خانه » استخدام در استان اصفهان » اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان

متن آگهی:

خبر ۳ شهریور ۹۷: اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی اصفهان

نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون استخدام شرکت پیمانکار کار و تامین به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان و شهرستان ‎های تابعه اعلام گردید.

زمان و نحوه تشکیل پرونده متعاقبا به پذیرفته شدگان اعلام می گردد.

چهت مشاهده متن اطلاعیه اینجا کلیک کنید


خبر ۲۲ مرداد ماه ۹۷ – به اطلاع کلیه قبول شدگان آزمون استخدامی مدیریت درمان استان اصفهان می رساند زمان مصاحبه استخدام طبق جدول ذیل می باشد:

شهر

زمان

شهر اصفهانروز چهارشنبه ۲۴ مرداد از ساعت ۷:۳۰
سایر شهرهای استانروز پنج شنبه ۲۵ مرداد از ساعت ۷:۳۰

محل مصاحبه:

خیابان جی – ایستگاه دانشسرا – دانشگاه علمی و کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی (محل برگزاری آزمون)


خبر ۱۵ مرداد ۹۷: اعلام نتایج آزمون استخدامی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان

نتایج اولیه آزمون استخدامی مدیریت درمان استان اصفهان

 زمان مصاحبه حضوری از طریق همین سایت متعاقبا اعلام می گردد.

 شهر اصفهان – آقایان

نامنام خانوادگینام پدرکد ملیشهر
رسولفتاحی دولت ابادیعباس۵۱۰۰۰۴۴۸۰۲اصفهان
محمدرهسپار زمانیغلام۳۰۹۱۵۷۱۱۷۳اصفهان
امیرحسیناسماعیلی تیرانچیاکبر۱۱۳۰۲۸۰۴۳۸اصفهان
اسداله براتیمسعود۱۰۹۱۸۰۰۹۶۰اصفهان
منصورمحمدزادهرحمت اله۱۲۷۰۲۵۳۵۵۸اصفهان
محمدصفدریانجواد۱۷۴۰۸۶۹۸۴۲اصفهان
احمد رضامیرزائیذولفعلی۱۱۵۰۰۰۵۸۸۲اصفهان
امیرگرجی مرغملکیعبدالله۱۲۷۰۶۴۸۲۹۱اصفهان
علی عباسی ریاخونیمرتضی ۱۱۰۰۳۶۴۰۷۲اصفهان
امیدقانونیعیسی۱۲۱۰۰۰۱۴۲۱اصفهان
مهدیزرجامابراهیم۱۱۳۰۲۸۰۷۹۹اصفهان
بهمنیزدانی افجانیولی الله۱۰۸۰۰۸۵۱۳۰اصفهان
عادلفلاحیداود۴۸۴۰۱۷۶۱۳۲اصفهان
جوادشاهسواریمهدی۱۱۰۰۰۳۸۰۹۴اصفهان
محمدشیخیعبداله۱۱۰۰۲۲۷۲۴۵اصفهان
حمیدمحمدی گهروئیصفی الله۱۲۷۰۶۲۵۰۰۴اصفهان
امیدنصر آزادانیمجید۱۲۷۰۰۶۹۲۴۱اصفهان
اکبرجعفری رادسبزعلی۴۲۲۰۱۲۰۲۹۷اصفهان
قاسمترکیعلی۵۴۹۰۰۲۴۰۶۳اصفهان
مجیدنجفیمهدی۱۲۷۱۳۰۴۳۵۱اصفهان
علی احمدی مختار ۵۴۹۰۰۰۴۹۵۹اصفهان
احمدزین الدینیجعفر۱۲۲۰۰۴۳۰۰۱اصفهان
اسماعیلحقیقی امین آبادیاصغر۱۲۹۲۲۴۳۵۶۲اصفهان
علیصابریرضا۵۱۱۰۵۹۹۱۶۵اصفهان
جوادشرافت دارگانیمحمدعلی۱۱۰۰۲۲۲۳۴۰اصفهان
کمالهیبتیقربان۱۲۷۱۴۷۸۵۳۶اصفهان
مجتبی صالحی مورچگانیاکبر۴۶۴۰۰۶۱۴۰۴اصفهان
محمدرضانوربخش حبیب آبادیعبدالرسول۱۲۷۰۳۲۲۱۴۱اصفهان

 

شهر اصفهان – خانم ها

نام نام خانوادگینام پدرکد ملیشهر
طاهرهعباسی قلعه تکییارعلی۱۲۹۳۳۳۳۰۵۰اصفهان
فرنگیس امینی لارگانیحیدرعلی۱۱۰۰۱۹۱۵۵۰اصفهان
سمیهرضائیمحمدحسن۱۱۹۰۱۱۶۴۸۰اصفهان
افسانهفاضل رستگارعلیرضا۱۲۹۳۴۴۹۸۳۰اصفهان
ریحانهشفیع زاده زفرهرضا۱۱۰۰۳۴۸۸۵۹اصفهان
زهرانجف پوراحمد۱۲۴۰۰۳۳۳۹۷اصفهان
پریساخوشنویسانمجتبی۱۲۱۰۰۶۸۵۵۹اصفهان
فاطمهبرخورداریبیژن۴۶۸۹۹۴۴۲۱۰اصفهان
زهرااسکندری نیسیانیرمضان۱۲۷۰۵۲۷۲۳۱اصفهان
لیلاخدائیحسین۵۴۹۹۹۲۵۶۸۲اصفهان
مرضیهشاهمرادیاسکندر۱۱۰۰۱۶۴۶۲۶اصفهان
روشنکریمیمرتضی۵۴۹۹۸۳۳۱۵۱اصفهان
زهرهآقائی عاشق آبادیرحیم۱۲۹۰۸۳۷۱۳۹اصفهان
بهارهتوکلیمحمد۱۹۲۰۱۴۵۱۳۳اصفهان
الههسراوانیعلیرضا۳۲۵۶۴۰۳۳۰۱اصفهان

 

مبارکه

نامنام خانوادگینام پدرکد ملیشهر
مجتبیشهریاری گشنیگانیمهرعلی۶۳۳۹۸۹۳۷۳۲مبارکه
علیاسماعیلی درچهمحمد۵۴۱۹۹۰۵۶۹۸مبارکه
محمدرحیمی لنجیمصطفی۵۴۱۹۹۷۲۱۴۱مبارکه

 

میمه

نامنام خانوادگینام پدرکد ملیشهر
عباسعلیبهرامیانحسنعلی۶۲۲۰۰۰۶۸۴۴میمه
محمدمتقیحسن۵۱۰۰۰۴۹۰۵۷میمه
محسنبخشندهقربانعلی۶۲۲۹۷۳۳۱۸۸میمه

 

تیران و کرون

نامنام خانوادگینام پدرکد ملیشهر
جلال آزاد حسین۵۴۹۹۴۲۷۶۰۷تیران
محمدحسیننادریاکبر۵۴۹۹۴۴۰۳۵۲تیران
فرزادکاظمیاسدالله۵۴۹۰۰۲۲۳۶۱تیران
محمدایمانیسیروس۱۲۷۱۲۲۰۵۸۷تیران
مهدیشیرازیحسین۱۰۸۰۱۱۹۲۶۴تیران
محمدزینلی قلعه ناظریداود۵۴۹۰۱۰۱۷۳۳تیران
رضاشکراللهیمحمد اسمعیل۱۰۹۲۲۷۷۳۰۷تیران
مجتبیمرادیانعلی۵۴۹۹۸۳۴۳۸۵تیران
حسنکریمینوروزعلی۵۴۹۹۹۵۶۳۴۰تیران
اصغراکبری ورپشتیفرهاد۱۰۸۰۱۳۹۷۹۶تیران
محمدعبدلیبهرام۵۴۹۹۹۴۶۹۰۶تیران
حسین نادریقربانعلی۵۴۹۰۰۴۰۱۶۵تیران
جوادشبانیعباس۱۰۸۰۰۸۵۳۲۷تیران

 

خوانسار

نامنام خانوادگینام پدرکد ملیشهر
مسلمکاظمیمحمد علی۱۱۵۰۰۱۰۵۱۷خوانسار و گلپایگان
محمدفیاضیروح الله۱۲۱۰۰۳۱۰۸۶خوانسار و گلپایگان
محمدرضاکی مازحمید۱۲۲۰۰۶۳۰۶۱خوانسار و گلپایگان
امیدخلیلیقربانعلی۱۱۵۰۱۳۲۳۹۶داران

 

شهرضا

نامنام خانوادگینام پدرکد ملیشهر
مهدیرضائیمحمدحسن۱۱۹۰۰۴۹۵۴۶شهرضا
صادقآقاسیمحمدعلی۱۱۹۰۰۷۹۱۷۸شهرضا
مصطفیخضریمحمود۵۱۲۰۰۲۸۰۵۵شهرضا

 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این آگهی و تمامی زمینه های استخدامی ؛
بدون نیاز به پیش شماره از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.