مطالبی که برچسب ‘آگهی استخدام علوم پزشکی البرز’ دارند

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی استان البرز

 آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی البرز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در نظر دارد از محل مجوزهای استخدامی به شماره ۳۱۶۳۸/۹۰/۲۲۰ مورخ ۰۹/۱۲/۹۰ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و نامه شماره ۱۷۵۷/۱۰۰ مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ، تعداد ۲۲۵ نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی و گزینش به صورت پیمانی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل استخدام نماید.

برای دریافت اطلاعات نیازهای استخدامی استان البرز فایل زیر را مشاهده کنید.

(more…)