خانه » استخدام در استان تهران » آگهی استخدام بیمارستان فوق تخصصی نور افشار

آگهی استخدام بیمارستان فوق تخصصی نور افشار

متن آگهی:

استخدام بیمارستان فوق تخصصی نور افشار

بیمارستان فوق تخصصی نورافشار،به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیازخود به صورت قراردادی به شرح ذیل دعوت به همکاری می کند.

 

 • شهرهای مورد نیاز : تهران
 • تعداد نیروی مورد نیاز : ۱۳۶ نفر
 • تاریخ انقضا : ۲۶ اسفند ماه ۹۱

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : پزشک عمومی
 • مقطع تحصیلی : —-
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : پرستار
 • مقطع تحصیلی : حداقل کارشناسی
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کمک پرستار
 • مقطع تحصیلی : دیپلم،فوق دیپلم
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : منشی کلینیک و بخش
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : تکنسین اتاق عمل
 • مقطع تحصیلی : فوق دیپم،لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : تکنسین بیهوشی
 • مقطع تحصیلی : فوق دیپلم ،لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : تکنسین تصویربرداری
 • مقطع تحصیلی : فوق دیپلم،لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : انباردار
 • مقطع تحصیلی : فوق دیپلم،لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

 

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس تغذیه
 • مقطع تحصیلی : لیسانس،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس فیزیوتراپی
 • مقطع تحصیلی : لیسانس،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس مدیریت بیمارستانی
 • مقطع تحصیلی : لیسانس ،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کار  درمان
 • مقطع تحصیلی : لیسانس ،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس حسابداری
 • مقطع تحصیلی : لیسانس ،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس مدارک پزشکی
 • مقطع تحصیلی : لیسانس ،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس بهداشت عمومی
 • مقطع تحصیلی : لیسانس ،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس رایانه
 • مقطع تحصیلی : لیسانس ،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس خرید کارپرداز
 • مقطع تحصیلی : لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس تاسیسات برق
 • مقطع تحصیلی : لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس تاسیسات مکانیک
 • مقطع تحصیلی : لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : ترخیص کار
 • مقطع تحصیلی : لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : تکنسین تاسیسات مکانیک و برق
 • مقطع تحصیلی : لیسانس ،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : تکنسین مخابرات
 • مقطع تحصیلی : لیسانس ،فوق لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : تکنسین دارویی
 • مقطع تحصیلی : لیسانس
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : —–
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : —-
 • شرایط : —–

——————————————————————————————————————————-

آدرس و نحوه تماس

 • ایمیل : job@noorafshar.com
 • سایت : http://www.noorafshar.com

——————————————————————————————————————————-

متن آگهی

بیمارستان فوق تخصصی نورافشار،به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیازخود به صورت قراردادی به شرح ذیل دعوت به همکاری می کند.


شرایط عمومی :

۱٫    تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
۲٫    تابعیت نظام جمهوری اسلامی
۳٫    التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی
۴٫    داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت
۵٫    عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان ها
۶٫    عدم سابقه محکومیت جزائی موثر
۷٫    داشتن سلامت کامل جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند .
۸٫    نداشتن منع استخدام به موجب آراء مرجع قضایی
۹٫    داوطلبان استخدام تمام وقت نباید در محل دیگری مستخدم رسمی ، ثابت و یا پیمانی باشند .
تذکرات :
۱٫    متقاضیان محترم ایثارگر در اولویت استخدام می باشند .
۲٫    دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی قید شده الزامی می باشد .
۳٫    سابقه کار مرتبط در بیمارستان برای متقاضیان الزامی است .
۴٫    پس از اتمام مهلت ثبت نام ، فرم های دریافتی در کمیته استخدام بیمارستان با توجه به امتیاز کسب شده بر اساس اطلاعات ارسالی بررسی و از افراد واجد شرایط که امتیاز بیشتری کسب کرده اند ، جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد . انتخاب داوطلبان استخدام ، پس از طی مصاحبه های حضوری عمومی و تخصصی از میان افراد حائز شرایط ، به ترتیب بالاترین نمره کسب شده در فرم ها و مصاحبه ها خواهد بود .
۵٫    پذیرفته شدگان به صورت قراردادی با بیمارستان نورافشار همکاری خواهند نمود و این همکاری هیچگونه ضمانتی مبنی بر استخدام در جمعیت هلال احمر نخواهد داشت .
۶٫    مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا تکمیل پرسشنامه استخدامی به صورت ناقص و خلاف واقعیت ، به عهده متقاضی می باشد.
۷٫    با توجه به اینکه امتیازدهی و ارزیابی اولیه بر مبنای اطلاعاتی است که در پرسشنامه استخدامی ارائه می نمایید ، لذا خواهشمند است اطلاعات خود را به صورت کامل و صحیح بیان کنید
نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نامه :
متقاضیان محترم واجد شرایط حداکثر تا ۱۰ روز پس از درج آگهی نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند :
۱٫    درصورت تمایل به ارسال تقاضا فایل Word پرسشنامه استخدامی را دانلود و با فونت Arial شماره ۱۰ تمامی اطلاعات را تکمیل کرده و به آدرس ایمیلjob@noorafshar.com ارسال نمایند .
۲٫    جهت حصول اطمینان از دریافت اطلاعات شما یک نامه به ایمیل شما ارسال خواهد شد.  چنانچه آن را دریافت نکردید لطفاً اطلاعات خود را مجدد ارسال نمایید.

لینک آگهی

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۱۱ دیدگاه تاکنون.

 1. سهیلا عرفانی جو گفت:

  سهیلا عرفانی جو،لیسانس زبان وادبیات فارسی ۵سال سابقه کاردر صندوقداری دارم.

  [پاسخ]

 2. با سلام وخسته نباشید من اخلاقی هستم دارای مدرک کمک پرستاری از دانشکده شهید بهشتی هستم و آماده همکاری با بیمارستان شما هستم ممنون میشم بگید چطوری اقدام کنم مرسی با تشکر

  [پاسخ]

 3. زهره گرجی گفت:

  با سلام مدرک کمک بهیاری و فوریتهای پزشکی دارم جویای کار هستم یکسال سابقه کار

  [پاسخ]

 4. مدرک کمک بهیاری با ۵ سال سابقه و دانشجوی امداد سوانح هلال احمر اماده همکاری میباشم

  [پاسخ]

 5. شیرین گفت:

  سلام
  من مدرک کارشناس هوشبری را دارم با ۶ سال سابقه امکان استخدام هست؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  الهام ملاصالحی پاسخ در تاريخ تیر ۵ام, ۱۳۹۵ ۲:۵۳ ب.ظ:

  با سلام. من الهام ۳۵ ساله .ساکن تهران . مدرک کمک بهیاری دارم و جویای کار

  [پاسخ]

 6. مهدی گفت:

  سلام
  من مدرک کمک پرستاری.عمومی کمکهای اولیه و فوریت های پزشکی.امدادگراورژانس.کمک های اولیه و شناخت دارو رادارم آیاامکان استخدام این جانب هست؟

  [پاسخ]

 7. تکتم گفت:

  با سلام.من کارشناس صنایع غذایی هستم برای قسمت منشی میتونم استخدام شم؟سال ۹۰ درسم تموم شده و تمامه این چند سال دنبال کار گشتم.اما بیکارم همچنان.و به شدت نیازمند به کارم

  [پاسخ]

 8. فرشته صفری گفت:

  سلام منکارشناس روانشناسی عمومی هستم آیا میتونم استخدام بشم؟

  [پاسخ]

 9. ابوذر علیمرادی گفت:

  اینجانب دارای مدرک کمک بهیاری و ۴ سال سابقه کار در بیمارستان و منازل بیماران هستم و در بخش icu تسلط کامل را دارم.
  اماده همکاری با بیمارستان ها و درمانگاه ها هستم.

  [پاسخ]

 10. فاطمه صالحیان گفت:

  سلام من کاردان بهداشت حرفه ای هسم آیا میتونم استخدام بشم؟

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *