خانه » استخدام در استان اصفهان » اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

متن آگهی:

خبر ۲۴ مهر ماه ۹۷ – پیرو اطلاعیه مورخ ۱۸/۷/۹۷ و با عنایت به انجام مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان اولیه آزمون جذب نیروی شرکتی مورخ ۲۶/۶/۹۷ در رشته های شغلی پرستار و ماما  ، بدینوسیله صورت اسامی پذیرفته شدگان اصلی به منظور اخذ و بررسی مدارک مورد نیاز به شرح ذیل( به ترتیب حروف الفبا)   اعلام می گردد. 

لازم به ذکر است اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از بررسی مدارک و تایید صحت اطلاعات خود اظهاری داوطلبان در زمان ثبت نام در تطبیق با مدارک ارائه شده اعلام خواهد شد . افراد مشروحه می بایست ضمن دریافت چک لیست مدارک مورد نیاز در لینک زیر نسبت به تکمیل آن اقدام و همراه سایر مدارک مورد نیاز صرفاً در روز پنجشنبه مورخ ۲۶/۷/۹۷ از ساعت ۳۰/۸ الی ۱۲ به آدرس : کاشان –میدان ۱۵ خرداد –ابتدای خ اباذر –ستاد مرکزی دانشگاه تحویل نمایند.

 بدیهی است  عدم تحویل مدارک در موعد مقرر توسط داوطلب  منزله انصراف تلقی  واین دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در مورد پذیرش و انجام مراحل استخدام وی  نخواهد داشت.

چک لیست اخذ مدارک 


خبر ۱۹ مهر ماه ۹۷-اعلام نتایج اولیه آزمون جذب نیروهای شرکتی در رشته شغلی پرستار و ماما

پیرو اطلاعیه مورخ ۲۴/۶/۹۷ و با عنایت به برگزاری آزمون جذب نیروی شرکتی برای رشته های شغلی پرستار و ماما در تاریخ ۲۶/۶/۹۷، بدین وسیله اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول به میزان دو برابر ظرفیت مورد نیاز جهت انجام مصاحبه تخصصی در رشته های شغلی مربوطه، براساس نمره مکتسبه در آزمون کتبی و با رعایت مفاد آگهی آزمون ( به ترتیب حروف الفبا) به شرح (فایل پیوست ) اعلام می گردد :

لازم به ذکر است  از آنجا که اعلام نتایج اولیه براساس اطلاعات خود اظهاری داوطلبان صورت پذیرفته است در هر زمان ثبت اطلاعات اشتباه توسط داوطلب محرز گردد، برابر مقررات از ادامه مراحل جذب محروم خواهد شد.

 ضمناً مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان اولیه براساس برنامه زمان بندی ذیل در محل تعیین شده  برگزار می گردد .لازم استمشمولین بایستی طبق برنامه زمان بندی فوق با آمادگی کامل با همراه داشتن کارت ملی در محل مشخص شده برای انجام مصاحبه حضور یابند.

مکان:

     کاشان. خیابان اباذر.  نرسیده به میدان درب عطاء .کوچه عترت ۲۶ . مرکز آموزش بهورزی طالبیان

 زمان :  

     روز: یکشنبه مورخ ۲۲/۷/۹۷

ردیف

رشته شغلی

ساعت

۱

پرستار کد ۱۰۲۰

۸ الی ۱۱

۲

پرستار کد ۱۰۲۱

۱۱ الی ۳۰/۱۲

۳

ماما کد ۱۰۲۲

۳۰/۱۲ الی ۳۰/۱۳

تاکید می گردد عدم حضور فرد در مصاحبه تخصصی  به منزله انصراف تلقی و از فرآیند بکارگیری حذف خواهد شد


خبر ۱۵ مرداد ماه ۹۷ – اعلام پذیرفتـه شدگـان نهـایی آزمـون استخـدام پیمـانی مـورخ ۱/۱۰/۹۶
پیرو اطلاعیه های  قبلی و با عنایت به بررسی مدارک پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدام پیمانی مورخ۱/۱۰/۹۶ دانشگاه  و انجام مصاحبه تخصصی در رشته های شغلی دارای مصاحبه و همچنین اعمال اولویت ها و سهمیه های قانونی مندرج در دفترچه راهنمای تبت نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ، بدین وسیله اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد.      یادآور می شود پذیرفته شدگان نهایی تا حداکثر یک هفته پس از اعلام نتایج نهایی بایستی با مراجعه به پورتال هسته گزینش دانشگاه به آدرس ( http://kashan.selection.behdasht.gov.ir)، قسمت ” فرم اطلاعات فردی”نسبت به دریافت و  تکمیل فرم مربوطه  و تحویل آن به همراه سایر مدارک موردنیاز به هسته گزینش اقدام نمایند. بدیهی است عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله انصراف داوطلب تلقی خواهد شد.

لیست اسامی پذیرفته شدگان  نهایی آزمون استخدام پیمانی۹۶/۱۰/۰۱
ردیف  شماره پرونده  کد ملی کد شغل محل
پرستارمتینی- ۱۲۲۳۵
۱ سهمیه ۲۵درصد ۶۱۹۰۰۲۷۳۳۴ ۱۲۲۳۵
۲ سهمیه ۲۵درصد ۶۱۹۰۰۳۳۳۳۴ ۱۲۲۳۵
۳ ۲۰۸۳۹۸۴ ۶۱۹۰۰۴۴۹۵۶ ۱۲۲۳۵
۴ ۲۰۸۱۸۳۰ ۶۱۹۰۰۲۲۳۵۹ ۱۲۲۳۵
۵ ۲۰۷۰۴۳۹ ۱۲۵۰۲۲۹۰۸۱ ۱۲۲۳۵
۶ ۲۰۶۴۶۱۶ ۱۲۵۰۲۹۳۹۶۰ ۱۲۲۳۵
۷ ۲۰۱۹۴۴۴ ۳۲۴۱۲۴۹۰۳۴ ۱۲۲۳۵
پرستار مرکز امام رضا(ع) -۱۲۲۳۶
۸ سهمیه ۲۵درصد ۶۱۹۰۰۱۹۴۰۴ ۱۲۲۳۶
۹ ۲۰۳۳۹۹۱ ۱۲۶۳۴۷۷۸۹۵ ۱۲۲۳۶
۱۰ ۲۰۱۷۴۸۱ ۱۲۵۰۱۳۷۹۹۳ ۱۲۲۳۶
کارشناس اتاق عمل متینی-۱۲۲۴۲
۱۱ سهمیه ۲۵درصد ۱۲۵۰۳۰۲۵۲۸ ۱۲۲۴۲
۱۲ ۲۰۳۲۶۹۵ ۱۲۵۰۳۴۳۹۷۶ ۱۲۲۴۲
۱۳ ۲۰۵۴۰۱۷ ۱۲۵۰۲۶۵۱۹۳ ۱۲۲۴۲
کارشناس اتاق عمل مرکز امام رضا(ع)-۱۲۲۴۳
۱۴ سهمیه ۲۵درصد ۶۱۹۰۰۱۴۱۹۴ ۱۲۲۴۳
۱۵ ۲۰۸۸۷۸۷ ۱۲۴۰۰۵۲۰۸۱ ۱۲۲۴۳
کاردان پذیرش ومدارک پزشکی متینی-۱۲۲۴۰
۱۶ ۲۰۶۷۱۴۳ ۱۲۶۳۴۶۳۱۳۴ ۱۲۲۴۰
کارشناس پذیرش ومدارک پزشکی متینی-۱۲۲۴۷
۱۷ ۲۰۴۹۸۱۲ ۱۲۵۰۱۱۶۰۲۳ ۱۲۲۴۷
کارشناس پذیرش ومدارک پزشکی مرکز امام رضا (ع) -۱۲۲۴۸
۱۸ ۲۰۰۲۰۳۱ ۱۲۵۰۲۳۱۱۹۱ ۱۲۲۴۸
کارشناس ارتباطات وعملیات /پرستار/- ۱۲۲۴۴
۱۹ سهمیه ۲۵درصد ۱۲۵۰۳۱۰۲۲۹ ۱۲۲۴۴
۲۰ ۲۰۷۲۴۸۱ ۶۱۹۹۷۱۸۵۳۴ ۱۲۲۴۴
۲۱ ۲۰۷۳۴۰۷ ۶۱۹۰۰۲۶۹۱۵ ۱۲۲۴۴
کارشناس پرتوشناسی مرکزامام رضا(ع) – ۱۲۲۴۹
۲۲ ۲۰۲۵۷۷۹ ۱۲۵۰۲۳۶۳۸۱ ۱۲۲۴۹
کارشناس فوریت های پزشکی – ۱۲۲۵۱
۲۳ ۲۰۱۴۳۵۷ ۱۲۵۰۱۱۷۶۴۱ ۱۲۲۵۱
کارشناس هوشبری متینی-۱۲۲۵۲
۲۴ ۲۰۷۳۱۴۵ ۱۲۶۳۵۸۹۷۵۸ ۱۲۲۵۲
۲۵ ۲۰۰۵۹۳۲ ۱۲۶۳۴۰۶۲۳۸ ۱۲۲۵۲
کارشناس هوشبری مرکز امام رضا(ع)-۱۲۲۵۳
۲۶ ۲۰۰۱۱۰۷ ۱۲۵۰۲۹۷۹۴۱ ۱۲۲۵۳
حسابدارمتینی- ۱۲۲۳۸
۲۷ ۲۰۶۵۵۵۱ ۱۲۶۳۰۱۱۷۴۸ ۱۲۲۳۸
حسابدار مرکز امام رضا(ع) – ۱۲۲۳۹
۲۸ ۲۰۵۴۱۶۱ ۱۲۳۹۹۲۰۸۲۲ ۱۲۲۳۹
کارشناس اموراداری متینی-۱۲۲۴۵
۲۹ ۲۰۰۵۶۷۶ ۱۲۶۱۹۳۶۳۳۷ ۱۲۲۴۵
کارشناس اموراداری مرکز امام رضا(ع) – ۱۲۲۴۶
۳۰ ۲۰۵۸۹۵۱ ۱۲۵۰۰۶۹۲۶۲ ۱۲۲۴۶
کارشناس تحلیل گرسیستم مرکز امام رضا(ع) – ۱۲۲۵۰
۳۱ ۲۰۴۱۸۳۴ ۱۲۶۲۰۴۵۳۶۳ ۱۲۲۵۰
مهندس تاسیسات مرکزامام رضا(ع) – ۱۲۲۵۴
۳۲ ۲۰۷۵۴۷۲ ۱۲۶۱۹۷۶۳۸۱ ۱۲۲۵۴

خبر ۳۰ خرداد ماه ۹۷ – برگزاری مصاحبه رشته های شغلی کارشناس امور اداری . حسابدار و کارشناس تحلیل گر سیستم

با عنایت به لزوم انجام مصاحبه تخصصی رشته های شغلی مورد اشاره براساس شرایط مندرج در مفاد آگهی آزمون مربوطه و به منظور اعلام نتایج نهایی آزمون ، بدینوسیله زمان و مکان وبرگزاری مصاحبه و تذکرات مورد نیاز به شرح ذیل اعلام می گردد:

 الف) زمان: روز شنبه  مورخ ۰۲/۰۴/۹۷ ، از ساعت ۹ صبح

ب) مکان مصاحبه : کاشان – کیلومتر ۳ جاده راوند- انتهای بلوار پزشک – دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تذکرات :

  1. صرفاً داوطلبانی که مرحله اول براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور و اطلاعیه شماره ۲ در پورتال این دانشگاه به میزان سه برابر معرفی گردیده اند امکان شرکت در آزمون مصاحبه را خواهند داشت.
  2. همراه داشتن کارت شناسایی الزامی می باشد.
  3. عدم حضور داوطلب جهت انجام مراحل مصاحبه در تاریخ و ساعت تعیین شده به منزله انصراف تلقی و از ادامه فرآیند استخدام حذف خواهد شد.

۴٫      .ضمناً داوطلبان می توانند در صورت هرگونه ابهام یا سوال با شماره ۵۵۴۴۳۰۲۵ داخلی ۲۱۹ تماس حاصل نمایند.

۵٫      مواد آزمون:

  رشته شغلی کارشناس امور اداری : قانون مدیریت خدمات کشوری – آئین نامه اداری و استخدامی هیات علمی و غیر هیات علمی و دستور العمل مربوطه

  رشته شغلی حسابداری:  حسابداری عمومی و دولتی

  رشته شغلی تحلیل گر سیستم :  سخت افزار، نرم افزار، شبکه


خبر ۷ خرداد ۹۷: اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام شرکتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
پیرو اطلاعیه مورخ ۳۰/۱/۹۷ و با عنایت به برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی جذب نیروی شرکتی برای معاونت غذا و دارو ، دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه و مرکز آمار و فن آوری اطلاعات بیمارستان شهیدبهشتی ، بدین وسیله اسامی پذیرفته شدگان نهایی در رشته های شغلی مربوطه ، براساس نمره مکتسبه در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و با رعایت مفاد آگهی آزمون به شرح ذیل اعلام می گردد :

صورت اسامی نهایی آزمون جذب نیروی شرکتی

رشته شغلی

نام

نام خانوادگی

نام پدر

تحلیل گر سیستم

خدیجه

موسای آرانی

رضا

صنایع غذایی

فرشته

بارفروش

محمد

شیمی

مرضیه

مشکی

احمد

تکنیسین دارویی

حمید رضا

میرزائی

حمزه

مهندس تاسیسات(برق)

سید حسین

حلی

سیداحسان

مهندسی تاسیسات(مکانیک)

حامد

خانی آرانی

حسن آقا

معماری

امیر حسین

جورابچی

علی

کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی(کنترل پروژه)

ابوالفضل

اخوان حجازی

اصغر آقا


خبر ۳۰ فروردین ۹۷: اعـلام نتــایـج و زمان برگزاری مصاحبه تخصصی آزمــون استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

پیرو اطلاعیه مورخ ۳/۱۱/۹۶ و با عنایت به برگزاری آزمون جذب نیروی شرکتی برای معاونت غذا و دارو ، دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه و مرکز آمار و فن آوری اطلاعات بیمارستان بهشتی در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۶ ، بدین وسیله اسامی مشمولین انجام مصاحبه تخصصی در رشته های شغلی مربوطه ، براساس نمرات مکتسبه در آزمون کتبی و با رعایت  مفاد آگهی آزمون، به شرح زیر اعلام می گردد.

       لازم به ذکر است مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان  براساس برنامه زمان بندی ذیل در محل تعیین شده  برگزار می گردد .

اسامی مشمولین انجام مصاحبه تخصصی

مکان:

        کاشان. خیابان اباذر.  نرسیده به میدان درب عطاء .کوچه عترت ۲۶ . مرکز آموزش بهورزی طالبیان

زمان:

الف)

رشته شغلی حوزه معاونت غذا و دارو

کارشناس آزمایشگاه غذا ،دارو بهداشتی ( صنایع غذایی)

کارشناس آزمایشگاه غذا ،دارو بهداشتی ( رشته شیمی)

تکنسین امور دارویی

روز سه شنبه ۴/۲/۹۷

ساعت ۹ تا ۱۲

ب)

رشته های شغلی حوزه دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

مهندسی تاسیسات( برق ) /  مهندسی تاسیسات( مکانیک )  / کارشناس معماری

 کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی(کنترل پروژه)

روز چهارشنبه ۵/۲/۹۷

ساعت ۹ تا ۱۲

ج)

رشته های شغلی تحلیلگر سیستم (IT)

روز پنجشنبه ۶/۲/۹۷

ساعت ۹ تا ۱۲

  لذا مشمولین بایستی طبق برنامه زمان بندی فوق با آمادگی کامل با همراه داشتن کارت ملی در محل مشخص شده برای انجام مصاحبه حضور یابند.

 تاکید می گردد عدم حضور فرد در موعد مقرر  به منزله انصراف تلقی خواهد شد.


خبر ۱۸ فروردین ماه ۹۷ – کلیه معرفی شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۶/۱۰/۱ که براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور و اطلاعیه شماره ۲ در پورتال این دانشگاه ، می بایست ضمن دریافت چک لیست مدارک مورد نیاز از لینک زیر ، نسبت به تکمیل آن اقدام و به همراه سایر مدارک مورد نیاز  در زمان و مکان تعیین شده ذیل تحویل نمایند.
زمان: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه  مورخ ۹۷/۱/۲۲ و ۹۷/۱/۲۳ از ساعت ۹ الی ۱۳
مکان: کاشان –میدان ۱۵ خرداد –ابتدای خیابان اباذر –ستاد مرکزی دانشگاه.
بدیهی است  عدم تحویل  و یا تکمیل مدارک در موعد مقرر به منزله انصراف تلقی و این دانشگاه هیچ گونه مسئولیت و تعهدی  درخصوص تحویل مدارک در خارج از زمانهای مشخص شده را نخواهد داشت.

جهت دریافت چک لیست مدارک اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۷ اسفند ۹۶: اعلام اسامی داوطلبان جهت بررسی مدارک استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اطلاعیه شماره۲ آزمون استخدامی مورخ ۱/۱۰/۹۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

با عنایت به اعلام نتایج کتبی آزمون استخدامی مورخ ۹۶/۱۰/۱ از سوی سازمان سنجش کشور و با اعمال اولویت ها و سهمیه های قانونی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون، براساس اطلاعات خود اظهاری داوطلبان ، اسامی مشمولین بررسی مدارک در رشته های شغلی بدون مصاحبه به میزان ۵/۱ برابر و در رشته های شغلی دارای مصاحبه به تعداد ۳ برابر سهمیه اعلام شده در آگهی آزمون اعلام می گردد.

لازم به ذکر است زمان و مکان تحویل مدارک مشمولین طی اطلاعیه جداگانه در تاریخ ۹۷/۱/۲۰ از همین پرتال به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. تاکید می گردد مشمولین معرفی شده بایستی کلیه مدارک و گواهی مورد نیاز را برابر مفاد دفترچه آگهی آزمون مذکور تهیه تا در موعد تعیین شده تحویل نمایند.

جهت اسامی مشمولین اینجا کلیک کنید

در صورت نیاز به راهنمایی در مورد این مطلب و یا هر مشکلی در زمینه تمامی آزمون های استخدامی ( استخدام ها ، زمان ثبت نام ها ، کارت ها ورود به جلسه ، مصاحبه ها و... ) نیاز به مشاوره و یا راهنمایی دارید
از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.