آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی البرز

دانشگاه علوم پزشکی البرز
شهر های مورد نیاز : البرز
تعداد مورد نیاز : 11 نفر
تاریخ انقضاء : 14 آبان ماه 92
متن آگهی
اطلاعيه شماره 1: 
ارائه  كارت شناسايي معتبر وبرگه پرينت اطلاعات ثبت نامي متقاضيان ،جهت شركت در آزمون مرحله اول آمادگي جسماني در تاريخ هاي 16و17/08/92 الزامي مي باشد.
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز در نظر دارد جهت تامين نيروي انساني مورد نياز در واحد نگهباني، از محل مجوز شماره 1802/100   مورخ 12/12/91  مقام محترم وزارت متبوع تعداد 11 نفر از دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم(دوره كامل متوسطه) در رشته شغلي نگهبان به شرح جدول ذيل و با جنسيت مرد را از طريق تست آمادگي جسماني ، آزمون علمي ومصاحبه(آزمون سه مرحله اي)، سپس نظر گزينش به صورت قراردادي با در نظر گرفتن اعتبار مالي به شرح جدول ذيل جذب نمايد.
منطقه جغرافيايي و تعداد نيروي هاي مورد نياز
عنوان شغل
محل مورد نياز
تعداد مورد نياز
استان مورد نياز
تعداد كل مورد نياز
مدرك و رشته تحصيلي
نگهبان
مراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز
11 نفر
(مرد)
البرز
11 نفر
(مرد)
ديپلم كامل متوسطه
تذكر مهم 1: توصيه مي گردد متقاضيان ضمن مطالعه دقيق مفاد آگهي و جدول فوق نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
1- شرايط عمومي و اختصاصي:
1/1- تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي.
2/1- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران.
3/1- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت به استثناء معافيت پزشكي كه مانع انجام كار نگهباني گردد (به تشخيص كميته استخدام و شوراي پزشكي دانشگاه)
4/1- عدم اعتياد به دخانيات ، سيگار، مشروبات الكلي و مواد مخدر سنتي و صنعتي به تاييد مراجع ذيصلاح.
5/1- عدم سابقه محكوميت جزائي مؤثر.
6/1- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانائي متناسب با شغل نگهبان
7/1- نداشتن منع انعقاد قرارداد در دستگاههاي دولتي بموجب آراي مراجع قانوني
8/1- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
9/1- سپردن تعهدنامه محضري مبني بر خدمت در شغل موردنظر در كليه نقاط استان البرز به تشخيص مديريت محترم حراست دانشگاه كه مي تواند محل خدمت را تغيير داده و فرد حق هيچ گونه اعتراضي را نداشته باشد.
10/1- حداقل سن جهت متقاضيان با مدرك تحصيلي ديپلم 20 سال (متولدين 01/08/1372 به بعد) و حداكثر سن 30 سال تمام(01/08/1362 به بعد)
تبصره : حداكثر سن با احتساب مدت خدمت نظام وظيفه و يا سابقه بيمه و يا شرايط ايثارگري(طبق بند6) تا سقف 32 سال قابل افزايش مي باشد.
11/1- بومي بودن فرد (طبق مفاد ذكر شده در بند 4 آگهي)  (بومي بودن داراي اولويت مي باشد.)
12/1-متقاضي مي بايست در زمان ثبت نام مدرك تحصيلي مورد نظر را اخذنموده باشد.
2- نحوه ثبت نام و مهلت ثبت نام :
–         ثبت نام از طريق سايت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز بصورت الكترونيكي
به آدرس  abzums.ac.ir و بر اساس فرم الصاقي صورت مي گيرد. و از زمان درج آگهي در سايت به مدت 10 روز  كاري مهلت ثبت نام از طريق سايت مذكور مي باشد. ضمنا” به داوطلبان توصيه مي گردد ثبت نام را به روزهاي پاياني موكول ننمايند.
3- مدارك مورد نياز جهت ثبت نام :
–         تكميل برگ  درخواست شغل(با دقت و خط خوانا تكميل گردد)
–         رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 96,000ريال(نودوشش هزار ريال) به حساب شماره 2177616021006  نزد بانك ملي شعبه مطهري كرج بنام درآمد امور عمومي دانشگاه علوم پزشكي البرز  قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي  بعنوان حق شركت در آزمون داوطلبان استخدام (ايثارگران 50 درصد مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ معاف مي باشند)
–         يك قطعه عكس 4×3 كه بايستي متناسب با توضيحات سايت اينترنتي دانشگاه بانضمام فيش بانكي اسكن و ارسال شود.
–         تذكر مهم: در صورت انصراف، عدم قبولي و … وجه پرداختي مسترد نمي شود.
* مدارك مورد نياز پذيرفته شدگان در مرحله اول آزمون استخدامي:
–         داوطلبان پذيرفته شده در مرحله اول آزمون استخدامي موظفند حضورا” مدارك ذيل را ظرف مدت 5 روز كاري پس از اعلام نتايج از سوي دانشگاه به همراه اصل مدارك به كارگزيني دانشگاه ارائه و رسيد دريافت نمايند. دانشگاه موظف است كليه تصاويرمدارك را با اصل آنها مطابقت داده و برابر اصل نمايد.
–         اصل به همراه تصوير مدرك تحصيلي ديپلم
–         اصل به همراه تصوير كارت ملي
–         اصل به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه
–         اصل به همراه تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم (غير پزشكي)
–         اصل به همراه تصوير مدارك دال بر بومي بودن
–         اصل به همراه تصوير مدارك دال بر ايثارگري
–         تصوير گواهي دو مقطع از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان) صرفا” جهت مشمولين بند ب شرايط بومي بودن و متقاضياني كه محل تولد مندرج در شناسنامه آنها(مشمولين بند الف شرايط بومي) با محل مورد تقاضا يكي مي باشد نيازي به ارسال مدارك تحصيلي 2 مقطع تحصيلي ندارند. ضمنا” مدرك پيش دانشگاهي به تنهايي شامل يك مقطع تحصيلي نمي باشد.
–         تصوير ساير مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت
4- بومي به فردي اطلاق مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشد:
الف) محل تولد قيد شده در شناسنامه داوطلب با استان محل تقاضا يكي باشد.
ب) حداقل دو مقطع كامل تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و متوسطه) را در استان محل تقاضا طي نموده باشد.
ج) حداقل 3 سال از سنوات تحصيلي فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح(اعم از ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان) در استان مورد تقاضا گذرانده باشند.
تبصره: دوره يكساله پيش دانشگاهي به عنوان مقطع تحصيلي محسوب نمي گردد و صرفا” مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مد نظر مي باشد.
5- زمان، مكان و مدارك مورد نياز جهت دريافت كارت ورود به جلسه و محل آزمون به شرح ذيل بوده وهرگونه تغييرات متعاقبا  از طريق سايت مذكور اعلام خواهد شد.
1/5-مرحله اول:آزمون آمادگي جسماني در تاريخ 17و16/08/92 راس ساعت 8صبح در محل: كرج-ميدان استاندارد –روبروي اداره استاندارد-خيابان فردوسي-بعداز زير گذر اول- دست راست-كوچه لاله(جنب اتوبان)- ورزشگاه شماره 2        شماره تلفن تماس: 02632802843
2/5- مرحله دوم :آزمون علمي براي پذيرفته شدگان مرحله اول حداكثر به تعداد 100 نفر(آزمون عمومي واختصاصي كتبي)روز جمعه مورخ 01/09/92 راس ساعت 9صبح  در محل : كرج –باغستان- بلوار اشتراكي –نبشگلستان يكم -دانشكده پزشكي
3/5 –مرحله سوم: براي پذيرفته شدگان مرحله دوم بصورت مصاحبه در تاريخ 10و09 /09/92محل: كرج بالاتر از ميدان طالقاني –جنب اداره پست –دانشگاه علوم پزشكي خدمات بهداشتي در ماني البرز-طبقه اول – واحد حراست
تاريخ توزيع كارت:
توزيع كارت در روزهاي سه شنبه وچهارشنبه مورخ 29و28/08/92 از طريق سايت دانشگاه علوم پزشكي البرز به آدرس www.abzums.ac.ir    مي باشد.
مواد آزمون:
–         آزمون عمومي و اختصاصي در حد ديپلم
6- تذكرات:
1/6- ايثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگاني كه حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز خانواده هاي معظم شهدا، مفقودين و جانبازان درصورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي ، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود.
2/6- داوطلبان نبايد مستخدم رسمي ، ثابت و پيماني دستگاههاي دولتي و يا بازخريد خدمت باشند.
3/6- پذيرش نيروي نگهبان با مدرك تحصيلي ديپلم كامل متوسطه انجام خواهد شد و هر زمان محرز شود كه داوطلبان خلاف اطلاعات واقع اعلام نموده اند برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد و حتي در صورت انعقاد قرارداد ، قرارداد آنها لغو و هيچ گونه حق و حقوقي نخواهند داشت. ضمنا” موظف به پرداخت هزينه هاي مربوطه به تشخيص كميته آزمون دانشگاه خواهند بود.
4/6- تذكر مهم: درصورتي كه پذيرفته شدگان پس از شركت در آزمون و بعد از آن و در طول قرارداد ، مدرك تحصيلي بالاتر اخذ نمايند، دانشگاه هيچ گونه تعهدي درخصوص پذيرش مدرك تحصيلي بالاتر يا تغيير عنوان و شغل آنها ندارد.
5/6- تصميم گيري درخصوص پذيرش مدارك ناقص به عهده كميته آزمون دانشگاه مي باشد.
6/6- تصميم گيري درخصوص موارد پيش بيني نشده در اين آگهي به عهده كميته آزمون دانشگاه مي باشد.
7/6- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي ، برعهده شخص داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام شامل: ثبت نام، صدور كارت ، شركت در مصاحبه ، پذيرش، انعقاد قرارداد، بعد از آن و … محرز شود كه ، اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي مي باشد ، داوطلب از انجام مراحل بعدي پذيرش منع و درصورت انعقاد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو و بلا اثر مي گردد.
8/6- هرگونه اطلاع رساني درخصوص اعلام نتايج پذيرفته شدگان به ميزان 5/2 برابر ظرفيت مورد نياز جهت معرفي به گزينش و … از طريق سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني abzums.ac.irwww. صورت مي گيرد. داوطلبان مي توانند اطلاعات موررد نياز خود را از اين طريق دريافت نمايند. لذا داوطلبان تقاضا مي گردد از تماس تلفني و مراجعه حضوري اكيدا” خودداري نمايند.
9/6- با توجه به اينكه ملاك ثبت نام از متقاضيان ، اطلاعات داده شده مندرج در فرم درخواست شغل مي باشد، لذا لازم است داوطلبان در تكميل اطلاعات ، نهايت دقت را بعمل آورند.بديهي است هيچگونه اصلاحاتي پس از آن قابل پذيرش نخواهد بود.
10/6 – از پذيرفته شدگان نهايي ، تعهد محضري جهت اشتغال در رشته شغلي نگهبان اخذ خواهد شد.
11/6 – پذيرفته شدگان موظفند حداكثر ظرف مدت يكماه بعد از اعلام نتيجه نهايي پذيرش به دانشگاه مراجعه نمايند در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر يا انصراف آنان دانشگاه مي تواند نسبت به پذيرش ذخيره اقدام نمايد.
12/6- هرگونه اطلاع رساني درخصوص امتحان استخدامي از طريق سايت اينترنتي دانشگاه ، خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند كرد.
13/6-با توجه به تبصره” 4 “ماده “32” آئين نامه اداري واستخدامي كاركنان غير هيات علمي در صورت نياز واخذ مجوز هاي لازم وطي مراحل قانوني در ديگر مراحل جذب، از افراد ذخيره با اطلاع رساني به ذي نفعان استفاده خواهد شد.
14/6- متقاضيان در صورت بروز هرگونه مشكل وسوال مي توانند با شماره تلفن 02632555656     تماس حاصل نمايند.
متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشترو ثبت نام اينجا را كليك كنيد.
اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن :
وبسایت : abzums.ac.ir
عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها
هدایت
۱۲:۰۶ ~ ۱۳ آبان ۱۳۹۲

من دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت هستم میتونم شرکت کنم

[پاسخ]

جواد
۱۲:۲۵ ~ ۱۳ آبان ۱۳۹۲

بچه که بودئم میگفتم درس میخونم میشم آقای مهندس بعد تو یه شرکت کار میگیرم همه بهم میگن آقای مهندس ماشین گرون قیمت سوار میشم بهم میگن آقای مهندس….
حالا که 24 سالم شد دیدم همه اونا کشک بود…..هر وقت تو مدرسه امتحان داشتم به امید روزی که مهندس میشم با انرژی میخوندم..خدایاااااا

اگه کمی پول داشتم از اینجا میرفتم میرفتم بلاد کفر که همه چی توش قانون داره..نه اینجااااااااا

[پاسخ]

کمال
۲۱:۵۸ ~ ۱۳ آبان ۱۳۹۲

وای خدا واسه نگهبانی هم دیپلم میخوان آخه گرز و دزد می فهمن دیپلم یعنی چه.. یا باز وبستن درواسه رییس وغیره چه مدرکی میخواد

[پاسخ]

ایرونی
۱۵:۴۸ ~ ۱۷ آبان ۱۳۹۲

برو بابا مگه نگهبانی چی هست که آزمونم واسش برگزار می کنن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[پاسخ]

Anahita
۱۲:۵۹ ~ ۱۸ آبان ۱۳۹۲

باید تاسف خورد برای کشوری که در حال حاضر توش زندگی میکنیم
خوب شانس آوردن نگفتن رشته تحصیلی مهندسی پزشکی میخوان

[پاسخ]

حسین
۱۲:۳۳ ~ ۲۴ آبان ۱۳۹۲

من مهندس مکانیک هستم میتونم شرکت کنم

[پاسخ]

یه جوونمرد
۲۰:۴۷ ~ ۲۷ آبان ۱۳۹۴

شما را بخدا به داد بچه های مردم برسید. کار به کجا رسیده که گریه آدم در میاد . بچه با استعداد مملکت که قدرت خواندن مهندسی مکانیک رو داشته آرزو کنه که نگهبان بشه!!! خدایا از خواندن این پیامها من که نه سر پیازم و نه ته پیاز، از ته دل گریه ام گرفته. به داد این عزیزان برسید که عمری رو بجای یللی تللی گوشه کوچه خیابون، شب و روز پشت فرمولهای ریاضی چشمهاشون سرخ شد و مادراشون آه کشیدند.

[پاسخ]