شهری اصفهان و حومه به نشانی اصـفهان – خیابـان کاوه – بعد از پل چمران – جنب ترمینال کاوه تحویل نمایند .
* ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه تعهدی به منظور استخدام برای این سازمان ایجاد نمی نماید.

فرم استخدامی

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۰ تیر ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۰ تیر ماه ۹۴

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۸ تیر ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۸ تیر ماه ۹۴

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۶ تیر ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۶ تیر ماه ۹۴

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۳۰ خرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۳۰ خرداد ماه ۹۴

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۸ خرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۸ خرداد ماه ۹۴

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۶ خرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۶ خرداد ماه ۹۴

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۱ خرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۱ خرداد ماه ۹۴


آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۰ خرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۰ خرداد ماه ۹۴


آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۶ خرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۶ خرداد ماه ۹۴


آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۴ خرداد ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۴ خرداد ماه ۹۴


آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۴


آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۴


آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۴

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۴


آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان اصفهان – ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۴