جذب اعضاي هيات علمي پزشكي کشور (تمدید ثبت نام)

وزارت بهداشت و درمان
شهر های مورد نیاز : سراسر کشور
تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
تاریخ انقضاء : 30 بهمن ماه 92
متن آگهی

تمدید مهلت ثبت نام

با توجه به تقاضاي مكرر متقاضيان و دانشگاههايي كه در فراخوان دهم اعلام نياز ارائه نكرده‌اند ثبت نام الكترونيكي تا پايان بهمن ماه 1392 تمديد شد

با استعانت از درگاه خداوند متعال به اطلاع مي رساند ،هيات مركزيجذب اعضاي هيات علمي معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني در رشته هاي علوم پايه و باليني دانشگاهها / دانشكده‌هاي علوم پزشكي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته را برگزار مي نمايد ثبت نام به صورت متمركز و اينترنتي بوده و ملاك ثبت نام در فراخوان متقاضيان گرفتن كد رهگيري و ارسال مدارك درخواستي در مهلت مقرر بصورت حضوري يا پستي به دبيرخانه هيات اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه مربوطه مي باشد.

شرايط عمومي

الف) اعتقاد به مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي

ب ) تدين به يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي

ج) داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران

د) عدم محكوميت به محروميت از استخدام دولتي و سابقه محكوميت كيفري و جزائي

ه) عدم اعتياد به دخانيات ، مواد مخدر و روانگردان

و)انجام خدمت وظيفه عمومي ، دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني و يا پايان دوره ضرورت نظام (ويژه آقايان)

ز) تاييد صلاحيت هاي علمي و عمومي داوطلبان در هيات هاي اجرايي جذب دانشگاهها و هيات مركزي جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 شرايط اختصاصي

1 – دارا بودن دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي (و يا گواهي دوره فلوشيپ) در رشته هاي باليني و دانشنامه دكتراي تخصصيPh.D) ) و يا مدرك كارشناسي ارشد در رشته هاي علوم پايه

2 – حداكثر سن براي داوطلبين استخدام كه مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند 35 سال و براي دارندگان دانشنامه دكتري تخصصي (Ph.D) و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي ويا دوره فلوشيپ 45 سال است .

تبصره 1: متقاضياني كه داراي سن بيشتر از 35 سال براي كارشناسان ارشد و 45 سال براي دارندگان دانشنامه تخصصي، فوق تخصصي(ويا فلوشيپ) و دكتراي تخصصي (Ph.D)هستند در صورت دارا بودن سوابق آموزشي ، پژوهشي و مديريتي با تائيد هيات مميزه مركزي حداكثر تا 5 سال به سقف سني آنان افزوده خواهد شد . بنابر اين دانشگاه ها مي توانند مدارك اين متقاضيان را بصورت مشروط بپذيرند .

تبصره 2: ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان بالاي 25 درصد، آزادگان بالاي 3 سال اسارت ، فرزندان جانبازان بالاي 50 درصد ، فرزندان شهدا و آزادگان با بيش از 3 سال اسارت مشمول محدوديت سني نمي باشند .

تبصره3: كارشناسان ارشدي كه در استخدام دانشگاهها هستند تنها درصورت باقي‌ماندن حداقل 15سال از سنوات خدمت مي توانند در فراخوان جذب هيات علمي در مرتبه مربي شركت نمايند

3- شركت افراد مشغول به تحصيل در فراخوان ممنوع مي باشد و اين دسته از افراد مي توانند پس از فراغت از تحصيل و اخذ مدرك دانشگاهي بالاتر و انجام يك سال از تعهدات در فراخوان هاي آتي شركت نمايند.

تبصره : چنانچه متقاضيان در زمان انجام مراحل جذب در آزمونPh.D  يا و فوق تخصص (فلوشيپ) پذيرفته شوند نيز مشمول اين بند بوده و پرونده آنها از دستور كار جذب خارج خواهد شد .

4 – شركت متعهدين خدمت به دانشگاهها بصورت آموزشي و پژوهشي، پس از گذراندن يكسال از خدمات، در آزمون فراخوان همان دانشگاه بلامانع است . شركت در فراخوان ساير دانشگاهها به غير از دانشگاه محل تعهد يا خدمت با موافقت كتبي موسسه مبداء ممكن خواهد بود.

تبصره 4-1) كارشناسان ارشدي كه بنا به نياز دانشگاه بصورت كتبي ، تعهدات خود را بصورت غير هيئت علمي مي‌گذرانند نيز پس از يكسال از انجام خدمات مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نمايند.

تبصره4-2) شركت در فراخوان براي مشمولين قانون نحوه تامين هيات علمي، بعد از گذشت دوره ضرورت ميسر مي باشد.

تبصره 4 -3) متعهدين خدمت درماني پس ازيكسال از  انجام تعهدات در قالب درماني تنها در صورت تائيد كميسيون مشترك درمان و آموزش به صورت مكتوب مبني بر انجام مابقي تعهدات به صورت هيات علمي مي توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد و در صورت موافقت كتبي دانشگاه مبدا در فراخوان ساير دانشگاهها شركت نمايند.

تبصره 4-4) متعهدين خدمتي كه از سهميه خانمها و مناطق محروم استفاده كرده‌اند درصورت موافقت معاونت درمان وزارت متبوع مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نمايند.

تبصره 4 -5) دارندگان مدرك قبولي دانشنامه فوق تخصصي كه تعهدات فوق تخصص را به صورت درماني يا هيات علمي ميگذرانند تنها مي توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شركت نمايند. اين متقاضيان پس از شروع تعهدات مي توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نموده و تنها در صورت باقي ماندن حداكثر 6 ماه از تعهدات و با تاييد كتبي دانشگاه مبداء در فراخوان ساير دانشگاهها نيز شركت نمايند.

تبصره 4-6 ) دانش آموختگان دانشگاههاي وزارت علوم در صورت داشتن تعهد به كشور در صورت تمايل به شركت در فراخوان جذب هيات علمي  دانشگاههاي علوم پزشكي كشورنيز تابع اين بند مي باشند.

تبصره4-7) مستخدمين كشوري از انجام يكسال از تعهدات براي شركت در فراخوان همان دانشگاه مستثني هستند ليكن جهت شركت در فراخوان جذب هيئت علمي مي‌‍بايست موافقت كميسيون مشترك آموزش و درمان مبني بر انجام تعهدات بصورت هيئت علمي را اخذ نمايند تا بتوانند در فراخوان دانشگاه محل خدمت شركت نمايند و درصورت درخواست شركت در فراخوان ساير دانشگاهها موافقت مكتوب دانشگاهي كه مستخدم آن هستند ضروري است.

5- عنوان رشته متقاضي مي بايست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقيقا مطابقت داشته باشد و پذيرش مدارك مشابه ممنوع مي باشد .

6- بر اساس مصوبات هيات عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبگان مي توانند جهت شركت در فراخوان 4 انتخاب داشته باشند كه مي بايست دوانتخاب آموزشي و دو انتخاب پژوهشي باشد . واجدين شرايط نخبگي با امتياز ويژه در فرآيند پذيرش هيات علمي دانشگاهها داراي اولويت مي باشند مشروط بر آنكه گواهي نخبگي را در زمان شركت در فراخوان ارائه نمايند .

7- در هر دانشگاه / دانشكده در شرايط مساوي ، اولويت استخدام با متقاضيان بومي مي باشد.

8- دارندگان مدرك كارشناسي ارشديا سطح 3 حوزوي در گروه معارف اسلامي تنها در صورت دارا بودن حداقل 3 سال سابقه تدريس مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند 9- متقاضياني كه از طريق آموزش از راه دور (دوره هاي مجازي) و يا دوره‌ هاي غيرحضوري تحصيلات خود را به پايان رسانيده اند نمي توانند در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند .

10- اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني دانشگاههاي وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي در صورت استعفاي پذيرفته شده مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند .

تبصره: اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاههاي وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي تنها در صورت گذراندن حداقل 5 سال از خدمت خود در صورت تمايل مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند. بديهي است استخدام جديد آنان نيز به صورت پيماني خواهد بود.

11- متقاضياني كه بورسيه دانشگاه خاصي هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه ديگر مي توانند در فراخوان آن دانشگاه شركت نمايند ، در غير اين صورت تنها مي توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسيه شركت نمايند .

12- متقاضيان دارنده مدرك تحصيلي بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان ، حق شركت در فراخوان اعلام شده در مقطع پايين تر را ندارند.

  • ·    چنانچه در هر يك از مراحل پذيرش يا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي محرز شود، مراحل طي شده كان لم يكن تلقي شده و در صورت صدور حكم استخدامي حكم صادره لغو و بلا اثر مي گردد .

 شركت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، ليكن داوطلب فقط مي تواند يكي از دانشگاهها را دانشگاه مادر ( تهران– ايران- شهيد بهشتي – شيراز- اصفهان – تبريز- مشهد – كرمان و اهواز ) انتخاب نمايد.

تبصره: درصورت انتخاب دو دانشگاه اولويت با انتخاب اول خواهد بود .

  تذكر بسيار مهم

  استخدام اعضاي هيات علمي دردانشگاهها:

1-       منوط به داشتن رديف و مجوزهاي استخدامي توسط دانشگاههاي ذيربط خواهد بود.

2-     استخدام اعضاي هيات علمي در مرتبه استاديار و بالاتر به صورت تمام وقت جغرافيايي و در مرتبه مربي به صورت تمام وقت مي باشد .

  داوطلبان محترم مي توانند پس از پر كردن فرم اينترنتي مربوطه و اسكن مدارك خواسته شده، فرمهاي 16 گانه را دريافت كرده و پس از تكميل آنها حداكثر 15 روز پس از پايان مهلت ثبت‌نام اينترنتي به دبيرخانه هيات اجرايي جذب دانشگاه يا دانشگاههاي مربوطه تحويل و يا از طريق پست ارسال نمايند .

 آگهي دهمين فراخوان جذب اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي 

جدول اعلام نياز دانشگاههاي علوم پزشكي دهمين دوره فراخوان جذب هيات علمي  

فرم ثبت‌نام فراخوان جذب اعضاي هيات علمي

عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها
فاطمه
۱۰:۳۹ ~ ۶ دی ۱۳۹۲

میشه لطف کنید امثال من که پایان نامه کارشناسی ارشدشون و انجام میدن تکلیفمون چیه؟ خواهش میکنم جواب بدید.

[پاسخ]

خانم بیکار
۰۱:۱۹ ~ ۷ دی ۱۳۹۲

سلام من نمیتونم ثبت نام کنم :(( آخه وقتی ذخیره اطلاعات میزنم مینویسه تکمیل کنید که اونام قابل حذف هستند ولی حذف نمیشن یعنی من فوق تخصص ندارم پس … چیکار کنم یکی کمک کنهههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

[پاسخ]

x
۰۱:۵۳ ~ ۷ دی ۱۳۹۲

منظور از ارشد رشته های علوم پایه یعنی شیمی یا فیزیک میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[پاسخ]

مرضیه
۰۹:۱۴ ~ ۷ دی ۱۳۹۲

باسلام فوق لیسانس ادبیات هستم میتونم ثبت نام کنم ؟تشکر

[پاسخ]

مریم
۱۰:۴۲ ~ ۷ دی ۱۳۹۲

سلام
فیزیک علوم پایه هست ولی چرا جزء رشته های درخواستی نیست؟

[پاسخ]

زهرا
۰۳:۵۷ ~ ۸ دی ۱۳۹۲

سلام ببخشید من دانشجوی ارشد هستم میتونم ثبت نام کنم

[پاسخ]

مانی
۰۳:۵۹ ~ ۸ دی ۱۳۹۲

با سلام
دانشجوی اتاق عملم قبول میکنین؟

[پاسخ]

علی
۱۹:۳۲ ~ ۸ دی ۱۳۹۲

من فارغ التحصیل رشته میکروبیولوژی که از گرایش های زیست شناسی سلولی ومولکولی است می باشم را شامل میشود

[پاسخ]

نسترن
۲۱:۵۸ ~ ۹ دی ۱۳۹۲

سلام ببخشید دانشگاه علوم پزشکی قزوین جزء اینها نیست؟

[پاسخ]

سمیرا رنجبر
۱۳:۰۱ ~ ۱۱ دی ۱۳۹۲

سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی هستم در شهر کرج می خواستم ببینم من هم می تونم ثبت نام کنم.

[پاسخ]

بابک
۲۱:۲۸ ~ ۱۲ دی ۱۳۹۲

سلام من کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی هستم در شهر اردبیل 4ساله متاهلم بیکارم خواهشا به فکر ما هم باشید

[پاسخ]

مریم
۱۱:۲۴ ~ ۱۵ دی ۱۳۹۲

کسی نمیدونه ارسال تصویر مدارک چطور باید انجام شه؟
چرا اطلاعات ذخیره نمیشه!!!!

[پاسخ]

لی
۱۷:۰۶ ~ ۱۵ دی ۱۳۹۲

اگه الان در حال خدمت وظیفه عمومی باشیم نمیشه شرکت کنیم چون فرایند جذب طول می کشد؟

[پاسخ]

نادیا
۰۲:۳۱ ~ ۱۷ دی ۱۳۹۲

سلام من چابهار هستم مدرک کمک پرستاری دارم میتونم شرکت کنم

[پاسخ]

مانیا
۲۳:۳۸ ~ ۲۲ دی ۱۳۹۲

من ثبت نام کردم ،اطلاعاتم دخیره شد ولی نتم قطع شد و نتونستم کد رهگیری و اطلاعاتمو پرینت بگیرم،باید چیکار کنم،کد رهگیریو لطفا برای میلم بفرستید.

[پاسخ]

س
۱۱:۰۶ ~ ۲۵ بهمن ۱۳۹۲

شما ها دیگه چه خنگ هایی هستید این سوالات می کنید

[پاسخ]

مهری
۰۲:۴۱ ~ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲

س.برای من که پایان نامه کارشناسی ارشدم مونده شاید دوباره این فرصت پیش نیادپس چرا نمی تونیم شرکت کنیم؟

[پاسخ]

م
۰۲:۵۳ ~ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲

باسلام دانشجوی ترم اخر روانشناسی عمومی هستم می تونم شرکت کنم لطفا جواب بدید متشکرم.

[پاسخ]

gg
۰۹:۴۰ ~ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲

بابا این سوالا چیه اخه .واقعا که شماها میخواین تو جذب هیات علمی شرکت کنید با این ای کیو؟

[پاسخ]

سوقی
۱۷:۰۵ ~ ۳ اسفند ۱۳۹۳

اگه مهلت ثبت نام تمام شده چرا نوشتید تمدید شده لطفا بردارید تا مردم با امید نیان تو سایتتون

[پاسخ]