خانه » استخدام در استان تهران » اعلام نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علامه طباطبایی

اعلام نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علامه طباطبایی

متن آگهی:

اعلامی اسامی داوطلبان پذیرفته شده در آزمون کتبی بکارگیری نیروی قراردادی دانشگاه علامه طباطبائی

بدین وسیله به اطلاع داوطلبان ذیل که موفق به کسب حد نصاب آزمون بکارگیری نیروی قراردادی دانشگاه علامه طباطبائی شده اند می رساند جهت تکمیل فرم اطلاعات فردی از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۸ آبان ماه به وب سایت دانشگاه به آدرس http://atu.ac.ir  مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات خواسته شده اقدام نمایند. ضمنا زمان و مکان مصاحبه تخصصی متعاقبا از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

ردیف

نام خانوادگی

نام

کد ملی

عنوان رشته امتحانی

۱

محمدی

حسین

۵۹۴۹۹۵۲۷۸۲

کارشناس اموراداری

۲

ذبیحی نیاگردرودباری

مجتبی

۵۶۸۹۹۵۸۱۶۶

کارشناس اموراداری

۳

قنبروند

حمید

۱۳۸۲۱۶۳۰۵۳

کارشناس اموراداری

۴

میراشه

سمیه

۴۳۲۴۳۱۰۱۷۳

کارشناس امورفرهنگی

۵

سلیمانی قره کل

هادی

۲۹۷۱۸۸۳۱۹۱

کارشناس امورفرهنگی

۶

عبدی زاده

سهراب

۴۲۶۹۵۸۶۳۸۹

کارشناس امورفرهنگی

۷

صمیمی

فریبرز

  ۶۳۲۸۹۹۳۸

کارشناس امورفرهنگی

۸

رحمت خواه دربان

محمدرضا

 ۹۳۲۳۵۱۸۲۴

کارشناس امورفرهنگی

۹

دارابی میدانی

فردین

۳۲۵۸۵۹۳۴۴۲

کارشناس امورفرهنگی

۱۰

روشان شمال

پگاه

  ۷۸۰۳۹۰۶۱

کارشناس امورفرهنگی

۱۱

ذوقی فرد

انسیه

  ۷۹۷۷۱۲۴۶

کارشناس امورفرهنگی

۱۲

دامرودی

نازنین

 ۴۴۰۰۹۸۳۱۹

کارشناس امورفرهنگی

۱۳

علیانسب شربیان

میرابراهیم

۶۰۲۹۴۵۸۰۶۱

کارشناس امورفرهنگی

۱۴

واحدی

نجمه

  ۷۹۱۹۱۴۵۲

کارشناس امورفرهنگی

۱۵

تشویق

فاطمه

 ۴۹۳۲۸۳۲۵۰

کارشناس امورفرهنگی

۱۶

سلمانپور

اسماعیل

۱۲۳۹۹۴۷۲۳۲

کارپرداز

۱۷

قنبرلو

سعید

۴۲۸۵۷۷۷۲۹۰

کارپرداز

۱۸

زیبایی مریدانی

عبداله

۲۷۱۰۰۴۸۶۱۲

کارپرداز

۱۹

اسدی وصفی

مهدی

۱۲۸۶۱۲۹۶۰۵

کارشناس امورمالی

۲۰

صفری

مریم

  ۱۴۵۰۶۹۰۴

کارشناس امورمالی

۲۱

قاسمی نژاددموچالی

زینب

 ۴۲۱۹۶۳۱۵۸

کارشناس امورمالی

۲۲

پالیزبان

مرضیه

  ۸۰۵۴۹۶۵۹

کارشناس بهداشت محیط

۲۳

پرویزی شاد

مینا

  ۸۱۴۹۳۱۳۴

کارشناس بهداشت محیط

۲۴

صفری

رسول

۴۳۷۲۴۶۹۸۶۱

کارشناس بهداشت محیط

۲۵

رمضانی جوینانی

محمد

  ۷۲۸۱۸۹۷۲

کارشناس بودجه

۲۶

همتی

بابک

  ۷۵۶۰۶۸۰۱

کارشناس بودجه

۲۷

محسنی پور

سیدمرتضی

  ۷۷۶۲۸۰۱۲

کارشناس بودجه

۲۸

میرشفیعی

وجیهه سادات

۱۲۲۰۰۰۰۲۶۴

کارشناس بیمه

۲۹

احمدی

بهرام

۲۳۹۲۱۱۳۵۴۸

کارشناس بیمه

۳۰

بخشی پور

مجید

  ۶۳۸۸۶۵۰۲

کارشناس بیمه

۳۱

مظلومی مقدم

امید

۱۲۳۹۹۱۲۹۴۳

کارشناس پژوهشی

۳۲

رسولی

بهرام

۶۳۶۹۹۰۰۳۴۶

کارشناس پژوهشی

۳۳

حاتمی زرنه

معصومه

۶۱۶۹۹۶۵۸۳۵

کارشناس پژوهشی

۳۴

ذهنی مقدم

سیدامیرحسین

  ۸۱۸۱۲۲۸۰

کارشناس تغذیه

۳۵

مراداف

مریم

۳۲۵۵۴۲۸۳۳۵

کارشناس تغذیه

۳۶

زمانی اهری

سحر

۱۳۷۷۴۳۵۰۲۴

کارشناس تغذیه

۳۷

متقدم

عقیل

۲۴۹۱۶۷۰۷۹۸

کارشناس رسانه

۳۸

رمضانی

حسین

۳۸۰۱۷۷۳۳۰۲

کارشناس رسانه

۳۹

خدایاری

سامان

۳۷۸۲۴۶۲۶۴۵

کارشناس رسانه

۴۰

محمودیان

حسن

۲۸۰۳۳۸۱۰۲۸

کارشناس سنجش واندازه گیری

۴۱

قاضیی

ابوذر

۳۳۵۸۱۶۶۴۲۲

کارشناس سنجش واندازه گیری

۴۲

بهرامی

لیلا

۴۰۷۲۴۶۰۹۷۴

کارشناس سنجش واندازه گیری

۴۳

صادقیان

محمدعلی

۳۸۷۵۶۶۵۰۲۳

کارشناس طرح وبرنامه

۴۴

رازقی

علیمحمد

  ۱۴۴۱۹۹۲۰

کارشناس طرح وبرنامه

۴۵

کریمی راد

مهدی

۴۵۰۱۱۰۵۲۳۲

کارشناس طرح وبرنامه

۴۶

شاملو

علی رضا

۴۷۲۳۸۲۰۹۵۷

کارشناس معماری

۴۷

مشفقی

نوید

  ۶۳۱۶۰۲۳۴

کارشناس معماری

۴۸

میرحسینی داخل

سیدجواد

۲۷۳۹۲۶۱۷۶۴

کارشناس معماری

۴۹

واحدی

سیدمجید

۲۵۹۵۷۸۸۶۵۵

مسئول خدمات مالی /جمعداراموال /

۵۰

هندی

سجاد

  ۱۲۲۶۲۴۷۱

مسئول خدمات مالی /جمعداراموال /

۵۱

قلندری

بهنام

  ۱۰۱۱۹۳۹۶

مسئول خدمات مالی /جمعداراموال /

۵۲

فرمانی انوشه

نازیلا

۱۵۵۲۱۷۴۴۲۵

ویراستار

۵۳

فرمانی

سعید

 ۴۲۱۱۷۴۳۰۷

ویراستار

۵۴

رحمانی فر

سیما

۴۵۶۹۹۰۸۳۲۲

ویراستار

۵۵

قربانی نژاد

علی

۵۷۲۹۹۱۷۹۷۱

کارشناس خدمات اموزشی

۵۶

فراهانی

محبوبه

  ۱۳۲۷۲۷۲۱

کارشناس خدمات اموزشی

۵۷

روشنیان رامین

محسن

۳۷۸۲۵۰۳۸۱۳

کارشناس خدمات اموزشی

۵۸

شاه ابادی

بهروز

۳۳۱۹۸۷۲۷۳۷

کارشناس خدمات اموزشی

۵۹

یادگاری

فاطمه

 ۴۹۲۸۷۸۶۷۶

کارشناس خدمات اموزشی

۶۰

بهرامی

ارش

۳۸۷۵۶۸۷۱۰۸

کارشناس خدمات اموزشی

۶۱

ناصری

سروه

۶۴۶۰۲۵۱۸۰۰

کارشناس خدمات اموزشی

۶۲

ترابی

عاطفه

  ۸۲۲۶۵۴۵۳

کارشناس خدمات اموزشی

۶۳

پاک زاد

رضا

۱۷۳۹۹۷۱۲۷۲

کارشناس خدمات اموزشی

۶۴

پیرنهاد

ازاده

 ۹۱۰۰۱۲۹۸۹

کارشناس خدمات اموزشی

۶۵

صفری

محمود

۴۶۰۹۹۲۸۸۷۶

کارشناس خدمات اموزشی

۶۶

خوران

عبداله

۴۵۴۹۸۵۲۲۲۴

کارشناس خدمات اموزشی

۶۷

خباره

کبری

۴۵۴۹۹۷۶۶۰۸

کارشناس خدمات اموزشی

۶۸

امیدی

هادی

 ۶۱۰۰۵۴۸۹۹

کارشناس خدمات اموزشی

۶۹

مولایی علی اباد

حسین

۱۶۶۰۰۷۸۷۶۸

کارشناس خدمات اموزشی

۷۰

رجبی

هومن

۳۳۱۹۸۹۸۳۹۶

کارشناس خدمات اموزشی

۷۱

دل ارا

مهدی

 ۸۷۳۰۸۲۸۷۷

کارشناس خدمات اموزشی

۷۲

محمودیان

میثم

۲۸۰۳۳۶۹۱۴۱

کارشناس خدمات اموزشی

۷۳

سلیمانی مزرعه خلفی

رامین

۱۶۷۲۵۹۳۸۶۷

کارشناس خدمات اموزشی

۷۴

اسدی

محسن

۱۳۸۲۰۴۳۱۹۸

کارشناس خدمات اموزشی

۷۵

محمودی

علی

۶۴۶۹۸۹۱۷۷۲

کارشناس خدمات اموزشی

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *