خانه » استخدام در استان خوزستان » استخدام بهورز در دانشگاه علوم پزشکی دزفول (تمدید مهلت ثبت نام)

استخدام بهورز در دانشگاه علوم پزشکی دزفول (تمدید مهلت ثبت نام)

متن آگهی:

خبر ۲۲ مرداد ماه ۹۷ – اطلاعیه شماره (۲)پذیرش بهورز :تمدید تاریخ ثبت نام

به اطلاع داوطلبین گرامی می رساند ثبت نام پذیرش بهورز تا چهارشنبه  مورخ  ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ تمدید شده است.


خبر۶ مرداد ماه ۹۷  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول برای تامین بهورز مورد نیاز خود در خانه های بهداشت روستاهای تابعه طبق مفاد دستورالعمل اجراییپذیرش و استخدام بهورز مطابق تبصره ۶ ماده ۳۴ آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیات علمی، مصوبه هیات امناء دانشگاهها از محل مجوزموضوع مصوبه شماره ۱۱ جلسه هیات محترم امنای دانشگاه منعقده در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ تعداد ۷۲ نفر بهورز بشرح ذیل از بین افراد واجد شرایط و بومی روستاهای مندرج در جداول ذیل از طریق آزمون عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش پذیرش می نماید. پذیرفته شدگان پس از طی دوره بهورزی و قبولی به صورت قراردادی و صرفاً جهت خدمت در خانه های بهداشت/تیم سیار به شرح جداول ذیل به کارگیری خواهند شد.

خانه های بهداشت دارای پذیرش بهورز شهرستان دزفول
ردیف خانه بهداشت بهورز زن بهورزمرد
۱ بنوت علیا یک نفر
۲ توت علیا یک نفر یک نفر
۳ عدالت ۱ یک نفر
۴ عدالت ۲ یک نفر
۵ شهید کریمی یک نفر
۶ مرکز خدمات جامع سلامت سردشت

(تیم سیار)

۳ نفر
۷ خانه بهداشت باغچه بان یک نفر یک نفر
۸ مرکز خدمات جامع سلامت باغچه بان

(تیم سیار)

۶ نفر
۹ کوثر یک نفر
۱۰ کول سیرا یک نفر یک نفر
۱۱ دره کاید یک نفر یک نفر
۱۲ حسین کلولی یک نفر یک نفر
۱۳ انجیرک ۲ یک نفر
۱۴ انجیرک ۱ یک نفر
۱۵ شهرک زراعی یک نفر
۱۶ مهاجرین ۲ یک نفر
۱۷ لیوس یک نفر
۱۸ دیونی یک نفر یک نفر
۱۹ آبید سره یک نفر ۲ نفر
۲۰ آزنک یک نفر یک نفر
۲۱ مازه پاریاب یک نفر یک نفر
۲۲ حمزه کارون یک نفر
۲۳ منتظری ۱ یک نفر
۲۴ لب سفید یک نفر یک نفر
۲۵ المهدی یک نفر
۲۶ جاته یک نفر
۲۷ دله چنار یک نفر
۲۸ گاومیر یک نفر
۲۹ قلعه نو یک نفر
               جمع کل  ۲۱ نفر   ۲۶ نفر

 

 

خانه های بهداشت دارای پذیرش بهورز شهرستان شوش
ردیف خانه بهداشت بهورز زن بهورز مرد
۱ خلف مسلم یک نفر
۲ سن بهادر یک نفر
۳ مالک اشتر یک نفر
۴ مهاجرین بنادر یک نفر
۵ سید عبداله یک نفر
۶ سید حمادی یک نفر
۷ سید عباس(عبدالخان پایین) یک نفر
۸ رداده یک نفر
۹ زبید دبات یک نفر
۱۰ جوی مجید یک نفر
۱۱ خویس ۲ یک نفر یک نفر
۱۲ مزرعه شط یک نفر
۱۳ شیخ حسن یک نفر
۱۴ حمزه یک نفر
۱۵ شیخ فالح یک نفر
۱۶ خسرج راضی حمد یک نفر
        جمع کل ۶ نفر ۱۱ نفر

 

 

خانه های بهداشت دارای پذیرش بهورز شهرستان گتوند
ردیف خانه بهداشت بهورز زن بهورز مرد
۱ سیدان یک نفر یک نفر
۲ ایستادگی یک نفر
۳ بدیل یک نفر
۴ دهلران یک نفر
۵ ماندنی یک نفر
۶ پشت درب یک نفر
۷ سلامگاه یک نفر
            جمع کل ۶ نفر ۲ نفر

 

شرایط مورد نیاز برای شرکت در آزمون:

۱-شرایط عمومی:

۱-۱-               اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱-۲-               التزام عملی به احکام اسلام

۱-۳-               اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

۱-۴-               عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق

۱-۵-        عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان ها و گروه هایی که غیر قانونی بودن آن ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است

۱-۶-                داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

۱-۶-۱٫     تبصره – معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعلام کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.

۱-۷-               عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان

۱-۸-               عدم سابقه محکومیت جزائی موثر

۱-۹-        داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن ازجمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش (به تایید پزشک معتمد شهرستان یا حسب مورد با تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)

۱-۱۰-           نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه

۱-۱۱-           نبودن در استخدام رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت سایر دستگاههای دولتی

۱-۱۲-           نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

۲- شرایط اختصاصی:

۲-۱- الف- برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم:

داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته های بهداشت عمومی )بهداشت خانواده(  و یا مامایی برای داوطلبان زن و داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم دریکی از رشته های بهداشت عمومی )مبارزه با بیماریها(، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای برای داوطلبان مرد

۲-۱- ب- برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم:

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم در رشته های مورد تائید آموزش و پرورش بترتیب اولویت شامل : علوم تجربی، ریاضی و فیزیک، علوم انسانی، معارف اسلامی، کار و دانش، فنی و حرفه ای

۲-۲- چنانچه تعداد داوطلبان واجد شرایط با مدرک فوق دیپلم کمتر از ۲ نفر در هر روستا باشد از افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه نیز ثبت نام و آزمونبه عمل خواهد آمد.

تبصره : چنانچه از یک روستا افراد فوق دیپلم و دیپلم ثبت نام نمایند و تعداد داوطلبان فوق دیپلم واجد شرایط ۲ نفر و بیشتر باشد از داوطلبان دیپلم آزمون به عملنخواهد آمد.

۲-۳- داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع فوق دیپلم در رشته های مندرج در بند ۲-۱- الف-  و دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته های غیرمرتبط بارشته های مندرج در بند ۲-۱- الف-  مجاز به شرکت در آزمون نمی باشد.

۲-۴- شرکت دانشجویان حائز شرایط در آزمون پذیرش بهورز بلامانع است لیکن در صورت احراز قبولی در آزمون، پذیرش و ثبت نام آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک دانشگاهی قبل از شروع دوره بهورزی می باشد.

۲-۵- داوطلبان الزماَ باید بومی باشند و از افراد غیربومی به هیچ وجه ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

داوطلبان باید یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند:

الف- محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه ) با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب در دو سال اخیر تااولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد ( بر اساس فرم تائید محل سکونت داوطلب بهورزی) .

ب- حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی و متوسطه (را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونتداوطلب در دو سال اخیر تا اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد ( بر اساس فرم تائید محل سکونت داوطلب بهورزی) .

تبصره ۱: داوطلبان زن که شرایط بند الف و ب را نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط مطابق بند الف یا ب بخش ۲-۵ ازدواج کرده و در حال حاضر در روستا ساکنهستند، به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است.

تبصره ۲: احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای الف و ب و تبصره ۱ از طریق شورای اسلامی روستا و خانه بهداشت با تایید مرکز بهداشت شهرستان ( براساس فرم تائید محل سکونت داوطلب بهورزی) صورت می پذیرد.

تبصره ۳: چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا انجام دوره خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونتداشته اند مشروط به آن که شورای اسلامی سکونت آنها را گواهی کند و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیتهای فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا، وفق فرم تائید محل سکونت داوطلب بهورزی تایید نماید، پذیرش آنها بلامانع است. لذا برای گروههایمذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر ضرورت ندارد مشروط براینکه خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام و شرکت در آزمون پذیرش شغل بهورزی:

الف. تکمیل برگ درخواست شغل بشرح پیوست

ب. تکمیل فرم تائید محل سکونت داوطلب بهورزی بشرح پیوست

پ.رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به حساب  شماره ۲۲۱۰۷۶۲۸۱ شناسه  ۹۷۰۴۲۳۱۲۱۸۴۳۰۰۰۷۰ نزد بانک رفاه تحت عنواندرآمد های بهداشتی دانشگاه، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک رفاه به عنوان حق شرکت در امتحان عمومی و تخصصی. (داوطلبان ایثارگر ۵۰ درصد مبلغ مذکور رامی پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف هستند).

ت.۴ قطعه عکس ۴*۳ جدید تمام رخ پشت نویسی شده (یک قطعه عکس روی برگ درخواست شغل الصاق شود).

ث. تصویر و اصل آخرین مدرک تحصیلی (اصل مدرک در محل ثبت نام پس از مطابقت دادن عودت داده می شود).

ج. تصویر تمام صفحات شناسنامه و هر دو طرف کارت ملی (اصل شناسنامه و کارت ملی باید به همراه داوطلب باشد که پس از مطابقت دادن در روز ثبت نام عودتداده می شود).

چ. اصل و تصویر کارت پایان خدمت سربازی برای آقایان.

ح. تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن.

تبصره: مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان واجد شرایط که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشگاه می باشند، می توانند درآزمون پذیرشبهورز شرکت نمایند. ارسال گواهی اشتغال به طرح این افراد الزامی است.

خ. حداقل سن برای دارندگان مدرک دیپلم ۱۶ سال و حداکثر ۲۶ سال(۲۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و حداقل سن برای دارندگان مدرک فوق دیپلم ۱۸ سال و حداکثر ۲۸ سال(۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز). تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد .

تبصره۱- موارد ذیل(*) به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم با درنظرگرفتنموارد زیر نباید از ۲۸ سال ( ۲۷سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز ) و سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از ۳۰ سال ( ۲۹سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز ) تجاوز نماید.

* داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق، بر اساس گواهی وضعیتطرح.

* مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان بر اساس کارت پایان خدمت.

تبصره ۲- ایثارگران از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

د. مدارک دال بر بومی بودن شامل:

 1. اصلو کپی دفترچه بیمه روستایی
 2. ارائه فرم تکمیل شده تائیدیه محل سکونت داوطلب بهورزی

ح. مدارک دال بر ایثارگری از مراجع زیربط.

نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام:

متقاضیان واجد شرایط می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز وفق مندرجات این آگهی جهت ثبت نام از تاریخ ۷/۵/۹۷ لغایت ۲۱/۵/۹۷ با توجه به شهرستان محل تقاضا به یکی از آدرس های ذیل مراجعه نمایند و پس از تحویل مدارک، رسید دریافت شده را نزد خود نگه دارند:

پذیرش در شهرستان دزفول: جاده ساحلی، خیابان داعی دزفولی (ساختمان سابق دبیرستان مطهره)، مرکز آموزش بهورزی، شماره تماس: ۴۲۲۲۹۴۴۹

پذیرش در شهرستان شوش: بلوار پیروزی، جنب اورژانس ۱۱۵، شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوش، مرکز آموزش بهورزی، شماره تماس: ۴۲۸۱۶۰۲۸

پذیرش در شهرستان گتوند: ستاد مرکز بهداشت شهرستان گتوند، واحد گسترش، شماره تماس: ۳۶۳۲۴۶۳۳ داخلی:۱۵

تذکر: به مدارک ناقص و مدارکی که بعد از مهلت یاد شده تحویل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارک تحویلی و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

زمان و محل توزیع کارت:

-کارت ورود به جلسه امتحان توانمندی های عمومی و تخصصی در تاریخ های ۲۱ و ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۲     در محل تحویل مدارک توزیع خواهد شد.

-زمان و محل برگزاری آزمون در هنگام توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

-تحویل کارت فقط به خود داوطلب و با ارائه اصل شناسنامه یا اصل کارت ملی امکان پذیر است.

مواد امتحانی عبارتند از:

–  برای سنجش داوطلبان دارای مدرک فوق دیپلم:

الف) آزمون توانمندی های عمومی برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون توانمندی های عمومی از دروس معارف اسلامی، زبان وادبیات فارسی، زبان انگلیسی و اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی، هر درس ۱۵ سوال و مجموعا ۶۰ سوال خواهد بود که به صورت چهارگزینه ای ( بااعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی می شود. آزمون توانمندی های عمومی مجموعا ۶۰ نمره (معادل ۳۰ % از کل نمره آزمون) را به خوداختصاص خواهد داد.

تبصره : متقاضیان اقلیت های مذهبی به ۱۵ سوال معارف اسلامی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.

ب) آزمون تخصصی برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون اختصاصی از واحدهای درسی اختصاصی شامل نظام ارایه خدماتبهداشتی درمانی(۳۰ سوال)، آمار حیاتی و اپیدمیولوژی ( ۱۵ سوال)، آموزش بهداشت ( ۱۵ سوال ) جمعا ۶۰ سوال تهیه می گردد که به صورت چهارگزینه ای (بااعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی خواهد شد. آزمون توانمندی های تخصصی مجموعا ۶۰ نمره ( معادل ۳۰ % از کل نمره آزمون) را به خوداختصاص می دهد.

ج) مصاحبه: از ۳ نفر از پذیرفته شدگان به ترتیب نمره فضلی، مصاحبه به عمل خواهد آمد که ۸۰ نمره (معادل ۴۰ % از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص می دهد.

– برای سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم:

الف) جهت سنجش توانمندی های عمومی، آزمون کتبی به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون عمومی از دروس دیپلم کامل متوسطه شامل: دروس ادبیات فارسی،زبان انگلیسی و دین و زندگی و همچنین اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون، هر درس ۱۵ سوال و مجموعا ۶۰ سوال خواهد بود که به صورت چهارگزینه ای ( با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط ) طراحی می شود. آزمون توانمندی های عمومی مجموعا ۶۰ نمره ( ۶۰% از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.

تبصره : متقاضیان اقلیت های مذهبی به ۱۵ سوال دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.

ب) مصاحبه : از ۳ نفر از پذیرفته شدگان به ترتیب نمره فضلی مصاحبه به عمل خواهد آمد که ۴۰ نمره (معادل ۴۰ % از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص می دهد.

توضیحات ضروری:

-مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود. چنانچه در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب،محرز شود داوطلب، اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. حتی در صورت پذیرفته شدن درآموزشگاه بهورزی و یا صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می گردد.

-با توجه به اینکه ملاک ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون، تکمیل برگ درخواست شغل و تکمیل فرم تایید محل سکونت داوطلب بهورزی می باشد لازم  است درتکمیل فرم های مورد نظر نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از تحویل فرم های مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.

-پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه تحصیل انصراف دهند، ضمن پرداخت هزینه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدیپذیرش بهورز این دانشگاه نمی باشند.

-پذیرفته شدگان اصلی پس از اعلام نتایج نهائی، حداکثر یکماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه مراجعه نمایند.

-داوطلب در زمان ثبت نام متعهد خواهد شد در صورت قبولی در هر کدام از مراکز آموزش بهورزی شهرستانهای تابعه که معاونت بهداشتی دانشگاه تعیین نماید،مشغول به تحصیل گردد. از پذیرفته شدگان برای الزام به ارائه خدمت به مدت حداقل ۱۵ سال و بصورت شیفت های مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در همانروستای محل پذیرش تعهد محضری اخذ خواهد شد.

-پذیرفته شدگان در مقطع فوق دیپلم به مدت ۶ ماه آموزش تطبیقی مهارت های بهورزی و دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم به مدت ۲ سال دوره آموزش بهورزی را درمراکز شبانه روزی طی خواهند نمود.

-تیم سیار: پذیرفته شدگانی که پس از طی دوره آموزش بهورزی به عنوان بهورز تیم سیار مراکز خدمات جامع سلامت سردشت/ باغچه بان بکارگیری گردند، موظف به ارائه خدمت در تمامی روستاهای سیاری تحت پوشش مراکز مذکور خواهند بود.

-هر گونه تغییر در مفاد این آگهی رسماً از طریق وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول به آگاهی خواهد رسید.

دانلود فرم 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این آگهی و تمامی زمینه های استخدامی ؛
بدون نیاز به پیش شماره از خط ثابت با شماره 9099071613 ( از سراسر کشور ) تماس بگیرید.
پاسخگویی کارشناسان مشاور گروپ از 8صبح الی 12 شب

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۲ دیدگاه تاکنون.

 1. سحر گفت:

  سلام ، زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی بهورزی کی می باشد؟

  [پاسخ]

 2. علی محمدی گفت:

  سلام چرا خانه بهداشت روستای محمدصافی را یاد نکردید

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.