آگهی استخدام بیمارستان فوق تخصصی نور افشار

شهر های مورد نیاز :
تعداد مورد نیاز :
تاریخ انقضاء :
متن آگهی

استخدام بیمارستان فوق تخصصی نور افشار

بيمارستان فوق تخصصي نورافشار،به منظورتامين نيروي انساني مورد نيازخود به صورت قراردادي به شرح ذيل دعوت به همكاري مي كند.

 

 • شهرهای مورد نیاز : تهران
 • تعداد نیروی مورد نیاز : 136 نفر
 • تاریخ انقضا : 26 اسفند ماه 91

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : پزشک عمومی
 • مقطع تحصیلی : —-
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : پرستار
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کمک پرستار
 • مقطع تحصیلی : دیپلم،فوق دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : منشی کلینیک و بخش
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : تکنسین اتاق عمل
 • مقطع تحصیلی : فوق دیپم،لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : تکنسین بیهوشی
 • مقطع تحصیلی : فوق دیپلم ،لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : تکنسین تصویربرداری
 • مقطع تحصیلی : فوق دیپلم،لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : انباردار
 • مقطع تحصیلی : فوق دیپلم،لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

 

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس تغذیه
 • مقطع تحصیلی : لیسانس،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس فیزیوتراپی
 • مقطع تحصیلی : لیسانس،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس مدیریت بیمارستانی
 • مقطع تحصیلی : لیسانس ،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کار  درمان
 • مقطع تحصیلی : لیسانس ،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس حسابداری
 • مقطع تحصیلی : لیسانس ،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس مدارک پزشکی
 • مقطع تحصیلی : لیسانس ،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس بهداشت عمومی
 • مقطع تحصیلی : لیسانس ،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس رایانه
 • مقطع تحصیلی : لیسانس ،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس خرید کارپرداز
 • مقطع تحصیلی : لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس تاسیسات برق
 • مقطع تحصیلی : لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس تاسیسات مکانیک
 • مقطع تحصیلی : لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : ترخیص کار
 • مقطع تحصیلی : لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : تکنسین تاسیسات مکانیک و برق
 • مقطع تحصیلی : لیسانس ،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : تکنسین مخابرات
 • مقطع تحصیلی : لیسانس ،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : تکنسین دارویی
 • مقطع تحصیلی : لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

آدرس و نحوه تماس

 • ایمیل : job@noorafshar.com
 • سایت : http://www.noorafshar.com

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی

بيمارستان فوق تخصصي نورافشار،به منظورتامين نيروي انساني مورد نيازخود به صورت قراردادي به شرح ذيل دعوت به همكاري مي كند.


شرايط عمومي :

1.    تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي
2.    تابعيت نظام جمهوري اسلامي
3.    التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي
4.    داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت
5.    عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان ها
6.    عدم سابقه محكوميت جزائي موثر
7.    داشتن سلامت كامل جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند .
8.    نداشتن منع استخدام به موجب آراء مرجع قضايي
9.    داوطلبان استخدام تمام وقت نبايد در محل ديگري مستخدم رسمي ، ثابت و يا پيماني باشند .
تذكرات :
1.    متقاضيان محترم ايثارگر در اولويت استخدام مي باشند .
2.    دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي قيد شده الزامي مي باشد .
3.    سابقه كار مرتبط در بيمارستان براي متقاضيان الزامي است .
4.    پس از اتمام مهلت ثبت نام ، فرم هاي دريافتي در كميته استخدام بيمارستان با توجه به امتياز كسب شده بر اساس اطلاعات ارسالي بررسي و از افراد واجد شرايط كه امتياز بيشتري كسب كرده اند ، جهت مصاحبه حضوري دعوت به عمل خواهد آمد . انتخاب داوطلبان استخدام ، پس از طي مصاحبه هاي حضوري عمومي و تخصصي از ميان افراد حائز شرايط ، به ترتيب بالاترين نمره كسب شده در فرم ها و مصاحبه ها خواهد بود .
5.    پذيرفته شدگان به صورت قراردادي با بيمارستان نورافشار همكاري خواهند نمود و اين همكاري هيچگونه ضمانتي مبني بر استخدام در جمعيت هلال احمر نخواهد داشت .
6.    مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا تكميل پرسشنامه استخدامي به صورت ناقص و خلاف واقعيت ، به عهده متقاضي مي باشد.
7.    با توجه به اينكه امتيازدهي و ارزيابي اوليه بر مبناي اطلاعاتي است كه در پرسشنامه استخدامي ارائه مي نماييد ، لذا خواهشمند است اطلاعات خود را به صورت كامل و صحيح بيان كنيد
نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نامه :
متقاضيان محترم واجد شرايط حداكثر تا 10 روز پس از درج آگهي نسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام نمايند :
1.    درصورت تمايل به ارسال تقاضا فايل Word پرسشنامه استخدامي را دانلود و با فونت Arial شماره 10 تمامي اطلاعات را تكميل كرده و به آدرس ايميلjob@noorafshar.com ارسال نمايند .
2.    جهت حصول اطمینان از دریافت اطلاعات شما یک نامه به ایمیل شما ارسال خواهد شد.  چنانچه آن را دریافت نکردید لطفاً اطلاعات خود را مجدد ارسال نمایید.

لینک آگهی

اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن :
وبسایت :
عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها
فاطمه صالحیان
۱۴:۳۰ ~ ۱۰ فروردین ۱۳۹۳

سلام من کاردان بهداشت حرفه ای هسم آیا میتونم استخدام بشم؟

[پاسخ]

ابوذر علیمرادی
۱۳:۳۲ ~ ۶ شهریور ۱۳۹۳

اینجانب دارای مدرک کمک بهیاری و 4 سال سابقه کار در بیمارستان و منازل بیماران هستم و در بخش icu تسلط کامل را دارم.
اماده همکاری با بیمارستان ها و درمانگاه ها هستم.

[پاسخ]

فرشته صفری
۲۱:۴۵ ~ ۱۴ مهر ۱۳۹۳

سلام منکارشناس روانشناسی عمومی هستم آیا میتونم استخدام بشم؟

[پاسخ]

تکتم
۱۸:۲۵ ~ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

با سلام.من کارشناس صنایع غذایی هستم برای قسمت منشی میتونم استخدام شم؟سال ۹۰ درسم تموم شده و تمامه این چند سال دنبال کار گشتم.اما بیکارم همچنان.و به شدت نیازمند به کارم

[پاسخ]

مهدی
۱۲:۱۸ ~ ۲۵ تیر ۱۳۹۴

سلام
من مدرک کمک پرستاری.عمومی کمکهای اولیه و فوریت های پزشکی.امدادگراورژانس.کمک های اولیه و شناخت دارو رادارم آیاامکان استخدام این جانب هست؟

[پاسخ]

شیرین
۱۶:۰۷ ~ ۴ شهریور ۱۳۹۴

سلام
من مدرک کارشناس هوشبری را دارم با ۶ سال سابقه امکان استخدام هست؟
با تشکر

[پاسخ]

الهام ملاصالحی پاسخ در تاريخ تیر ۵ام, ۱۳۹۵ ۲:۵۳ ب.ظ:

با سلام. من الهام ۳۵ ساله .ساکن تهران . مدرک کمک بهیاری دارم و جویای کار

[پاسخ]

رویا خوشرفتار
۰۶:۲۰ ~ ۲۳ اسفند ۱۳۹۴

مدرک کمک بهیاری با ۵ سال سابقه و دانشجوی امداد سوانح هلال احمر اماده همکاری میباشم

[پاسخ]

زهره گرجی
۱۵:۰۵ ~ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

با سلام مدرک کمک بهیاری و فوریتهای پزشکی دارم جویای کار هستم یکسال سابقه کار

[پاسخ]

مصطفی اخلاقی
۱۹:۳۱ ~ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

با سلام وخسته نباشید من اخلاقی هستم دارای مدرک کمک پرستاری از دانشکده شهید بهشتی هستم و آماده همکاری با بیمارستان شما هستم ممنون میشم بگید چطوری اقدام کنم مرسی با تشکر

[پاسخ]

سهیلا عرفانی جو
۲۲:۴۲ ~ ۲ خرداد ۱۳۹۵

سهیلا عرفانی جو،لیسانس زبان وادبیات فارسی ۵سال سابقه کاردر صندوقداری دارم.

[پاسخ]