خانه » آگهی های زیر مجموعه » اعلام نتایج آزمون استخدامی آتش نشانی زنجان

اعلام نتایج آزمون استخدامی آتش نشانی زنجان

متن آگهی:

نتایج آزمون آتش نشانی استان زنجان اعلام شد

            نتایج آزمون آتش نشان (راننده )
ردیف نام و نام خانوادگی نمره کتبی نمره عملیاز۹۰۰ نمره آزمونعملی در

سقف ۱۰۰

امتیاز

نمره نهایی نتیجه آزمون  وشهر محل خدمت
۱ میثم افشاری ۴۹.۴۵ ۷۵۵ ۸۳.۸۹ ۲۱۷.۲ قبول -زنجان
۲ داوود باقری ۳۸.۷۲ ۶۷۰ ۷۴.۴۴ ۱۸۷.۶ قبول -زنجان
۳ پیام صولتیان ۳۸.۳۳ ۶۶۰ ۷۳.۳۳ ۱۸۵ قبول -زنجان
۴ فرشید ابراهیمی ۴۸.۳ ۶۰۰ ۶۶.۶۷ ۱۸۱.۶ قبول -زنجان
۵ حسن قربانی ۴۴.۰۸ ۵۲۵ ۵۸.۳۳ ۱۶۰.۷ قبول -زنجان
۶ غلامرضا دوستی ۴۳.۳۲ ۵۲۰ ۵۷.۷۸ ۱۵۸.۹ قبول -زنجان
۷ حمیدرضا عباسی ۳۴.۱۲ ۵۵۵ ۶۱.۶۷ ۱۵۷.۵ قبول -زنجان
۸ سید مصطفی حسینی ۵۰.۲۲ ۴۸۰ ۵۳.۳۳ ۱۵۶.۹ قبول -زنجان
۹ امیرحسین دباغ صادقی ۳۷.۷۷ ۵۱۵ ۵۷.۲۲ ۱۵۲.۲ قبول -زنجان
۱۰ مهدی اکبری ۴۹.۸۳ ۴۵۰ ۵۰ ۱۴۹.۸ قبول -زنجان
۱۱ شهریار تاره ۴۱.۷۸ ۴۴۵ ۴۹.۴۴ ۱۴۰.۷ قبول -زنجان
۱۲ رضا تقی بیگلو ۴۰.۴ ۴۴۵ ۴۹.۴۴ ۱۳۹.۳ قبول -زنجان
۱۳ احمد امیرخانی ۴۳ ۴۱۵ ۴۶.۱۱ ۱۳۵.۲ قبول -زنجان
۱۴ علیرضا محمدی ۴۲.۹۳ ۴۰۵ ۴۵ ۱۳۲.۹ قبول -زنجان
۱۵ هادی ایمانی ۳۳.۳۵ ۴۴۰ ۴۸.۸۹ ۱۳۱.۱ قبول -زنجان
۱۶ حامد صادقی ۴۴.۴۷ ۳۸۵ ۴۲.۷۸ ۱۳۰ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۱۹ منصور مهدیخانی ۴۵.۶۲ ۳۴۵ ۳۸.۳۳ ۱۲۲.۳ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۲۰ باقر رحیم زاده ۴۴.۴۷ ۳۲۰ ۳۵.۵۶ ۱۱۵.۶ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۲۱۱ حمیدرضا صفیلو ۳۳.۷۳ ۳۶۵ ۴۰.۵۶ ۱۱۴.۸ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۲۲ مهدی فتحی ۳۳.۳۳ ۳۴۵ ۳۸.۳۳ ۱۱۰ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۲۳ مرتضی نوروزی ۳۵.۴۸ ۳۳۵ ۳۷.۲۲ ۱۰۹.۹ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۲۴ بهداد گرمرودی ۳۲ ۳۳۵ ۳۷.۲۲ ۱۰۶.۴ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۲۵ جواد داودی ۵۴.۶۳ ۱۷۰ ۱۸.۸۹ ۹۲.۴۱ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۲۶ حسین ملکی ۳۴.۵ ۲۳۵ ۲۶.۱۱ ۸۶.۷۲ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۲۷ علی اکبر بیات ۴۵.۱ ۱۸۰ ۲۰ ۸۵.۱ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۲۸ غلامرضا طارمی ۳۸.۳۳ ۲۱۰ ۲۳.۳۳ ۸۵ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۲۹ رضا رحیم زاده ۴۹.۴۵ ۱۴۰ ۱۵.۵۶ ۸۰.۵۶ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۳۰ بلال محمدی ۴۱.۰۲ ۱۷۵ ۱۹.۴۴ ۷۹.۹۱ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۳۱ سید رضا موسوی ۳۹.۳۳ ۱۸۰ ۲۰ ۷۹.۳۳ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۳۲ بهمن شاهمرادی ۳۵.۳۳ ۱۸۰ ۲۰ ۷۵.۳۳ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۳۳ علی غلامی ۳۵.۷۴ ۱۷۵ ۱۹.۴۴ ۷۴.۶۳ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۳۴ حامد لطفی ۴۶ ۹۰ ۱۰ ۶۶ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۳۵ امید عبادی ۳۲.۶۳ ۱۴۰ ۱۵.۵۶ ۶۳.۷۴ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۳۶ سعید مرادخانی ۳۳.۰۸ ۱۳۵ ۱۵ ۶۳.۰۸ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۳۷ مسعود مولایی ۵۰.۲۲ ۵۲۰ ۵۷.۷۸ ۱۶۵.۸ قبول – ابهر
سعید اسکندری ۳۹.۱ ۴۰۰ ۴۴.۴۴ ۱۲۸ قبول – ابهر
۳۸ اصغر عزیز خانی ۴۲.۵۳ ۲۲۰ ۲۴.۴۴ ۹۱.۴۲ عدم کسب نمره قبولی -ابهر
۳۹ نعمت مهری ۴۰.۲۵ ۲۱۵ ۲۳.۸۹ ۸۸.۰۳ عدم کسب نمره قبولی -ابهر
۴۰ محمدحسن ازلگینی ۳۳.۳۵ ۱۲۵ ۱۳.۸۹ ۶۱.۱۳ عدم کسب نمره قبولی -ابهر
۴۱ مرتضی وهابی خرمی ۵۶.۱ ۵۰۰ ۵۵.۵۶ ۱۶۷.۲ قبول – خرم دره
۴۲ حسن رسولی ۳۷.۶۷ ۴۹۵ ۵۵ ۱۴۷.۷ قبول – خرم دره
۴۳ حسین دودانگه ۳۳.۷۳ ۴۱۵ ۴۶.۱۱ ۱۲۶ قبول – خرم دره
۴۴ بهزاد مرادی ۳۸.۷۲ ۳۰ ۳.۳۳۳ ۴۵.۳۹ عدم کسب نمره قبولی -خرم دره
۴۵ محمد قاسملو ۳۳.۷۳ ۴۵۰ ۵۰ ۱۳۳.۷ قبول – قیدار
۴۶ علی مرادی ۵۰.۶ ۳۳۵ ۳۷.۲۲ ۱۲۵ عدم کسب نمره قبولی – قیدار
۴۷ سید مرتضی موسوی زواجری ۳۳ ۴۰۰ ۴۴.۴۴ ۱۲۱.۹ قبول -سجاس
۴۸ اکبر مظفری ۳۵.۶۵ ۳۱۵ ۳۵ ۱۰۵.۷ عدم کسب نمره قبولی -ماهنشان
۴۹ منصور رستمی ۳۸.۱۳ ۲۹۰ ۳۲.۲۲ ۱۰۲.۶ عدم کسب نمره قبولی -ماهنشان
۵۰ علی ملکی ۳۴.۱۲ ۲۱۵ ۲۳.۸۹ ۸۱.۹ عدم کسب نمره قبولی -ماهنشان
۵۱ مصطفی مهری ۵۱ ۲۷۵ ۳۰.۵۶ ۱۱۲.۱ عدم کسب نمره قبولی – صائین قلعه
۵۲ محمدتقی واعظی ۳۷.۷ ۲۸۵ ۳۱.۶۷ ۱۰۱ عدم کسب نمره قبولی – صائین قلعه
۵۳ مهدی محبی ۴۶ ۲۲۰ ۲۴.۴۴ ۹۴.۸۹ عدم کسب نمره قبولی – صائین قلعه
۵۴ آرش معینی ۳۸.۱ ۱۷۰ ۱۸.۸۹ ۷۵.۸۸ عدم کسب نمره قبولی – صائین قلعه
۵۵ هادی واعظی ۴۳.۷ ۱۵ ۱.۶۶۷ ۴۷.۰۳ عدم کسب نمره قبولی – صائین قلعه
۵۶ مهدی یوزباشی ۳۵.۲ ۳۱۵ ۳۵ ۱۰۵.۲ عدم کسب نمره قبولی -کرسف
۵۷ سید تاج الدین حسینی ۳۶.۴۲ ۳۰۰ ۳۳.۳۳ ۱۰۳.۱ عدم کسب نمره قبولی -کرسف
۵۸ مجید دژبان ۳۵.۳ ۴۱۵ ۴۶.۱۱ ۱۲۷.۵ قبول – سلطانیه
         نتایج آزمون کاردان آتش نشان
ردیف نام و نام خانوادگی نمره کتبی نمره عملی از۹۰۰ نمره آزمونعملی در

سقف ۱۰۰

امتیاز

نمره نهایی نتیجه آزمون  و شهر محل خدمت
۱ حمیدرضا حسنی ۴۶.۷۷ ۶۸۵ ۷۶.۱۱ ۱۹۹  قبول – زنجان
۲ روح اله یعقوبی فرد ۴۹.۸۳ ۴۹۰ ۵۴.۴۴ ۱۵۸.۷ قبول – زنجان
۳ سعید محمدی ۴۱.۷۸ ۳۳۵ ۳۷.۲۲ ۱۱۶.۲ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۴ بهنام مغانلو ۴۴.۰۸ ۲۵۰ ۲۷.۷۸ ۹۹.۶۴ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۵ بهزاد اشرفی ۴۱.۷۸ ۱۱۰ ۱۲.۲۲ ۶۶.۲۲ عدم کسب نمره قبولی – زنجان
۶ مهدی نوری ۴۳.۷ ۳۰ ۳.۳۳۳ ۵۰.۳۷ عدم کسب نمره قبولی – زنجان

جهت مشاهده نتایج در سایت استانداری زنجان اینجا کلیک کنید

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *