مطالبی که برچسب ‘آگهی های استخدام استان مازندران خرداد 91’ دارند

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی بابل

استخدام دانشگاه های علوم پزشکی کشور سال 91دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ودرماني بابل براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود در واحدهاي تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي مصوب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در نظر دارد از محل مجوزهاي استخدامي شماره 31710/90/220 مورخ 9/12/90معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تعداد 613 نفر از افراد واجد الشرايط را از طريق امتحان عمومي ، تخصصي و گزينش بصورت پيماني با در نظرگرفتن شرايط مندرج در ذيل استخدام نمايد .

 

 

(بیشتر…)