مطالبی که برچسب ‘استخدام استان کردستان سال 91’ دارند

آگهی استخدام استانداری استان کردستان سال 91

 آگهی استخدام پیمانی استانداری استان کردستان 1391

آگهی استخدام پیمانی استانداری استان کردستان

استانداری کردستان برای تامین نیروی مورد نیاز خود و دستگاه های اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستور العمل نحوه ی برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد از دستگاه های اجرایی از محل مجوز شماره/110/4550/دم مورخ 90/12/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعداد 151 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی،مصاحبه تخصصی و گزینش به صورتی پیمانی استخدام میکند.

(بیشتر…)