مطالبی که برچسب ‘استخدام استانداری آذربایجان شرقی’ دارند

آگهی استخدام استانداری آذربایجان شرقی 91

آگهی استخدام استانداری آذربایجان شرقیاستانداري آذربایجان شرقی جهت تامين نيروي انساني مورد نياز دستگاه هاي اجرايي استان به شرح زیر طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي، از محل سهميه قانونی استخدامي شماره 110/4550/دم مورخ 90/12/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رييس جمهور، تعداد 522 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی، تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش، به صورت پیمانی بشرح ذیل استخدام می نماید.

(بیشتر…)