خانه » استخدام در استان فارس » اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز

متن آگهی:

اطلاعیه شماره ۸:
داوطلب گرامی جهت اطلاع از لیست اسامی پذیرفته شدگان   می توانید  اینجا  را کلیک نمایید.

اطلاعیه شماره ۷:
داوطلب گرامی جهت اطلاع از لیست اسامی دعوت شدگان به مصاحبه علمی و فنی   می توانید  اینجا  را کلیک نمایید.

اطلاعیه شماره ۶:
داوطلب گرامی جهت اطلاع از  قبول شدگان لیست اصلی می توانیداینجا  را کلیک و برای اطلاع از   لیست رزرو می توانیداینجا  را کلیک نمایید.

توجه: زمان ارائه مدارک روزهای پنجشنبه ۱۸ و جمعه ۱۹ اردیبشهت و زمان مصاحبه روزهای پنجشنبه ۱ و جمعه ۲ خرداد می باشد .

اطلاعیه شماره پنج (دعوت جهت ارائه حضوری اصل مدارک)

ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از روﻧﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی آزﻣﻮن ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻛﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ:
۱) ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮﻧﻬﺎی دوازده ﮔﺎﻧﻪ ﻛﺘﺒﻲ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۹۳/۲/۱۷ ﺑﺮ روی ﺳﺎﻳﺖ آزﻣﻮن اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻌﺪاد  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻧﻴﺮو ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺷﻴﺮاز ﻛﻼ ۱۹۲ ﻧفر ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس  از ۴۸۰ ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮات ﻛﺘﺒﻲ (ﻣﻌﺎدل ۲٫۵ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز- ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ)  ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻋﻮت ﻣﻲ ﮔﺮدد.

۲) ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﻴﺴﺖ اﺻﻠﻲ ﻳﻚ ﻟﻴﺴﺖ رزرو ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ۹۶ ﻧﻔﺮ (ﻣﻌﺎدل ۲۰ درﺻﺪ دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن اﺻﻠﻲ -ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﺘﺒﻲ) اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد. از اﺳﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﻟﻴﺴﺖ اﺻﻠﻲ ۴۸۰ ﻧﻔﺮی ذﻛﺮ ﺷﺪه وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﻮن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼﻋﺎت اراﻳﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎ ﻣﺪارک اﺻﻠﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه داوﻃﻠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داوﻃﻠﺐ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻧﺒﻮده و ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺷﻤﺎره ۱ (دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری) ، ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺷﺮط ﻣﺪرک، ﺷﺮط ﺳﻨﻲ ، اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و … را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺎم  وی ﺣﺬف ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ از ﻟﻴﺴﺖ رزرو ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺣﺬف ﺷﺪه از ﻟﻴﺴﺖ اﺻﻠﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﻤﺮه ﻛﺘﺒﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۳) ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺮاد دﻋﻮت ﺷﺪه اﺻﻠﻲ و رزرو ، ﻓﻘﻂ در روزﻫﺎی ، ۹۳/۲/۱۹ ﺟﻤﻌﻪ و ۹۳/۲/۱۸ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه، اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﻣﺪارک ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه زﻳﺮ را ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ آدرس: ﺷﻴﺮاز ﺧﻴﺎﺑﺎن زﻧﺪ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ، دﻓﺘﺮ آزﻣﻮن ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه در ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺪارک ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر و ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻤﻪ و .. را در دﺳﺘﺮس ﻧﺪارﻧﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ و اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

دانلود کامل فایل اطلاعیه

 

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *