آگهی استخدام دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
شهر های مورد نیاز : تهران - ری
تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
تاریخ انقضاء : 28 خرداد الی 3 تیر ماه 93
متن آگهی

با توجه به تغييرات ايجاد شده در نحوه بکارگيری داوطلبين مشاغل پرستاری بدينوسيله زمان اعطای کارت ورود به جلسه به متقاضيان شرکت در آزمون به ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 93/04/04 موکول می گردد، بديهی است متقاضيان محترم می توانند از ساعت 16 روز چهارشنبه لغايت ساعت 24 روز پنج شنبه مورخ 93/04/05 کارت ورود به جلسه خود را از سايت دانشگاه دريافت نمايند ضمنا جزئيات تغييرات ايجاد شده در نحوه جذب و بکارگيری متقاضيان متعاقبا اعلام می گردد.

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي جهت تامين نيروي انساني مورد نيازمركز آموزشي، درماني روانپزشكي رازي و بیمارستان توانبخشی رفیده به استناد بند 4 بخشنامه شماره 100/273 مورخ 93/3/20 مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افراد  واجد شرايط در رشته های شغلی پرستار و بهیار از طريق آزمون عمومي و تخصصي بصورت قراردادی به شرح ذیل استخدام می نمايد.

جهت اتصال به لینک ثبت نام اینجارا کلیک کنید

جدول نيازهاي استخدامي

رديف عنوان رشته شغلي محل جغرافيايي خدمت جنس شرایط احراز
زن مرد
1 پرستار تهران(بیمارستان رفیده) * * دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناس ارشد یا دکتری در کلیه گرایش ها پرستاری
2 بهیار تهران(بیمارستان رفیده) * * دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در یکی از رشته های پرستاری، مامایی ،بهداشت عمومی.دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری
پرستار شهر ری( بیمارستان روانپزشکی رازی) * * دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناس ارشد یا دکتری در کلیه گرایش ها پرستاری
بهیار شهر ری( بیمارستان روانپزشکی رازی) * * دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در یکی از رشته های پرستاری، مامایی ،بهداشت عمومی.دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری

 

1. شرايط عمومی پذيرش قرارداد کار معين:

1/1-تدين به دين مبين اسلام و يا يکی از اديان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

1/2-تابعيت نظام جمهوری اسلامی ايران

1/3-داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومی يا معافيت دايم از خدمت (ويژه برادران)

 1/4-عدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر، مواد افيونی وانواع روانگردانها

1/5-عدم سابقه محکوميت جزائی موثر

1/6-داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانايی انجام کاری که برای آن استخدام می شود .

1/7-نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

1/8-داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمی ، ثابت و پيمانی ساير دستگاه های دولتی و يا باز خريد خدمت باشند .

1/9-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

 

2. شرايط اختصاصی پذيرش قرارداد کار معين:

 

1/2-داشتن حداقل 20سال سن تمام وحداکثر 25 سال تمام برای دارندگان ديپلم بهياری ،35 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصيلی کاردانی وکارشناسی ،40 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصيلی کارشناسی ارشد تا تاريخ انتشار آگهی

  تبصره : موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد

   الف) داوطلبانی که درجبهه های نبرد حق عليه باطل (ازتاريخ 95/6/31 لغايت 67/5/29) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان مدت حضوردر جبهه وهمچنين مدت زمان بستری ويا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحيت درجبهه های نبرد حق عليه باطل

  ب) افراد خانواده معظم شهداء ،آزادگان ،مفقود الاثرها وجانبازان ازکارافتاده کلی که قادر به ا نجام کار نمی باشند شامل : همسر ،پدر ،مادر، خواهر وبرادر تا ميزان 5 سال

  ج) آزادگان ، فرزندان شاهد ،جانباز 25% وبالاتر وآزادگانی که حداقل يک سال سابقه ا سارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

  د ) مدت خدمت سربازی

  هـ ) داوطلبانی که طرح خدمت نيروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان وپيراپزشکان ومتعهدين خدمت قانون مذکور انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق

2/2-مشمولين خدمت پزشکان وپيراپزشکان می بايست دارای معافيت يا گواهی پايان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

  تبصره – مشمولين قانون خدمت پزشکان وپيراپزشکان که درحين انجام خدمت قانونی درواحدهای تابعه دانشگاه می باشند و از تاريخ آزمونبمدت 3 ماه به اتمام طرحآنان باقی مانده می تواننددرامتحان اين دانشگاه شرکت نمايند.ارسال گواهی اشتغال به طرح اينگونه افراد با ذکر تاريخ اتمام طرح الزامی است.

جدول زمانبندی

  رديف   عنوان   تاريخ
  1   شروع ثبت نام در اينترنت از ساعت 8 صبح سه شنبه 93/03/28
  2   پايان ثبت نام در اينترنت تا ساعت 24 سه شنبه 93/04/03
  3   آزمون استخدامی   93/04/06
  4   اعلام نتايج 5/1برابر ظرفيت متعاقباً از طريق سايت اعلام خواهد شد.

 

3-نحوه ثبت نام ومدارک مورد نياز

ثبت نام به صورت الکترونيکی ازطريق سايت اينترنتی دانشگاه به شرح ذيل انجام می گيرد.

1/3-مدارک مورد نياز ثبت نام مقدماتی

الف) تکميل برگ درخواست شغل

ب) رسيد بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ50000ريال بهحساب شماره 2178469009000 با کد شناسه 201به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشینزد بانکملی شعبه ارکیده قابل واريز در تمام شعب بانک ملیبعنوان حق شرکت درامتحان عمومی وتخصصی داوطلبان قابل پرداخت می باشد ايثارگران 50درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند

ج) يک قطعه عکس 4×3 که بايستی متناسب با توضيحات سايت اينترنتی دانشگاه بانضمام فيش بانکی و مدرک تحصیلی اسکن و ارسال شود.

2/3-مدارک مورد نياز پس از قبولی درمرحله اول امتحان :

داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک را ظرف مدت 5روز کاری پس از اعلام نتايج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزينی دانشگاه حضوراً ارائه و رسيد دريافت نمايند.دانشگاه موظف است کليه تصاوير مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نمايد

اصل به همراه تصويرآخرين مدرک تحصيلی

اصل به همراه تصوير کارت ملی

اصل به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه

اصل به همراه تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومی يا معافيت دائم (ويژه برادران)

اصل به همراه تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشکان وپيراپزشکان يا معافيت ازآن

اصل به همراه تصوير مدارک دال بر ايثارگری ،معلولين عادی حسب مورد از مراجع ذيربط

اصل به همراه تصوير ساير مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره : مدرک تحصيلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پيراپزشکان يا معافيت از مراجع ذيربط استعلام خواهد شد وتطبيق اوليه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

4-نحوه ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام

1/4- متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند حداکثر تا تاريخ تعيين شده نسبت به ثبت نام الکترونيکی به آدرس اينترنتی https://uswr.ac.ir اقدام نمايند.

2/4-به ثبت نام ناقص ويا ارسال مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد ووجوه پرداختی به هيچ وجه مسترد نميشود.

 

5-مواد امتحان برای مقاطع کاردانی وبالاتر عبارتند از :

1/5-امتحان توانمنديهای عمومی شامل : 1- زبان وادبيات فارسی 2- زبان انگليسی (عمومی) 3- رياضی وآمار مقدماتی 4- فن آوری اطلاعات 5- معارف اسلامی 6- اطلاعات سياسی واجتماعی ومبانی قانون درمجموع به تعداد(90) سوال به صورت چهارگزينه ای (نيم نمره منفی به ازای هر چهارپاسخ غلط محاسبه خواهد شد) طراحی می گردد.

تبصره :ا قليت های دينی از پاسخگويی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند وامتياز آن درساير موارد امتحان توزيع می شود

2/5-امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد 45 سوال به صورت چهار گزينه ای ( يک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه می شود)طراحی خواهد شد

3/5-سوالات توانمندی های عمومی و تخصصی هرکدام يک نمره و مجموع سوالات عمومی با ضريب نيم و مجموع سوالات تخصصی با ضريب سه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .

 

6-مواد امتحان مقطع ديپلم بهياری

1/6-امتحان توانمنديهای عمومی شامل : 1- معارف اسلامی 2- اطلاعات سياسی واجتماعی ومبانی قانونی 3- زبان وادبيات فارسی 4- فن آوری اطلاعات 5- زبان انگليسی 6- رياضی وآمار مقدماتی باضريب نيم وبصورت چهارگزينه ای (نيم نمره منفی به ازای هر چهارپاسخ غلط اعمال می شود) خواهد بود.

تبصره :اقليت های دينی از پاسخگويی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند وامتياز آن درساير موارد امتحان توزيع می شود

2/6-امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی بهياری به تعداد 45 سوال وبه صورت چهارگزينه ای با اعمال ضريب 3( اعمال يک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط ) خواهد بود.

 

7- تذکرات

1/7-ايثارگران شامل جانبازان ، آزادگان ورزمندگانی که حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحميلی دارند ونيز خانواده های معظم شهداء ،مفقودين وجانبازان درصورت دارا بودن شرايط مندرج درآگهی با رعايت قوانين ومقررات مربوط از اولويت قانونی برخوردار خواهند بود.

2/7-از کل مجوز تخصيص يافته به دانشگاه سی (30) درصد آن برابر قوانين ومقررات برای پذيرش ايثارگران اختصاص می يابد بيست وپنج (25 ) درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل وفرزندان وهمسران شهداء وجانبازان بيست وپنج (25 )درصد وبالاتر وفرزندان وهمسران آزادگان بالای يکسال اسارت ، معرفی شده از سوی بنياد شهيد وامورايثارگران استان اختصاص می يابد وپنج درصد سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه درجبهه ها وهمسر وفرزندان آنان وفرزندان جانبازان زير بيست وپنج (25) درصد وآزادگان زير يک (1) سال وخواهران وبرادران شهداء اختصاص می يابد درموارديکه نياز به تخصص دارد رعايت شرايط علمی (شرايط احراز مندرج درآگهی استخدام )الزامی است.

3/7-انتخاب ايثارگران درحد سهميه 5 درصد به ترتيب نمره فضلی از بين ايثارگران واجد شرايط که درزمان مقرر ثبت نام نموده اند ، انجام خواهد شد

4/7-پذيرش مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.

5/7-جانبازان وخانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسايی ازبنياد شهيد وامورايثارگران با ارائه تصوير آن نيازی به اخذ وارائه گواهی از بنياد مذکور ندارند

6/7-معلولين عادی بشرط دارا بودن شرايط مندرج درآگهی وکسب حد نصاب نمره به ترتيب نمره فضلی ازسه (3 ) درصد سهميه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

7/7-به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصيلی بالاتر و پائين تر از مقاطع تحصيلی اعلام شده درشرايط احراز مشاغل مورد اشاره وهمچنين مدارک معادل ترتيب اثرداده نخواهد شد.

8/7-مسئوليت ناشی از عدم رعايت دقيق ضوابط وشرايط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودرهرمرحله از مراحل ثبت نام ،امتحان وجذب محرزشود که داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج درآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد قرارداد کار معين ، قراداد مزبور لغو وبلااثرمی گردد.

9/7-اخذ تائيديه مدارک تحصيلی متقاضيان درصورت پذيرفته شدن درامتحان (حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه) ازسوی دانشگاه ها الزامی است.

10/7-انتخاب داوطلبان به ترتيب بالاترين نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با در نظر گرفتن ظرفيت پيش بينی شده به ميزان 5/1 برابر تعداد مورد نياز با رعايت اولويت های مندرج در آگهی صورت می پذيرد.

11/7-انتخاب نهايی پذيرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل گزينش صورت خواهد گرفت.

12/7-پذيرفته شدگان نهايی ، متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمايند در غير اين صورت قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخيره وفق مقررات استفاده می شود .

13/7-پس از قبولی داوطلبان در مرحله اول ، دانشگاه با آنان قراداد 89 روزه منعقد می نمايد و تمديد قراداد منوط به احراز گزينش توسط هسته گزينش خواهد بود .

14/7-هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طريق سايت اينترنتی به صورت همزمان خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند کرد.

15/7-باتوجه به اين که ملاک ثبت نام ازمتقاضيان تکميل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکميل آن نهايت دقت را به عمل آورده وهيچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود.

16/7-داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب يک شغل و يک محل جغرافيايی که بيمارستان های دانشگاه در آن مستقر می باشند خواهند بود.

 

نکات ضروری برای تکميل فرم ثبت نام

  • لازم است کليه اطلاعات بصورت فارسی ثبت شود، لذا از تايپ با حروف لاتين جدا خودداری فرمائيد.
  • لطفا در تکميل اطلاعات فرم دقت لازم به عمل آوريد. پس از تاييد داده‌های وارد شده در فرم و دريافت کد رهگيری، امکان ويرايش و ثبت نام مجدد وجود نخواهد داشت.
  • در هر مرحله از ثبت نام و قبل از تاييد نهايی می‌توانيد به صفحات قبل برگرديد و اطلاعات وارد شده را ويرايش کنيد
  • برای فراگذاری عکس،از عکس های پرسنلی 4*3 استفاده کنيد.
  • لازم به ذکر است حجم فايل تصوير داوطلب نبايد بيشتر از 100 کيلو بايت باشد.
  • پسوند قابل قبول برای فراگذاری تصوير jpg ميباشد. توجه کنيد که پسوند فايل در نام عکس حتما با حروف کوچک ذخيره شده باشد

 

قابل توجه داوطلبان آزمون استخدامی قراردادی مورخ 93/04/06 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

داوطلبان گرامی ميتوانند جهت رويت و پرينت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی با ورود کد رهگيری در محل مورد نظر در سايت در تاريخ 93/04/04 از ساعت 8:00 صبح لغايت24:00 تاريخ  93/04/05 اقدام نمايند. زمان و محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

توجه کنيد که همراه داشتن کارت شناسائی معتبر عکس دار و پرينت کارت ورود به جلسه و اصل فيش بانکی جهت شرکت در آزمون الزامی ميباشد در غير اين صورت از ورود افراد به جلسه امتحان استخدامی ممانعت بعمل خواهدآمد.

 

چنانچه در مورد آگهی استخدام و اطلاعات ارايه شده  سوالی داريد می توانيد با شماره تلفن 02122180060-02122180014‌ باکارشناسان واحد استخدام دانشگاه تماس حاصل نماييد.

لینک دعوت به همکاری

عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها
مژگان
۲۰:۴۰ ~ ۲۷ خرداد ۱۳۹۳

خوشبحالتون… چه شرایط آسونی….موفق باشین

[پاسخ]

مریم
۰۰:۱۵ ~ ۹ تیر ۱۳۹۳

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان.بنده دانشجوی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران رشته روانشناسیکودکان هستم .خواهش می کنم که اگهی اتستخدام هم برای رشته ما رو داشته باشید.تشکر از لطف شما.

[پاسخ]