آگهی استخدام در آموزشگاه نظامي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران

شهر های مورد نیاز : سراسر کشور
تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
تاریخ انقضاء : 31 مرداد ماه 92
متن آگهی

 

نيروی هوايی ارتش جمهوری اسلامی ايران جهت تامين نيروی انسانی خود از بين دارندگان ديپلم جهت آموزشگاه نظامی بصورت پيمانی داوطلب پسر می پذيرد.

الف) شرايط عمومی :

1ـ تابعيت جمهوری اسلامی ايران 2ـ متدين به دين مبين اسلام و اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و احكام اسلامي 3ـ داشتن سلامت رواني و جسماني برابر گواهي اداره بهداشت و درمان نهاجا (حداقل قد 160 سانتي متر ) 4ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري ، سياسي ،اخلاقي 5ـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محروميت از خدمات دولتي 6ـ موفقيت در آزمايش هاي ورودي ( علمي ، عقيدتي ،مصاحبه حضوري  و ورزش ) 7ـ با توجه به شبانه روزي بودن دوره آموزشي لازم است داوطلبان مجرد بوده و تا اتمام دوره آموزشي مجرد باقي بمانند.

يادآوري مهم

    (1) داشتن مدرك تحصيلي قبولي ديپلم متوسطه در يكي از رشته هاي  رياضي فيزيك ، علوم تجربي و علوم انساني با معدل كل حداقل 14 و معدل كتبي حداقل 10

تبصره: دارندگان معدل بالاتر داراي اولويت بوده و فرزندان شاهد و از اعمال شرط معدل معاف مي‌باشند.

 (2)  فقط از متولدين اول مرداد ماه سال 71 تا آخر اسفند ماه سال 74 ثبت نام بعمل مي آيد (داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.)

تبصره: مدت 5 سال به حداكثر سن فرزندان شاهد اضافه خواهد شد.

(3) استخدام مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارايه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي   مي باشد (استخدام مشمولين غايب و دارندگان كارت معافيت پزشكي ممنوع است.)

(4) كليه قبول شدگان مراحل گزينش بر اساس اولويت هاي كميته نهايي گزينش انتخاب خواهند شد.

(5) در هر مرحله از گزينش كه مشخص گردد داوطلب فاقد شرايط اعلام شده مي باشد از ادامه مراحل گزينش وي جلوگيري بعمل خواهد آمد.

(6) مدت قرارداد خدمت پيماني 5 سال است و تمديد و تجديد آن مجاز نمي‌باشد ولي كاركنان پيماني مي‌توانند در صورت نياز نهاجا و تمايل فردي و دارا بودن شرايط لازم در طول مدت قرارداد براي كادر ثابت استخدام شوند.

(7) متقاضيان استخدام پيماني كه قبلاً داراي سابقه خدمت پيماني در نيروهاي مسلح بوده‌اند واجد شرايط استخدام نمي‌باشند.

(8) خدمت پرسنل پيماني به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي گرديده و در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا بركنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.

 ب) امتياز ها

1ـ دانش آموزان در طول مدت آموزش حداقل يك ساله ، شبانه روزي بوده وكليه هزينه ها از قبيل: وسايل كمك آموزشي ، خوراك ،پوشاك ،بهداشت و درمان ،مسكن و وسايل زيست به عهده نيروي هوايي خواهد بود و ماهيانه مبلغي به عنوان حقوق ، برابر قوانين و مقررات به آنان پرداخت خواهد شد.

تبصره: تنها همسر و فرزند مستخدمين به عنوان عائله تحت تكفل آنان محسوب مي گردند.

2ـ دانش آموزان ، پس از پايان دوره آموزش ، به درجه گروهبان يكمي نايل و از حقوق و ديگر امتيازهاي مربوط برابر مقررات جاري برخوردارمي گردند.

3ـ فرزندان معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، از امتيازات مصوب برخوردار خواهند شد.

4ـ بسيجيان فعال و فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح در شرايط مساوي داراي اولويت مي باشند.

پ)مدراك مورد نياز براي ثبت نام

1ـ يك قطعه عكس 4×3 پشت نويسي شده.

2ـ اصل گواهي موقت و ريز نمرات ديپلم.

3ـاصل شناسنامه .

4ـ اصل كارت ملي يا ابلاغيه ملي .

5ـ اصل كارت پايان خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت يا برگه اعزام به خدمت.

6ـ خانواده درجه 1 شهداء ، جانبازان ،آزادگان ، فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح و بسيجيان فعال بايستي هنگام ثبت نام اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذيصلاح دال بر مشموليت آنان را ارائه نمايند.

ت) نحوه ثبت نام

1ـ داوطلبان لازم است با همراه داشتن اصل و روگرفت مدارك خواسته شده از تاريخ 5/05/ 92   در ساعات اداري (8:00 الي 13:00 )  يكي از روزهاي هفته حضوراً به يكي از حوزه‌هاي ثبت نام مراجعه و ضمن تحويل مدارك نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

تبصره: پايان مهلت ثبت نام برای داوطلبان تهران و شهرستان 05/31/ 92  می باشد.

2ـ ثبت نام بصورت حضوری است، لذا به مداركی كه بصورت پستی ارسال شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ت) نحوه ثبت نام

1ـ داوطلبان لازم است با همراه داشتن اصل و روگرفت مدارك خواسته شده از تاريخ 5/05/ 92 در ساعات اداری (8:00 الي 13:00 )  يكی از روزهای هفته حضوراً به يكی از حوزه‌های ثبت نام مراجعه و ضمن تحويل مدارك نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

تبصره: پايان مهلت ثبت نام برای داوطلبان تهران و شهرستان 05/31/ 92  می باشد.

2ـ ثبت نام بصورت حضوری است، لذا به مداركی كه بصورت پستي ارسال شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ث) نشاني محل هاي  ثبت نام

1- تهران: خيابان پيروزی- روبروي تالار بهمن نهاجا-دفتر استخدام ستاد نهاجا- تلفن: 39964785-021.

2- تهران: ميدان امام حسين- خيـابـان دمـاونـد –  ايسـتگاه فرودگاه –  فرماندهی آموزش های هوايی شهيد خضرائي – دايره گزينش و استخدام –تلفن :33341798-021

3- شيراز: بلوار مدرس – درب دوم پايگاه هوايي –دفتر استخدام نيروی هوايی – تلفن :7209357-0711

4- اصفهان: خانه اصفهان – خيابان گلخانه – چهار راه نيروی هوايی- منازل سازمانی– دفتر استخدام نيروي هوايی – تلفن :4439767- 0311

5- تبريز: ميدان آذربايجان – خيابان فرودگاه –پايگاه دوم شكاری – دفتر استخدام نيروی هوايی –تلفن :2642400-0411

6- همدان: شهرستان كبودر آهنگ – پايگاه سوم شكاری شهيد نوژه – ساختمان هتل H – جنب دفتر سازمان خدمات درمانی نيروهای مسلح – دفتر استخدام نيروی هوايی تلفن:5552724-0812

7- دزفول: پايگاه چهارم شكاري – بين دزفول و انديمشك – دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن :6268741 -0641

8- بوشهر: پايگاه ششم شكاری – ميدان حر(بهمنی) – درب جنوبی پايگاه – دفتر استخدام نيروی هوايی – تلفن 4563300-0771

9- بندر عباس: بلوار علی ابن ابيطالب – روبروی شهرك توحيد – دفتر استخدام نيروی هوايی – تلفن :3701515-0761

10- محمودآباد: كيلومتر6 جـاده محمودآبـاد به فريدونكنـار – روبروی روسـتای درياسر – مجتمع آموزشی نجـات خدمه نهاجا – دفتر استخدام نيروی هوايی – تلفن 39964441-021

11- مشهد: انتهای خيابان نخ ريسی – منطقه پدافند هوايی شمال شرق – دفتر استخدام – جنب بانك سپه – تلفن :3442828 -0511

12- كرمانشاه: بلوار شهيد كشوری- نرسيده به ميدان امام- مهمانسرای نگين- دفتر استخدام- تلفن:    4234838-0831.

ج) زمان و مكان برگزاری آزمون ورودی :

زمان برگزاری آزمون

ساعت 00/07 صبح مورخه   04 /06/92

محل برگزاری آزمون

در موعد ثبت نام به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد

مواد  امتحانی

زبا ن انگليسی – زبان و ادبيات فارسی –  دين و زندگی–  رياضی – رايانه و آزمون هوش و اطلاعات عمومی در  سطح مقطع متوسطه

 

اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن :
وبسایت :
عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها