مطالبی که برچسب ‘آگهی های استخدام استان مازندران خرداد 91’ دارند

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی بابل

استخدام دانشگاه های علوم پزشکی کشور سال 91دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی بابل برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در نظر دارد از محل مجوزهای استخدامی شماره ۳۱۷۱۰/۹۰/۲۲۰ مورخ ۹/۱۲/۹۰معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعداد ۶۱۳ نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی ، تخصصی و گزینش بصورت پیمانی با در نظرگرفتن شرایط مندرج در ذیل استخدام نماید .

 

 

(بیشتر…)