مطالبی که برچسب ‘آگهی استخدام علوم پزشکی البرز’ دارند

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی استان البرز

 آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی البرز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز برای تأمين نيروی انسانی مورد نياز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب شورای توسعه مديريت و سرمايه انسانی در نظر دارد از محل مجوزهای استخدامی به شماره 31638/90/220 مورخ 09/12/90 معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس جمهور و نامه شماره 1757/100 مورخ 21/12/90 وزير محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ، تعداد 225 نفر از افراد واجدالشرايط را از طريق امتحان عمومی، تخصصی و گزينش به صورت پيمانی با در نظر گرفتن شرايط مندرج در ذيل استخدام نمايد.

برای دريافت اطلاعات نيازهای استخدامی استان البرز فايل زير را مشاهده کنيد.

(بیشتر…)