خانه » استخدام در استان فارس » اعلام نتایج مدیریت درمان تامین اجتماعی استان فارس

اعلام نتایج مدیریت درمان تامین اجتماعی استان فارس

متن آگهی:

خبر ۱۸ مرداد ماه۹۷ – به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان فارس نتایج آزمون استخدامی مدیریت درمان فارس پنجشنبه ۱۸ مرداد منتشر شد .متن اطلاعیه امورداری بدین شرح است 

به اطلاع می رساند باتوجه به برگزاری آزمون استخدامی در تاریخ ١۵/۴/٩٧ ، نتایج پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت این آزمون به شرح زیر اعلام می گردد. لازم به ذکر است زمان و مکان آزمون مصاحبه از طریق تماس تلفنی به اطلاع پذیرفته شدگان عزیز خواهد رسید. لذا از تماس تلفنی و مراجعه حضوری لطفا خودداری فرمائید.

*توضیح: در عناوین شغلی بهیار شهرستان داراب و متصدی خدمات عمومی ( راننده) شهرستان سپیدان احدی از متقاضیان موفق به کسب حدنصاب لازم جهت شرکت در آزمون مصاحبه نگردیده اند.

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره ملی

جنسیت

واحد

نوع سهمیه

شماره داوطلبی

وضعیت بومی

عنوان شغلی

رحیم

ترابی

محمد

٢۵٢٠٠٠۶٠۵۶

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨١٧۵

بومی استان

پزشک عمومی

احمدرضا

حسین پور

عبدالعلی

٢۴٩١۶١۵٢۵٨

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨١٧۶

بومی شهر

پزشک عمومی

حسین

اژدر

خدابخش

٢۴٨٠٢٨٠۵١٩

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨١۴٨

بومی شهر

راننده آمبولانس

فریبا

فرد

غلامحسین

٢۴٨٠٣١٩٠۴٠

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩١٧٠

بومی شهر

کارشناس امور اداری

سمانه

کرمی

عزیزقلی

٢۴٨٠١١٨۶٠۶

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩١٧۵

بومی شهر

کارشناس امور اداری

ناهید

اسدی دوبانی

محمدحسین

٢۴٨٠٠٧٩٠٩٠

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩١٨۴

بومی شهر

کارشناس امور مالی

وحیده

انصاری

محمد

٢۴٨٠٠٩۶۴١۶

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩١٨٧

بومی شهر

کارشناس امور مالی

محمود

احمدی لایزنگانی

محمدرضا

٢۴٨٠٠٨۴٢۶۴

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨١٧٩

بومی شهر

کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

اسماعیل

جباری

محمدرضا

٢۴٨٠١٢٩۴۶٢

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨١٨٢

بومی شهر

کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

نعیمه

فتحی

باقر

٢۴٩١۶۵٠۵٢۵

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩١۴۴

بومی شهر

کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

زهره السادات

کمانی

سیدمهدی

٢۴٨٠٠٢٢۴۵۵

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩١۴٨

بومی شهر

کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

سعید

حسینی

حیدر

٢۴٨٠٠۴٣٧۴۶

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨٢٣٩

بومی شهر

کارشناس پرستاری

ابوذر

راسخ

احمد

٢۴٨٠٢٠٣٠۶٩

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨٢۴٢

بومی شهر

کارشناس پرستاری

علی

دورقی

ناصر

٢۴٨٠٢١٣١۵٣

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨٢۵۴

بومی شهر

کارشناس فن آوری اطلاعات

محمدرضا

شکاری

علی اکبر

٢۴٨٠٠١۴١٨۵

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨٢۶١

بومی شهر

کارشناس فن آوری اطلاعات

عاطفه

پاک رای

حسن

٢۴٨٠١۶۶٢۵٢

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩٢٣١

بومی شهر

کارشناس مامایی

مریم

محمدی

محمود

٢۴٨٠٣۴٧٢٩١

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩٢۴٩

بومی شهر

کارشناس مامایی

نیره

پوریان فر

صمد

٢۴٨٠٢١٠۴٨٠

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩٠٧٣

بومی شهر

متصدی پذیرش و اطلاعات

سلیمه

فتحی

حسینقلی

٢۴٨٠٢٢٧٨٧١

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩٠٧٧

بومی شهر

متصدی پذیرش و اطلاعات

محمدرضا

کاوه مادوانی

عباس

٢۴٨٠٢۶٧٧٣٣

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨١۵٧

بومی شهر

متصدی خدمات اداری

زهره

یعقوبی

محمود

٢۴٨٠٣٠٨٠٧٣

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩١٠٩

بومی شهر

متصدی خدمات اداری

محمدعلی

خانی معصوم آبادی

طمراس

٢۴٨٠٣٧٠٠٣٨

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨١۶١

بومی شهر

متصدی خدمات دارویی

رضا

رضایی

علی

۶۵۴٠٠٢۵۶۴۵

مرد

درمانگاه داراب

عادی

١٣٨١۶۴

بومی شهر

متصدی خدمات دارویی

سیده پگاه

زحمت کش

سیدحسن

٢۴٨٠۴٠٩٠٢٣

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩١١٩

بومی شهر

منشی پزشکی

فاطمه

عسکری

علی

٢۴٨٠۴۴١٢٠٢

زن

درمانگاه داراب

عادی

١٣٩١٢١

بومی شهر

منشی پزشکی

حمیده

ترابی نژاد

حجته اله

٢۵٣٠١۵۶۴١٧

زن

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٩٢۵٧

بومی استان

بهیار

رویا

رئیسی

کمال الدین

٢٢٨٢٢٩٠١١٩

زن

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٩٢۵٩

بومی استان

بهیار

عاطفه

مومن

مختار

٢۵٢٠٠٩۵۶۵٢

زن

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٩٢۶۴

بومی استان

بهیار

حسین

افکاری اردکانی

رضا

٢۵۴٠٠٣٢٩۵٨

مرد

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٨٢٨۴

بومی شهر

پزشک عمومی

محمدهادی

هژبری

محمد

٢۴٣٣٢۴۶١٣١

مرد

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٨٢٨٧

بومی استان

پزشک عمومی

احسان

کشاورز

غلامحسین

٢٣٠٠٧٧١۴١١

مرد

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٨٢٩٢

بومی شهر

داروساز

فاطمه

منصوری

اله یار

٢۴١١۶۴٩٨١٩

زن

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٩٣٢٠

بومی شهر

داروساز

میلاد

رئیسیان

حسن

٢۵٣٠٠۵٨۶٧٩

مرد

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٨٣١٢

بومی استان

کارشناس امور اداری

سارا

شریفی

فریدون

٢٣٨٠٠٧٠٨٨١

زن

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٩٣۵۴

بومی استان

کارشناس امور اداری

سمانه

الوند

محمد رضا

٢۵٢٠٠٠٨۵٢٠

زن

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٩٣۶٣

بومی استان

کارشناس امور مالی

زهرا

کنعانی اردکانی

رضا

٢۵۴٠٠٢٣٩۶٧

زن

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٩٣٧۴

بومی شهر

کارشناس امور مالی

سیده زهرا

جعفری

سیدرمضان

٢٢٨١۵٩٧٢۴۵

زن

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٩٣٢۵

بومی شهر

کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

فاطمه

رزاقی اردکانی

علی برز

٢۵۴٠٠٨٩٩٣٣

زن

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٩٣٢٩

بومی شهر

کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

بهمن

خسرو جردی

حسین

٠٧٨٠٣٢٧١٨٧

مرد

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٨٣۴۴

بومی شهر

کارشناس پرستاری

جواد

سلامی

حسین

۵١۵٠٠٠۴٨٠۴

مرد

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٨٣۴۵

بومی استان

کارشناس پرستاری

زینب

اسکندری اردکانی

سالار

٢۵۴٠٠۴۵٧٧۴

زن

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٩٣٨۵

بومی شهر

کارشناس فن آوری اطلاعات

ساناز

جمشیدی ممویی

نوروزعلی

٢٢٨٠٨٨٣٠۵٨

زن

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٩٣٩٢

بومی شهر

کارشناس فن آوری اطلاعات

فرانک

تجلی اردکانی

علی

٢۵۴٠٠٨٨٢٢٨

زن

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٩۴١۵

بومی شهر

کارشناس مامایی

سمیرا

شفیعی

فریبرز

٢٣٨٠١٨۴٧٩٨

زن

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٩۴٢٣

بومی شهر

کارشناس مامایی

راضیه

جوکار

یحیی

٢۴۴٠١۴٧٨٩٣

زن

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٩٢۶٩

بومی استان

متصدی پذیرش و اطلاعات

مژگان

مسلمی

محمدرضا

٢۵٣٠٠۴٨٢۶۶

زن

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٨١۵٠

بومی استان

متصدی پذیرش و اطلاعات

سارا

عباسی فارسی

مسعود

٢٢٨٢۴٧٢٣٠۶

زن

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٩٢٩٣

بومی شهر

متصدی خدمات دارویی

هاجر

فلاحتی

کاظم

٢۵۴٠١٠۵٠٨۴

زن

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٩٢٩۴

بومی شهر

متصدی خدمات دارویی

مریم

شیردژم

اکبر

٢۵۶٠٣٧٠۶٣٨

زن

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٩٣١٠

بومی استان

منشی پزشکی

زهرا

مسلمی

علیرضا

٢٢٨١٧٨٠۶٣۵

زن

درمانگاه سپیدان

عادی

١٣٩٣١٣

بومی استان

در صورت نیاز به راهنمایی در مورد این مطلب و یا هر مشکلی در زمینه تمامی آزمون های استخدامی ( استخدام ها ، زمان ثبت نام ها ، کارت ها ورود به جلسه ، مصاحبه ها و... ) نیاز به مشاوره و یا راهنمایی دارید
از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.