استخدام دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي سال 93

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران
شهر های مورد نیاز : سراسر کشور
تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
تاریخ انقضاء : 2 تیر ماه 93
متن آگهی

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني ایران براي تأمين نيروي مشاغل پرستاری مورد نياز خود در بیمارستانهای تحت پوشش  طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومی و تخصصی مصوب هیات امناء در نظر دارد به استناد مجوز شماره 273/100 مورخ 20/3/93 مقام محترم وزارت تعدادی از افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان عمومي، تخصصي و گزینش به صورت قرارداد کار معین با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگیری نماید.

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

 عنوان رشته های شغلی مورد نیاز:

رديف   عنوان رشته شغلی   جنسيت   شرايط احراز

  مرد

  زن
  1   پرستار   *   *   دارا بودن مدرک تحصيلی کارشناسی يا کارشناسی ارشد در رشته پرستاری
  2   کاردان اتاق عمل   *   *   دارا بودن مدرک تحصيلی کاردانی اتاق عمل
  3   کارشناس اتاق عمل   *   *   دارا بودن مدرک تحصيلی کارشناسی اتاق عمل
  4   کاردان هوشبری   *   *   دارا بودن مدرک تحصيلی کاردانی بيهوشی
  5   کارشناس هوشبری   *   *   دارا بودن مدرک تحصيلی کارشناسی در رشته بيهوشی
  6   بهيار   *   *   دارا بودن مدرک تحصيلی ديپلم بهياری

1- شرایط عمومی پذیرش قرارداد کار معین

1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

2/1- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

3/1- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران )

4/1- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر

5/1- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

6/1- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند

7/1- نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی

8/1- داوطلبان نباید مستخدم رسمی ،ثابت وپیمانی سایر دستگاههای دولتی ویا بازخرید خدمت باشند.

9/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

2- شرایط اختصاصی پذیرش قرارداد کار معین

1/2- داشتن حداقل 20سال سن تمام وحداکثر 25 سال تمام برای دارندگان دیپلم بهیاری ،35 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی وکارشناسی ،40 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد تا تاریخ انتشار آگهی

تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف) داوطلبانی که درجبهه های نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ 31/6/1359 لغایت 29/5/1367 ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضوردر جبهه وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد حق علیه باطل

ب) افراد خانواده معظم شهداء ،آزادگان ،مفقود الاثرها وجانبازان ازکارافتاده کلی که قادر به ا نجام کار  نمی باشند شامل : همسر ،پدر ،مادر، خواهر وبرادر تا میزان 5 سال

ج) آزادگان ، فرزندان شاهد ،جانباز 25% وبالاتر وآزادگانی که حداقل یک سال سابقه ا سارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

د ) مدت خدمت سربازی

هـ ) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان ومتعهدین  خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

2/2- مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.

تبصره – مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان که درحین انجام خدمت قانونی درواحدهای تابعه دانشگاه می باشند و از تاریخ آزمون بمدت 3 ماه به اتمام طرح آنان باقی مانده می توانند درامتحان این دانشگاه شرکت نمایند.ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد با ذکر تاریخ اتمام طرح الزامی است.

3- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز

ثبت نام به  صورت الکترونیکی ازطریق سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس http://employee.iums.ac.ir  انجام می گیرد.

1/3- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی

الف) تکمیل برگ درخواست شغل

ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ60000 ریال برای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی 40000 (چهل هزار ) ریال برای دارندگان مدرک تحصیلی (دیپلم) به حساب شماره 4806156511 دانشگاه به شناسه 1300101127 نزد بانک ملت شعبه هجرت بعنوان حق شرکت درامتحان عمومی وتخصصی داوطلبان قابل پرداخت می باشد. ایثارگران 50درصد مبلغ مذکور را می پردازند وفرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند.

ج) یک قطعه عکس 4×3 که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود.

2/3- مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان :

داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک  را ظرف مدت 5روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه حضوراً ارائه ورسید دریافت نمایند.دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید

– اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی

– اصل به همراه تصویر کارت ملی

– اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

– اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

– اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن

– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن

– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری ،معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط

– اصل به همراه تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

 

4- نحوه ثبت نام مقدماتی ومهلت ثبت نام

1/4- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا تاریخ تعیین شده نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتیhttp://employee.iums.ac.ir   اقدام نمایند.

2/4- به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد ووجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود.

5- زمان ومحل توزیع کارت

1/5- کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی وتخصصی درروزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ (چهارم و پنجم تیرماه) از طریق سایت اینترنتی و با داشتن کد رهگیری قابل چاپ خواهد بود همچنین زمان ومحل برگزاری امتحان درهنگام توزیع کارت باطلاع داوطلبان خواهد رسید .

6- مواد امتحان برای مقاطع کاردانی وبالاتر عبارتند از :

1/6- امتحان توانمندیهای عمومی شامل : 1- زبان وادبیات فارسی 2- زبان انگلیسی (عمومی) 3- ریاضی وآمار مقدماتی 4- فن آوری اطلاعات 5- معارف اسلامی 6- اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانون درمجموع به تعداد(90) سوال به صورت چهارگزینه ای (نیم نمره منفی به ازای هر چهارپاسخ غلط محاسبه خواهد شد) طراحی می گردد.

تبصره :ا قلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع  می شود

2/6- امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد 45 سوال  به صورت چهار گزینه ای ( یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه می شود)طراحی خواهد شد

3/6 – سوالات توانمندی های عمومی و تخصصی هرکدام یک نمره و مجموع سوالات عمومی با ضریب نیم و مجموع سوالات تخصصی با ضریب سه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .

دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

7- مواد امتحان مقطع دیپلم بهیاری

1/7- امتحان توانمندیهای عمومی شامل : 1- معارف اسلامی 2- اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانونی 3- زبان وادبیات فارسی 4- فن آوری اطلاعات 5- زبان انگلیسی 6- ریاضی وآمار مقدماتی باضریب نیم وبصورت چهارگزینه ای (نیم نمره منفی به ازای هر چهارپاسخ غلط اعمال می شود) خواهد بود.

تبصره :اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع  می شود

2/7- امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی بهیاری به تعداد 45 سوال وبه صورت چهارگزینه ای با اعمال ضریب 3( اعمال یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط ) خواهد بود.

8- تذکرات

1/8- ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان ورزمندگانی که حداقل 6 ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند ونیز خانواده های معظم شهداء ،مفقودین وجانبازان درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط  از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

2/8- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی (30) درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد بیست وپنج (25 ) درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل وفرزندان وهمسران شهداء وجانبازان بیست وپنج (25 )درصد وبالاتر وفرزندان وهمسران آزادگان بالای یکسال اسارت ، معرفی شده از سوی بنیاد شهید وامورایثارگران استان اختصاص می یابد وپنج درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه درجبهه ها وهمسر وفرزندان آنان وفرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (25) درصد وآزادگان زیر یک (1) سال وخواهران وبرادران شهداء اختصاص می یابد درمواردیکه نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی (شرایط احراز مندرج درآگهی استخدام )الزامی است.

3/8- انتخاب ایثارگران درحد سهمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که درزمان مقرر ثبت نام نموده اند ، انجام خواهد شد

4/8-  پذیرش مازاد بر 30 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

5/8- جانبازان وخانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسایی ازبنیاد شهید وامورایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ وارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند

6/8- معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی وکسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی ازسه (3 ) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

7/8 تمامي باقيمانده سهميه مجوزبه داوطلبان بومي درصورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي اختصاص مي يابد بومی به افرادی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:

الف)محل تولد داوطلب با محل جغرافیائی مورد تقاضا یکی باشد.

ب) حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدائی ،راهنمایی ومتوسطه)را در محل جغرافیایی مورد تقاضا طی کرده باشد.

ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل 3 سال از سنوات تحصیلی آنها(اعم از ابتدائی،راهنمائی و متوسطه)با محل مورد تقاضا یکی باشد نیز بومی تلقی میشوند.

تبصره: درصورتي كه ظرفيت مورد نياز هريك از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي از بين متقاضيان بومي تكميل نگردد پذيرش بقيه افراد تا تكميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان با اولويت بومي استان و سپس متقاضيان غير بومي همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد .

8/8- بومی استان به فردی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد.

  1. محل تولد وی یکی از شهرستانهای استان بغیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا باشد.
  2. دو مقطع از سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و یا متوسطه خود را در یکی از شهرستانهای استان بغیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا گذرانده باشد.
  3. فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که محل سه سال از سنوات تحصیلی آنها در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و یا متوسطه در یکی از شهرستانهای استان بغیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا باشد.

 9/8- به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل مورد اشاره وهمچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد.

10/8- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودرهرمرحله از مراحل ثبت نام ،امتحان وجذب محرزشود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد قرارداد کار معین  ، قراداد مزبور لغو وبلااثرمی گردد.

11/8- اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان درصورت پذیرفته شدن درامتحان (حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتیجه) ازسوی دانشگاه ها الزامی است.

12/8- انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ما خوذه در آزمون در هر رشته شغلی با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان 5/1 برابر تعداد مورد نیاز با رعایت اولویت های مندرج در آگهی صورت می پذیرد.

13/8- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.

تبصره : داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند.درصورت عدم مراجعه ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد .

14/8- پذیرفته شدگان نهایی ، متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند در غیر این صورت قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخیره وفق مقررات استفاده می شود .

15/8-  پس از قبولی داوطلبان در مرحله اول ، دانشگاه با آنان قراداد 89 روزه منعقد می نماید و تمدید قراداد منوط به احراز گزینش توسط هسته گزینش خواهد بود .

16/8- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی به صورت همزمان خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

17/8- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

18/8- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی که بیمارستان های دانشگاه در آن مستقر می باشند خواهند بود.

 دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

 

 

عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها
چرا انتخاب استان فقط تهرانه
۱۶:۵۸ ~ ۳۰ خرداد ۱۳۹۳

اادرس اصفهان زدیم محل فقط تهران داره

[پاسخ]

فریناز
۰۹:۰۲ ~ ۱ تیر ۱۳۹۳

آخه چرا برای کارشناسای مامایی فکری نمیکنید.ما چه کار کنیم آخه ;((

[پاسخ]

سارا
۱۴:۱۶ ~ ۳ تیر ۱۳۹۳

پس چرا کارشناسی کامپیوتر بر نمیداره هیچ جا؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[پاسخ]

وفا
۰۹:۵۲ ~ ۴ تیر ۱۳۹۳

چرا علوم پزشکی ارشد بالینی نمیگیره، با وجودیکه همیشه میگن روانشناس کم داره

[پاسخ]

حقی
۱۹:۲۹ ~ ۶ تیر ۱۳۹۳

دقیقا چرا دائم میگن سلامت و یک بعد سلامت هم سلامت روانه ولی اصلا برای این بعد علی رغم نیاز استخدامی نیست. بعد روان و بهداشت روان هنوز تو علوم پزشکی جا نداره و مهم نمیدونن و پیشگیری در اولویت نیست فقط به بیماریهای روان پزشکی توجه میشه دقیقا مثل اینه که یکی بمیره بعد خاکش کنن علوم پزشکیم تو بعد روان میزاره آدم ها به شدت بیمار شدن برن دارو بگیرن . برا همین استخدام روان شناس بالینی ندارن

[پاسخ]

فريناز
۱۰:۴۶ ~ ۷ تیر ۱۳۹۳

لطفا به فكر ماماها هم باشين،آخه اگه ماماها نبودن كه شماها…..
انصاف نيس كه چن ساليه فقط آزمون پرستاري هستش پس مگه ما كم درس خونديم ما بايستي چيكار كنيم

[پاسخ]

مصطفی
۱۴:۳۳ ~ ۹ تیر ۱۳۹۳

فکری به حال دارندگان مدرک کمک بهیاری هم بکنید

[پاسخ]

سحر
۱۴:۴۴ ~ ۱۱ تیر ۱۳۹۳

پس اونایی که علوم آزمیشگاهی دامپزشکی خوندن چکار کنن آخه!!!!

[پاسخ]

فرشته
۰۰:۲۴ ~ ۱۲ تیر ۱۳۹۳

بچه های بهداشت عمومی چی؟ انصاف نیست

[پاسخ]

رعنا
۱۴:۲۹ ~ ۱۳ تیر ۱۳۹۳

لطفا فکری بحال کاردان و کارشناسان مامایی هم بکنید
خب اگه نیازی به ماماها نیست پس لطف کنید رشته مامایی رو از لیست رشته های دانشگاهی حذف کنید تا بجای رشته مامایی یه رشته دیگه بخونن تا بدردشون بخوره

[پاسخ]

B
۱۲:۴۹ ~ ۱۷ تیر ۱۳۹۳

پس بچه های رادیو لوژی چیکار کنن؟؟؟؟!!!!!!!

[پاسخ]

سبحان
۱۲:۴۳ ~ ۱۹ تیر ۱۳۹۳

پس من چی.کارششناس بهداشت عمومی هستم.

[پاسخ]

فاطمه
۱۲:۴۵ ~ ۲۱ تیر ۱۳۹۳

واقعا این انصاف نیست بهداشت واقعا حرف اولو میزنه هر3رشته حرفه ای _عمومی-محیط

[پاسخ]

مینا
۰۵:۴۶ ~ ۲۳ تیر ۱۳۹۳

س لطفا فکری به حال کمک بهیار ها هم بکنید انصاف نیست بعد از اون همه هزینه مدرکمونو بذاریم یه گوشه خاک بوخوره ترو خدا فکری کنید

[پاسخ]

مینا
۰۸:۳۴ ~ ۲۴ تیر ۱۳۹۳

سلام.پس کی نوبت به استخدام علوم آزمایشگاهیا می رسه؟؟؟؟؟؟ فقط پرستار همش پرستار بی انصافیه………………….

[پاسخ]

مهناز
۰۹:۵۳ ~ ۲۵ تیر ۱۳۹۳

چرا هیشکی به فکر ماماها نیست ؟ پس ما بعد از طرحمون باید چیکار کنیم؟

[پاسخ]

هلن
۱۵:۰۷ ~ ۴ مرداد ۱۳۹۳

خاک بر سرما که مامایی خوندیم!!!!!!!!!!!!!!

[پاسخ]

سمیرا
۱۵:۵۷ ~ ۴ مرداد ۱۳۹۳

سلام
فقط برای پرستارها خوب شده همشون استخدام دولتی هستن با حقوق خیلی بالا انگار فقط اونا درس خوندن بخاطر چندتا شب کاری تو ماه اینقدر بهشون پول میدن که ، واقعا بی انصافیه هنوزم ناراضین!!!! همه جام فقط پرستار میخوان…

[پاسخ]

مریم
۱۵:۴۳ ~ ۲۲ مرداد ۱۳۹۳

سلام
چرا وقتی شهر مورد نظر رو انتخاب میکنیم فقط استان تهران میاد؟؟؟؟؟؟
چرا سایت ثبت نام موقت فعال نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[پاسخ]

احسان
۰۸:۳۶ ~ ۳ شهریور ۱۳۹۳

پس چرا برا کمک بهیاری استخدامی نیست

[پاسخ]

جوان ایرانی
۱۲:۵۵ ~ ۲۴ مهر ۱۳۹۳

وقتی کار نیست چرا وقت جوان ها را میگیرید و برای تربیت نیروی انسانی سرماییه مملکت را به هدر می دهید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!
لطفا رشته بهداشت عمومی را از دانشگاه ها حذف کنید…

[پاسخ]

بیکار
۱۸:۴۸ ~ ۹ آبان ۱۳۹۳

مامای بیکار واگذارشون کردم به خدا ۳ سال از طرحم میگذره هنوز بیکارم .اعصابم به هم ریخته خوشبحال پرستارا.از طرفی سن استخدامی ام داره به اتمام می رسه .چیکار می شه کرد باید سوخت و ساخت.همگی موفق باشید

[پاسخ]

نسرین معینی
۱۳:۲۲ ~ ۱۰ آبان ۱۳۹۳

چرا نتایج استخدامی در رشته هایه مختلف دانشگاه علوم پزشکی سال ۹۳ اعلام نمیشه؟
لطف کنید یه فکری در حق ما بکنید

[پاسخ]

پری
۲۱:۲۹ ~ ۲۴ آبان ۱۳۹۳

سلام توحرف بهداشت اوله بعددرمان …تو عمل بهداشت هیچ بووووووقی نیس متاسفم برا همه هم رشته ایام که سرشون شیره مالیدن…من که حلال نمیکنم …رشته اشباعه برندارید دانشجوخب…

[پاسخ]

نسرین
۲۳:۲۹ ~ ۲۶ آبان ۱۳۹۳

چرا هیج خبری نیست ؟
ما باید خبر را رو از کجا بدست بیاریم

[پاسخ]

سید امیر حسین
۱۲:۰۶ ~ ۲ مرداد ۱۳۹۵

استخدام در رشته زیست ملوکولی

[پاسخ]