خانه » استخدام در استان البرز (کرج) » آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی البرز

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی البرز

متن آگهی:

اطلاعیه شماره ۱: 
ارائه  کارت شناسایی معتبر وبرگه پرینت اطلاعات ثبت نامی متقاضیان ،جهت شرکت در آزمون مرحله اول آمادگی جسمانی در تاریخ های ۱۶و۱۷/۰۸/۹۲ الزامی می باشد.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز در واحد نگهبانی، از محل مجوز شماره ۱۸۰۲/۱۰۰   مورخ ۱۲/۱۲/۹۱  مقام محترم وزارت متبوع تعداد ۱۱ نفر از دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم(دوره کامل متوسطه) در رشته شغلی نگهبان به شرح جدول ذیل و با جنسیت مرد را از طریق تست آمادگی جسمانی ، آزمون علمی ومصاحبه(آزمون سه مرحله ای)، سپس نظر گزینش به صورت قراردادی با در نظر گرفتن اعتبار مالی به شرح جدول ذیل جذب نماید.
منطقه جغرافیایی و تعداد نیروی های مورد نیاز
عنوان شغل
محل مورد نیاز
تعداد مورد نیاز
استان مورد نیاز
تعداد کل مورد نیاز
مدرک و رشته تحصیلی
نگهبان
مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
۱۱ نفر
(مرد)
البرز
۱۱ نفر
(مرد)
دیپلم کامل متوسطه
تذکر مهم ۱: توصیه می گردد متقاضیان ضمن مطالعه دقیق مفاد آگهی و جدول فوق نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
۱- شرایط عمومی و اختصاصی:
۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.
۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت به استثناء معافیت پزشکی که مانع انجام کار نگهبانی گردد (به تشخیص کمیته استخدام و شورای پزشکی دانشگاه)
۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ، سیگار، مشروبات الکلی و مواد مخدر سنتی و صنعتی به تایید مراجع ذیصلاح.
۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
۶/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی متناسب با شغل نگهبان
۷/۱- نداشتن منع انعقاد قرارداد در دستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی
۸/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۹/۱- سپردن تعهدنامه محضری مبنی بر خدمت در شغل موردنظر در کلیه نقاط استان البرز به تشخیص مدیریت محترم حراست دانشگاه که می تواند محل خدمت را تغییر داده و فرد حق هیچ گونه اعتراضی را نداشته باشد.
۱۰/۱- حداقل سن جهت متقاضیان با مدرک تحصیلی دیپلم ۲۰ سال (متولدین ۰۱/۰۸/۱۳۷۲ به بعد) و حداکثر سن ۳۰ سال تمام(۰۱/۰۸/۱۳۶۲ به بعد)
تبصره : حداکثر سن با احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و یا سابقه بیمه و یا شرایط ایثارگری(طبق بند۶) تا سقف ۳۲ سال قابل افزایش می باشد.
۱۱/۱- بومی بودن فرد (طبق مفاد ذکر شده در بند ۴ آگهی)  (بومی بودن دارای اولویت می باشد.)
۱۲/۱-متقاضی می بایست در زمان ثبت نام مدرک تحصیلی مورد نظر را اخذنموده باشد.
۲- نحوه ثبت نام و مهلت ثبت نام :
–         ثبت نام از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز بصورت الکترونیکی
به آدرس  abzums.ac.ir و بر اساس فرم الصاقی صورت می گیرد. و از زمان درج آگهی در سایت به مدت ۱۰ روز  کاری مهلت ثبت نام از طریق سایت مذکور می باشد. ضمنا” به داوطلبان توصیه می گردد ثبت نام را به روزهای پایانی موکول ننمایند.
۳- مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :
–         تکمیل برگ  درخواست شغل(با دقت و خط خوانا تکمیل گردد)
–         رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۹۶,۰۰۰ریال(نودوشش هزار ریال) به حساب شماره ۲۱۷۷۶۱۶۰۲۱۰۰۶  نزد بانک ملی شعبه مطهری کرج بنام درآمد امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی البرز  قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی  بعنوان حق شرکت در آزمون داوطلبان استخدام (ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ معاف می باشند)
–         یک قطعه عکس ۴×۳ که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود.
–         تذکر مهم: در صورت انصراف، عدم قبولی و … وجه پرداختی مسترد نمی شود.
* مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان در مرحله اول آزمون استخدامی:
–         داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول آزمون استخدامی موظفند حضورا” مدارک ذیل را ظرف مدت ۵ روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه ارائه و رسید دریافت نمایند. دانشگاه موظف است کلیه تصاویرمدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر اصل نماید.
–         اصل به همراه تصویر مدرک تحصیلی دیپلم
–         اصل به همراه تصویر کارت ملی
–         اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه
–         اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم (غیر پزشکی)
–         اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن
–         اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری
–         تصویر گواهی دو مقطع از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) صرفا” جهت مشمولین بند ب شرایط بومی بودن و متقاضیانی که محل تولد مندرج در شناسنامه آنها(مشمولین بند الف شرایط بومی) با محل مورد تقاضا یکی می باشد نیازی به ارسال مدارک تحصیلی ۲ مقطع تحصیلی ندارند. ضمنا” مدرک پیش دانشگاهی به تنهایی شامل یک مقطع تحصیلی نمی باشد.
–         تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
۴- بومی به فردی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشد:
الف) محل تولد قید شده در شناسنامه داوطلب با استان محل تقاضا یکی باشد.
ب) حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) را در استان محل تقاضا طی نموده باشد.
ج) حداقل ۳ سال از سنوات تحصیلی فرزندان پرسنل نیروهای مسلح(اعم از ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) در استان مورد تقاضا گذرانده باشند.
تبصره: دوره یکساله پیش دانشگاهی به عنوان مقطع تحصیلی محسوب نمی گردد و صرفا” مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مد نظر می باشد.
۵- زمان، مکان و مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت ورود به جلسه و محل آزمون به شرح ذیل بوده وهرگونه تغییرات متعاقبا  از طریق سایت مذکور اعلام خواهد شد.
۱/۵-مرحله اول:آزمون آمادگی جسمانی در تاریخ ۱۷و۱۶/۰۸/۹۲ راس ساعت ۸صبح در محل: کرج-میدان استاندارد –روبروی اداره استاندارد-خیابان فردوسی-بعداز زیر گذر اول- دست راست-کوچه لاله(جنب اتوبان)- ورزشگاه شماره ۲        شماره تلفن تماس: ۰۲۶۳۲۸۰۲۸۴۳
۲/۵- مرحله دوم :آزمون علمی برای پذیرفته شدگان مرحله اول حداکثر به تعداد ۱۰۰ نفر(آزمون عمومی واختصاصی کتبی)روز جمعه مورخ ۰۱/۰۹/۹۲ راس ساعت ۹صبح  در محل : کرج –باغستان- بلوار اشتراکی –نبشگلستان یکم -دانشکده پزشکی
۳/۵ –مرحله سوم: برای پذیرفته شدگان مرحله دوم بصورت مصاحبه در تاریخ ۱۰و۰۹ /۰۹/۹۲محل: کرج بالاتر از میدان طالقانی –جنب اداره پست –دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی در مانی البرز-طبقه اول – واحد حراست
تاریخ توزیع کارت:
توزیع کارت در روزهای سه شنبه وچهارشنبه مورخ ۲۹و۲۸/۰۸/۹۲ از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی البرز به آدرس www.abzums.ac.ir    می باشد.
مواد آزمون:
–         آزمون عمومی و اختصاصی در حد دیپلم
۶- تذکرات:
۱/۶- ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا، مفقودین و جانبازان درصورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
۲/۶- داوطلبان نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.
۳/۶- پذیرش نیروی نگهبان با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه انجام خواهد شد و هر زمان محرز شود که داوطلبان خلاف اطلاعات واقع اعلام نموده اند برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد و حتی در صورت انعقاد قرارداد ، قرارداد آنها لغو و هیچ گونه حق و حقوقی نخواهند داشت. ضمنا” موظف به پرداخت هزینه های مربوطه به تشخیص کمیته آزمون دانشگاه خواهند بود.
۴/۶- تذکر مهم: درصورتی که پذیرفته شدگان پس از شرکت در آزمون و بعد از آن و در طول قرارداد ، مدرک تحصیلی بالاتر اخذ نمایند، دانشگاه هیچ گونه تعهدی درخصوص پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر یا تغییر عنوان و شغل آنها ندارد.
۵/۶- تصمیم گیری درخصوص پذیرش مدارک ناقص به عهده کمیته آزمون دانشگاه می باشد.
۶/۶- تصمیم گیری درخصوص موارد پیش بینی نشده در این آگهی به عهده کمیته آزمون دانشگاه می باشد.
۷/۶- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی ، برعهده شخص داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام شامل: ثبت نام، صدور کارت ، شرکت در مصاحبه ، پذیرش، انعقاد قرارداد، بعد از آن و … محرز شود که ، اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد ، داوطلب از انجام مراحل بعدی پذیرش منع و درصورت انعقاد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو و بلا اثر می گردد.
۸/۶- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص اعلام نتایج پذیرفته شدگان به میزان ۵/۲ برابر ظرفیت مورد نیاز جهت معرفی به گزینش و … از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به نشانی abzums.ac.irwww. صورت می گیرد. داوطلبان می توانند اطلاعات موررد نیاز خود را از این طریق دریافت نمایند. لذا داوطلبان تقاضا می گردد از تماس تلفنی و مراجعه حضوری اکیدا” خودداری نمایند.
۹/۶- با توجه به اینکه ملاک ثبت نام از متقاضیان ، اطلاعات داده شده مندرج در فرم درخواست شغل می باشد، لذا لازم است داوطلبان در تکمیل اطلاعات ، نهایت دقت را بعمل آورند.بدیهی است هیچگونه اصلاحاتی پس از آن قابل پذیرش نخواهد بود.
۱۰/۶ – از پذیرفته شدگان نهایی ، تعهد محضری جهت اشتغال در رشته شغلی نگهبان اخذ خواهد شد.
۱۱/۶ – پذیرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه بعد از اعلام نتیجه نهایی پذیرش به دانشگاه مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر یا انصراف آنان دانشگاه می تواند نسبت به پذیرش ذخیره اقدام نماید.
۱۲/۶- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان استخدامی از طریق سایت اینترنتی دانشگاه ، خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
۱۳/۶-با توجه به تبصره” ۴ “ماده “۳۲” آئین نامه اداری واستخدامی کارکنان غیر هیات علمی در صورت نیاز واخذ مجوز های لازم وطی مراحل قانونی در دیگر مراحل جذب، از افراد ذخیره با اطلاع رسانی به ذی نفعان استفاده خواهد شد.
۱۴/۶- متقاضیان در صورت بروز هرگونه مشکل وسوال می توانند با شماره تلفن ۰۲۶۳۲۵۵۵۶۵۶     تماس حاصل نمایند.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشترو ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

اطلاعات تماس

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۷ دیدگاه تاکنون.

 1. یه جوونمرد گفت:

  شما را بخدا به داد بچه های مردم برسید. کار به کجا رسیده که گریه آدم در میاد . بچه با استعداد مملکت که قدرت خواندن مهندسی مکانیک رو داشته آرزو کنه که نگهبان بشه!!! خدایا از خواندن این پیامها من که نه سر پیازم و نه ته پیاز، از ته دل گریه ام گرفته. به داد این عزیزان برسید که عمری رو بجای یللی تللی گوشه کوچه خیابون، شب و روز پشت فرمولهای ریاضی چشمهاشون سرخ شد و مادراشون آه کشیدند.

  [پاسخ]

 2. حسین گفت:

  من مهندس مکانیک هستم میتونم شرکت کنم

  [پاسخ]

 3. Anahita گفت:

  باید تاسف خورد برای کشوری که در حال حاضر توش زندگی میکنیم
  خوب شانس آوردن نگفتن رشته تحصیلی مهندسی پزشکی میخوان

  [پاسخ]

 4. ایرونی گفت:

  برو بابا مگه نگهبانی چی هست که آزمونم واسش برگزار می کنن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  [پاسخ]

 5. کمال گفت:

  وای خدا واسه نگهبانی هم دیپلم میخوان آخه گرز و دزد می فهمن دیپلم یعنی چه.. یا باز وبستن درواسه رییس وغیره چه مدرکی میخواد

  [پاسخ]

 6. جواد گفت:

  بچه که بودئم میگفتم درس میخونم میشم آقای مهندس بعد تو یه شرکت کار میگیرم همه بهم میگن آقای مهندس ماشین گرون قیمت سوار میشم بهم میگن آقای مهندس….
  حالا که ۲۴ سالم شد دیدم همه اونا کشک بود…..هر وقت تو مدرسه امتحان داشتم به امید روزی که مهندس میشم با انرژی میخوندم..خدایاااااا

  اگه کمی پول داشتم از اینجا میرفتم میرفتم بلاد کفر که همه چی توش قانون داره..نه اینجااااااااا

  [پاسخ]

 7. هدایت گفت:

  من دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت هستم میتونم شرکت کنم

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *