آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی استان البرز

شهر های مورد نیاز :
تعداد مورد نیاز :
تاریخ انقضاء :
متن آگهی

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی استان البرز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز در واحد خدمات (نظافتچی )، از محل مجوز شماره ۱۸۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ مقام محترم وزارت متبوع تعداد ۱۵ نفر از دارندگان مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی ( سیکل) و یا دیپلم (دوره کامل متوسطه) در رشته شغلی پیشخدمت به شرح جدول ذیل و با جنسیت مرد را از طریق مصاحبه، و آزمون علمی و سپس نظر گزینش به صورت قراردادی با در نظر گرفتن اعتبار مالی به شرح جدول ذیل جذب نماید.

 

  • شهرهای مورد نیاز : البرز
  • تعداد مورد نیاز : 15 نفر
  • تاریخ انقضا : 31 تیر ماه 92

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز در نظر دارد جهت تامين نيروي انساني مورد نياز در واحد خدمات (نظافتچي )، از محل مجوز شماره 1802/100   مورخ 12/12/91  مقام محترم وزارت متبوع تعداد 15 نفر از دارندگان مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي( سيكل) و يا ديپلم(دوره كامل متوسطه) در رشته شغلي پيشخدمت به شرح جدول ذيل و با جنسيت مرد را از طريق مصاحبه، و آزمون علمي و سپس نظر گزينش به صورت قراردادي با در نظر گرفتن اعتبار مالي به شرح جدول ذيل جذب نمايد.

منطقه جغرافيايي و تعداد نيروي هاي مورد نياز
عنوان شغل
محل مورد نياز
تعداد مورد نياز
استان مورد نياز
تعداد كل مورد نياز
مدرك و رشته تحصيلي
نظافتچي
مراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز
15 نفر
(مرد)
البرز
15 نفر
(مرد)
پايان مقطع تحصيلي راهنمايي يا ديپلم كامل متوسطه

تذكر مهم 1: توصيه مي گردد متقاضيان ضمن مطالعه دقيق مفاد آگهي و جدول فوق نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. ضمنا” اولويت پذيرش با دارندگان مدرك تحصيلي ديپلممي باشد.
1- شرايط عمومي و اختصاصي:
1/1- تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي.
2/1- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران.
3/1- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت به استثناء معافيت پزشكي كه مانع انجام كاري خدماتي گردد (به تشخيص كميته استخدام و شوراي پزشكي دانشگاه)
4/1- عدم اعتياد به دخانيات ، سيگار، مشروبات الكلي و مواد مخدر سنتي و صنعتي به تاييد مراجع ذيصلاح.
5/1- عدم سابقه محكوميت جزائي مؤثر.
6/1- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانائي متناسب با شغل نظافتچي
7/1- نداشتن منع انعقاد قرارداد در دستگاههاي دولتي بموجب آراي مراجع قانوني
8/1- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
9/1- سپردن تعهدنامه محضري مبني بر خدمت در رشته شغلي و محل پذيرفته شده به مدت حداقل 10 سال.ضمنا” دانشگاه پس از پذيرفته شدن و شروع بكار ، در صورت نياز مي تواند محل خدمت را تغيير داده و فرد حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد
10/1- حداقل سن جهت متقاضيان با مدرك تحصيلي سيكل (پايان دوره راهنمايي) يا ديپلم 20 سال (متولدين 1/1/1372 به بعد) و حداكثر سن 30 سال تمام(1/1/1362 به بعد)
تبصره : حداكثر سن با احتساب مدت خدمت نظام وظيفه و يا سابقه بيمه و يا شرايط ايثارگري(طبق بند6) تا سقف 32 سال قابل افزايش مي باشد.
11/1- بومي بودن (طبق مفاد بند 4 آگهي)
12/1-متقاضي مي بايست در زمان ثبت نام مدرك تحصيلي مورد نظر را اخذنموده باشد.
2- نحوه ثبت نام و مهلت ثبت نام :
–         ثبت نام از طريق سايت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز بصورت الكترونيكي
به آدرس www.abzums.ac.ir صورت مي گيرد. و از زمان درج آگهي در سايت به مدت دو هفته كاري مهلت ثبت نام از طريق سايت مذكور مي باشد. ضمنا” به داوطلبان توصيه مي گردد ثبت نام را به روزهاي پاياني موكول ننمايند.

3- مدارك مورد نياز جهت ثبت نام :
–         تكميل برگ  درخواست شغل(با دقت و خط خوانا تكميل گردد)
–         رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 200,000ريال(دويست هزار ريال) به حساب شماره 2177616021006  نزد بانك ملي شعبه استاد مطهري كرج بنام مديريت امور عمومي دانشگاه علوم پزشكي البرز  قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي  بعنوان حق شركت در آزمون داوطلبان استخدام (ايثارگران 50 درصد مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ معاف مي باشند)
–         يك قطعه عكس 4×3 كه بايستي متناسب با توضيحات سايت اينترنتي دانشگاه بانضمام فيش بانكي اسكن و ارسال شود.
–         تذكر مهم: در صورت انصراف، عدم قبولي و … وجه پرداختي مسترد نمي شود.
* مدارك مورد نياز پذيرفته شدگان در مرحله اول آزمون استخدامي:
–         داوطلبان پذيرفته شده در مرحله اول آزمون استخدامي موظفند حضورا” مدارك ذيل را ظرف مدت 5 روز كاري پس از اعلام نتايج از سوي دانشگاه به همراه اصل مدارك به كارگزيني دانشگاه ارائه و رسيد دريافت نمايند. دانشگاه موظف است كليه تصاويرمدارك را با اصل آنها مطابقت داده و برابر اصل نمايد.
–         اصل به همراه تصوير آخرين مدرك التحصيلي (فارغ التحصيلي تا 1/4/92)
–         اصل به همراه تصوير كارت ملي
–         اصل به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه
–         اصل به همراه تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم (حداكثر تاريخ پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت نظام 1/1/92)
–         اصل به همراه تصوير مدارك دال بر بومي بودن
–         اصل به همراه تصوير مدارك دال بر ايثارگري
–         تصوير گواهي دو مقطع از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان) صرفا” جهت مشمولين بند ب شرايط بومي بودن و متقاضياني كه محل تولد مندرج در شناسنامه آنها(مشمولين بند الف شرايط بومي) با محل مورد تقاضا يكي مي باشد نيازي به ارسال مدارك تحصيلي 2 مقطع تحصيلي ندارند. ضمنا” مدرك پيش دانشگاهي به تنهايي شامل يك مقطع تحصيلي نمي باشد.
–         تصوير ساير مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت
4- بومي به فردي اطلاق مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشد:
الف) محل تولد قيد شده در شناسنامه داوطلب با استان محل تقاضا يكي باشد.
ب) حداقل دو مقطع كامل تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و متوسطه) را در استان محل تقاضا طي نموده باشد.
ج) حداقل 3 سال از سنوات تحصيلي فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح(اعم از ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان) در استان مورد تقاضا گذرانده باشند.
تبصره: دوره يكساله پيش دانشگاهي به عنوان مقطع تحصيلي محسوب نمي گردد و صرفا” مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مد نظر مي باشد.
5- زمان، مكان و مدارك مورد نياز جهت دريافت كارت ورود به جلسه و محل آزمون متعاقبا” از طريق سايت مذكور اعلام خواهد شد.
مواد آزمون:
–         آزمون توانمنديهاي عمومي و اختصاصي در حد ديپلم
6- تذكرات:
1/6- ايثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگاني كه حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز خانواده هاي معظم شهدا، مفقودين و جانبازان درصورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي ، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود.
2/6- پنج (5) درصد سهميه استخدامي باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج (25) درصد و آزادگان زير سه(3) سال و برادران شهداء اختصاص مي يابد.(شرايط احراز مندرج در آگهي استخدام) الزامي است.
3/6- انتخاب ايثارگران در حد سهميه 5 درصد به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند و حد نصاب لازم را كسب نمايند، انجام خواهد شد.
4/6- داوطلبان نبايد مستخدم رسمي ، ثابت و پيماني دستگاههاي دولتي و يا بازخريد خدمت باشند.
5/6- دارندگان مدرك تحصيلي بالاتر و پايين تر از مدرك اعلام شده در شرايط احراز و مدارك معادل حق شركت در آزمون را نداشته و هر زمان محرز شود خلاف اطلاعات واقع اعلام نموده اند برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد و حتي در صورت انعقاد قرارداد ، قرارداد آنها لغو و هيچ گونه حق و حقوقي نخواهند داشت. ضمنا” موظف به پرداخت هزينه هاي مربوطه به تشخيص كميته آزمون دانشگاه خواهند بود.
6/6- تذكر مهم: درصورتي كه پذيرفته شدگان پس از شركت در آزمون و بعد از آن و در طول قرارداد ، مدرك تحصيلي بالاتر اخذ نمايند، دانشگاه هيچ گونه تعهدي درخصوص پذيرش مدرك تحصيلي بالاتر يا تغيير عنوان و شغل آنها ندارد.
7/6- تصميم گيري درخصوص پذيرش مدارك ناقص به عهده كميته آزمون دانشگاه مي باشد.
8/6- تصميم گيري درخصوص موارد پيش بيني نشده در اين آگهي به عهده كميته آزمون دانشگاه مي باشد.
9/6- درصورت عدم تأمين نيروي مورد نياز كميته آزمون مي تواند حد نصاب مربوطه را تقليل دهد.
10/6- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي ، برعهده شخص داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام شامل: ثبت نام، صدور كارت ، شركت در مصاحبه ، پذيرش، انعقاد قرارداد، بعد از آن و … محرز شود، داوطلب اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي مي باشد ، داوطلب از انجام مراحل بعدي پذيرش منع و درصورت انعقاد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو و بلا اثر مي گردد.
11/6- هرگونه اطلاع رساني درخصوص اعلام نتايج پذيرفته شدگان به ميزان 5/1 برابر ظرفيت مورد نياز جهت معرفي به گزينش و … از طريق سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني www.abzums.ac.ir صورت مي گيرد. داوطلبان مي توانند اطلاعات موررد نياز خود را از اين طريق دريافت نمايند. لذا داوطلبان تقاضا مي گردد از تماس تلفني و مراجعه حضوري اكيدا” خودداري نمايند.

12/6- با توجه به اينكه ملاك ثبت نام از متقاضيان ، اطلاعات داده شده مندرج در فرم درخواست شغل مي باشد، لذا لازم است داوطلبان در تكميل اطلاعات ، نهايت دقت را بعمل آورند.بديهي است هيچگونه اصلاحاتي پس از آن قابل پذيرش نخواهد بود.
13/6 – از پذيرفته شدگان نهايي ،تعهد محضري به مدت 10 سال جهت اشتغال در محل مورد تقاضا اخذ خواهد شد.
14/6 – پذيرفته شدگان موظفند حداكثر ظرف مدت يكماه بعد از اعلام نتيجه نهايي پذيرش به دانشگاه مراجعه نمايند در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر يا انصراف آنان دانشگاه مي تواند نسبت به پذيرش ذخيره اقدام نمايد.
15/6- هرگونه اطلاع رساني درخصوص امتحان استخدامي از طريق سايت اينترنتي، به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند كرد.
16/6- با توجه به اين كه ملاك ثبت نام از متقاضيان استخدام تكميل برگ درخواست شغل مي باشد، لازم است در تكميل آن نهايت دقت را به عمل آورده و هيچگونه اصلاحاتي پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود.
17/6-با توجه به تبصره” 4 “ماده “32” آئين نامه اداري واستخدامي كاركنان غير هيات علمي در صورت نياز واخذ مجوز هاي لازم وطي مراحل قانوني در ديگر مراحل جذب، از افراد ذخيره با اطلاع رساني به ذي نفعان استفاده خواهد شد.

فایل آگهی و لینک ثبت نام

اطلاعات تماس
نشانی :
تلفن :
وبسایت :
عضویت در کانال تلگرام سایت استخدامی www.estekhdami.org
جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید
هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.
دیدگاه ها